MENY

Informasjon om taushetsplikt

Erklæring om taushetsplikt er obligatorisk for alle studenter i lærerutdanningene.

Taushetsplikt

Det følger av Forvaltningsloven § 13 at alle offentlig ansatte har taushetsplikt om det de gjennom sin stilling får kjennskap til om brukeres, elevers, klienters og kunders personlige forhold.

Lov om Universiteter og Høgskoler § 4-6 er dette spesifisert for studenter. Med personlig forhold menes blant annet slektskaps- og familieforhold, fysisk og psykisk helse (inkludert diagnoser), karakter og følelsesliv. Om navn nevnes eller ikke, er uten betydning ettersom eleven vil kunne identifiseres.

Taushetspliktbestemmelsene er også gjort gjeldende for ansatte ved private skoler, jamfør Opplæringsloven § 15-1.

Erklæring om taushetsplikt er obligatorisk for alle studenter i lærerutdanningene. Erklæringen bekreftes av den enkelte student ved semesterregistrering på studentweb FØR praksisperioden begynner. Studenter som ikke har semesterregistrert seg før aktuell praksisperiode begynner, mister retten til å delta i praksisopplæringen og må avstå fra å møte opp i praksis selv om vedkommende er tildelt praksisplass.

Erklæring om taushetsplikt innebærer:

Jeg forstår

  • at jeg i forbindelse med praksisperioden(e) vil kunne få tilgang til informasjon som ikke må bli kjent for uvedkommende.
  • at min status som student ved Universitetet i Stavanger krever ansvarsfølelse og lojalitet, samt respekt for vern av informasjon og øvrige verdier som gjelder elever/brukere/pasienter og alle sider ved aktiviteten på praksisstedet.

Jeg forplikter meg til

  • å vise aktsomhet i behandling av oppgaver jeg utfører i forbindelse med utplassering og praksisarbeid.
  • å bevare taushet om sensitive opplysninger og forhold jeg får kjennskap til i forbindelse med mitt engasjement som student ved Universitetet i Stavanger.

Jeg er klar over at

  • forsettlig eller uaktsomt brudd på denne taushetsplikt kan medføre ikke-bestått praksis og også rettslig straffeansvar.
  • taushetsplikten også gjelder etter endt praksis.
  • jeg ikke vil kunne få vitnemål for fullført grad eller utdanning dersom praksisopplæring ikke gjennomføres, uansett årsak.