MENY

Praksisopplæring i Lektorutdanningene 8-13

I forskriften for Lektorprogrammet 8-13 fremgår det at studentene skal ha 100 dager praksisopplæring i løpet av sin 5 årige utdanning, og at studentene skal ha praksis i både grunnskole og i videregående opplæring.

I praksisperiodene skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under veiledning av en erfaren lærer. Du kan lese mer om læringsutbytte og innhold i de enkelte fag og praksisemner under Studieplan og emner.

Studentene har en praksisperiode på høsten som normalt sett går fra uke 42 – 48, og en på våren som normalt går fra uke 5 – 12 (minus vinterferie). Tidspunktet for gjennomføring av praksis er fastsatt i den enkelte students utdanningsplan. Studenten har ikke mulighet til å flytte på praksisperioder.

 

Tabell 1.  Oversikt over praksisperiodene i lektorprogrammet

Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert. Tiden studentene bruker i praksis pr. uke skal tilsvare en lærers arbeidsuke. Studentene skal være på skolen innenfor skolens kjernetid og delta i de aktiviteter som inngår i en lærers arbeidsdag. Det er krav om 100 % tilstedeværelse for at studenten skal oppnå karakteren «bestått».

Det er praksislærer som har det overordnede ansvaret for praksisopplæringen til studenten eller studentene. Det er praksislærers oppgave å legge til rette for en god og utviklende praksisperiode for den enkelte student. Studentene bør også være aktive og selv komme med tanker og innspill til praksislæreren slik at praksisperioden kan legges opp på best mulig måte.

 

7 ukers praksis

I de to lange 7 ukers praksisperiodene er det ikke obligatoriske krav. Disse praksisperiodene skal ha særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar, og hvor studentene skal knytte teori og praksis sammen.

7 ukers praksis 1

7 ukers praksis 2

 

Observasjonspraksis

Observasjonspraksis er om våren, de to første ukene etter nyttår. Studentene skal få en innføring i klasseromsobservasjon og en første tilknytning til læreryrket gjennom observasjon av undervisningen til erfarne lærere på ungdomstrinnet eller videregående skole. Det er obligatorisk oppmøte med fulle arbeidsdager. For informasjon om arbeidskravene se emnebeskrivelsen

Arbeidskravet leveres på Canvas. Praksislæreren skal sende inn en rapport til praksiskoordinator på UiS etter praksisperioden. Rapporten ligger øverst til høyre på denne siden.

 

Følgepraksis 1

Følgepraksis 1 er på høstsemesteret i uke 38 og 39.
Det er obligatorisk oppmøte med fulle arbeidsdager. For informasjon om arbeidskravene se emnebeskrivelsen

 

Følgepraksis 2

Følgepraksis 2 er to uker på vårsemesteret. De to første ukene etter nyttår.
Det er obligatorisk oppmøte med fulle arbeidsdager. For informasjon om arbeidskravene se emnebeskrivelsen.

 

Erklæring om taushetsplikt

I praksisperioden er studenten et ansvarlig medlem av personalgruppen på skolen.

Forvaltningsloven § 13 omhandler taushetsplikt. Studentene blir av UiS gjort kjent med denne paragrafen og skriver under erklæring om taushetsplikt ved studiestart 1. studieår og gjelder for hele studietiden. Erklæring om taushetsplikt signeres av studentene og sendes i Studentweb innen angitt frist.

 

Erklæring om tuberkulose

I praksis er du i kontakt med barn som kan være ekstra sårbare i forhold til smitte. Som student på lærerutdanningene har du derfor plikt til å påse at du følger de kravene som gjelder med hensyn til medisinske tester og vaksinasjon.

Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter ved luftsmitte. Enkelte land har høy forekomst av tuberkulose. Informasjon om hvilke land dette er finner du på nettsidene til folkehelseinstituttet.

Erklæring om tuberkulose er obligatorisk for alle studenter i lærerutdanningene. Erklæringen bekreftes av den enkelte student ved semesterregistrering på studentweb FØR praksisperioden begynner. Studenter som ikke har semesterregistrert seg før aktuell praksisperiode begynner, mister retten til å delta i praksisopplæringen og må avstå fra å møte opp i praksis, selv om vedkommende er tildelt praksisplass.

 

Politiattest

I henholdt til Midlertidig forskrift om politiattest ved opptak til høyere utdanning, fastsatt 20.03.2014, skal alle studenter levere inn politiattest. Studenter som ikke har levert politiattest eller erklæring om taushetsplikt innen fristen, vil ikke kunne gå ut i praksis.

Politiattesten leveres til administrasjonen i 2. etasje, O-fløyen i Hulda Garborgs-huset. Politiattesten er gyldig ut studieløpet.

Her kan du lese mer om politiattest og erklæringer.

Har du spørsmål ta kontakt med praksiskoordinatorene. Kontaktopplysningene finner du til høyre på disse nettsidene.