MENY

Forsking ved instituttet

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk har eit aktivt forskingsmiljø. Mange tilsette frå fleire fagområde deltek i forsking om læraren si kunnskap om undervisning og om korleis læring skjer.

Forsker Leif Inge Tjelta tester Henrik Ingebrigtsen.

I idrettsmiljøet vert det forska på treningsmengde, treningsintensitet og krav til fysisk kapasitet. Nokre forskar på motivasjon og psykologiske aspekt ved fysisk aktivitet og trening, og andre undersøker folkehelse og korleis ein kan få barn og unge i aktivitet. Miljøet er også knytta til eit nasjonalt prosjekt om utprøving og evaluering av modellar for fysisk aktivitet for elevar i ungdomsskulen i samarbeid med Norges idrettshøgskole. Idrettsmiljøet er i tillegg knytta til fleire nasjonale fora bl.a. friluftsliv i høgare utdanning og nettverk for fysisk aktivitet i skulen.

Involvert i fleire prosjekt

Matematikkgruppa har sidan 2007 samarbeida med forskingsmiljøet ved University of Michigan, USA, om lærarar sine undervisningskunnskapar i matematikk. Dette samarbeidet har resultert i forskarutveksling og fleire felles presentasjonar og publikasjonar. Dei har også vore sterkt involvert i forsking knytta til Lesson Study gjennom TasS-prosjektet, og i samarbeid University of Malawi driv UiS eit prosjekt for å utvikle kvaliteten og kapasiteten ved matematikklærerutdanninga i Malawi.

Nasjonalt har fagmiljøet vore representert med sporledar i den nasjonale forskerskolen NATED, og nylig vart det inngått eit samarbeid med Matematikksenteret om eit større forskingsprosjekt om å «Mestre ambisiøs matematikkundervisning». Fagmiljøet samarbeider også med Sandnes kommune om eit flerårig prosjekt for å innføre ein ny måte å lære matematikk på. Metodikken er meir kjent som «russisk matematikk». Faglærarane arbeider parallelt både med kursing av lærarar på barneskular i Sandnes og med å gje ut lærebøker.

Tverrfagleg sammensatte programområde 

Det er for tida to programområde knytt direkte til IGIS. 

Samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole

UiS har i perioden 2019-2022 eit samarbeidsprosjekt gåande med Randaberg kommune, Bergen kommune, NLA Høgskolen og Statped. Hovedfokuset er på samarbeidet mellom PP-tjenesten og en skole og en barnehage i begge kommunene, der forskerne følger de endringene kommunene selv velger å sette i gang. 

Prosjektets formål er å etablere og utforske nye innovative arbeidsmåter for samarbeid mellom pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barnehage/skole med tanke på utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehager og skoler.

Les mer om prosjektet her.
Kontaktperson hos UiS er Stein Erik Solbø Ohna