MENY

Vil du prøve ut noe nytt med dine studenter? – Ekstra utlysning!

Nå kan du søke støtte til utvikling av undervisnings- og vurderingsformer og realisere dine ønsker om utprøving.

Bildet viser studenter som leser på en Ipad. Nå kan du søke støtte til utvikling av undervisnings- og vurderingsformer og realisere dine ønsker om utprøving.

Det er med utgangspunkt i Det humanistiske fakultets strategi at dekanen lyste ut kr. 500.000 til utvikling og utprøving av studentaktive undervisningsformer i 2016. Det humanistiske fakultet ønsker å prioritere undervisning og undervisningsformer som fremmer studenters engasjement. I den ordinære tildelingsrunden ble ikke alle midlene fordelt, og derfor utlyses med dette de ubrukte midlene fra første runde – til sammen kr 166.028 med søknadsfrist torsdag 19. mai kl.15.45.

Studentaktive undervisningsformer

Fakultetet skal nå dette målet ved å prioritere oppstart og tett oppfølging for å utvikle et godt grunnlag for studenters aktive deltakelse, og å arbeide systematisk med utprøving av undervisningsformer og formidling av resultater slik at det er mulig å bygge et kunnskapsgrunnlag om studenters aktive deltakelse, engasjement og læring.

I tillegg blir det satset på blant annet IKT-støttet undervisning og læring med siktemål om å være ledende på UiS for et universelt utformet, digitalt læringsmiljø.

Kompetanseutvikling og kompetansespredning

Det er kun ansatte på Det humanistiske fakultet som kan søke midler, og søkerne blir bedt om å legge særlig vekt på å beskrive konkret hvordan man ser for seg at studentene engasjeres i gjennomføringen. Det vil også i arbeidet med rangering bli lagt vekt på prosjektenes videreføringsverdi inn i ordinær undervisning.

Der det er mulig, er det ønskelig at to eller flere kolleger samarbeider om prosjektsøknad og selve prosjektet. Det er en forutsetning at utviklingsarbeidet dokumenteres og gir resultater i form av muntlig formidling på Forum for studentaktive undervisningsformer og/eller artikkel i et aktuelt tidsskrift.

Kortfattet søknad

Søknad om midler sendes via instituttleder (instituttleder må godkjenne) til prodekan Jorunn Melberg jorunn.melberg@uis.no med kopi til kvalitetskoordinator Fredrik Skår fredrik.skaar@uis.no, med frist torsdag 19. mai kl. 15.45.

NB! Midlene er ment å dekke tid og/eller utstyr utover ordinær undervisningsressurs. Det skal også presiseres at ingen av midlene kan påregnes brukt til mat og drikke. Ett prosjekt kan innebære behov for et mindre beløp eller inntil kr. 100 000.

Kvalitetsutvalget ved fakultetet vil behandle søknadene i møte 31. mai og gi råd til dekan om prioritering.

Les om Forum for studentaktive undervisningsformer her