MENY

Lyst å utvikle egen undervisningspraksis?

Fakultet for Utdanningsvitenskap og humaniora lyser nå ut 500.000 kroner til utvikling og utprøving av studentaktive lærings- og undervisningsformer.

Appen Appen "Strandkanten" er et resultat av utvikling og utprøving av studentaktive undervisningsformer.

Trenger du støtte til å utvikle din egen undervisningspraksis og heve studentenes digitale kompetanse? I tråd med fakultetets strategi og tiltaksliste for 2018 og endelig vedtatt budsjett for 2018 lyser dekanen også i år ut kr. 500.000 til utvikling og utprøving av studentaktive undervisningsformer.

Årets utlysning har spesifikt fokus på studentaktive lærings- og undervisningsformer som støtter opp om utvikling av studentenes digitale kompetanse, og det er ønskelig at prosjektene også integrerer ressurser i Didaktisk-digitalt verksted (DDV) ved fakultetet.

Om midler og søknad

Midlene er ment å dekke tid og/eller utstyr ut over ordinær undervisningsressurs. Et prosjekt kan innebære behov for et mindre beløp eller inntil kr. 100 000.

Søknaden skal være kortfattet (maks tre sider) og må inneholde:

  • Kort beskrivelse av utviklingsprosjektet med tidsramme (oppstart og sluttdato), og hva som er forventet resultat.
  • Søkerne skal beskrive konkret hvordan man ser for seg at studentene engasjeres gjennom prosjektet. 
  • Budsjett med følgende poster: Antall arbeidstimer det søkes dekning for, behov for teknisk utstyr, behov for støtte fra NettOp UiS, deltakelse på konferanse /opplæring, evt. annet

Søknaden må godkjennes av enhetsleder, og der det søkes om arbeidstid, må det være avklart med leder.

Blir lagt vekt på videreføringsverdi

Det vil i arbeidet med rangering bli lagt vekt på prosjektenes videreføringsverdi inn i ordinær undervisning uten behov for ekstra ressurser. Der er ønskelig at to eller flere kolleger samarbeider om prosjektsøknad og selve prosjektet.

Søknad godkjent av nærmeste leder sendes til prodekan Brita Strand Rangnes brita.s.rangnes@uis.no med kopi til kvalitetskoordinator Fredrik Skår fredrik.skaar@uis.no. Fristen er satt til fredag 4. mai kl. 12.00, og tildeling vil være klar innen 1. juni 2018.

Det er en forutsetning at utviklingsarbeidet dokumenteres og gir resultater i form av muntlig formidling på Forum for studentaktive undervisningsformer og/eller artikkel i et aktuelt tidsskrift. Perioden for bruk av midlene settes fra tildeling og ut juni 2019. En kort rapport med regnskap med erfaringer, resultat og videreutviklingsmuligheter sendes prodekan Brita Strand Rangnes innen 30. juni 2019.