Fakultetsstyret UK vedtok handlingsplan

Forskningsløftet og Destinasjon Bjergsted er blant hovedpunktene i den nye handlingsplanen som ble vedtatt av styret ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) tirsdag 5. juni.

Et av tiltakene i handlingsplanen er å se nærmere på muligheten for å etablere masterstudier for dansere ved Universitetet i Stavanger, fakultet for utøvende kunstfag. Et av tiltakene i handlingsplanen er å se nærmere på muligheten for å etablere masterstudier for dansere ved Universitetet i Stavanger, fakultet for utøvende kunstfag

- Handlingsplanen er en konkretisering av de målene vi har satt oss i strategiplanen, og vi har jobbet med planen internt i ledelsen i hele vår, forteller Morten Wensberg, dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK). Planen ble lagt fram på styremøtet tirsdag 5. juni, og er den første handlingsplanen for fakultetet, som ble opprettet i august 2017.

Modernisering av utdanning og bevaring av stolte tradisjoner

Verdier og kvaliteter fra konservatorietradisjonen skal ivaretas, samtidig som fakultetet ønsker å utvikle en utdanning som appellerer til de beste elevene og ansatte i framtiden. Dette kan by på utfordringer.

- Vi er en ærverdig tradisjonsbærer som representerer en årelang tradisjon, men som trenger fornyelse og tilpasning for å framstå som en moderne utdanningsinstitusjon i et digitalisert og globalisert samfunn, forklarer Wensberg. For å nå dette målet ønsker fakultetet å utrede mulighetene for flere digitale studieprogram, masterprogram i dans og økt internasjonalisering gjennom Erasmus+, Nordplus og andre utvekslingsprogram. I tillegg skal tematikken rundt #metoo-kampanjen inn i undervisningen.

-  #Metoo er en sterk kampanje som vi må respondere på. Vi ønsker at studentene skal få bedre forutsetninger til å stå opp mot maktmisbruk og trakassering, både mens de er studenter ved Universitetet i Stavanger, men også i et langt yrkesliv etterpå, forklarer Wensberg.

Destinasjon Bjergsted og Forskningsløftet 

Fakultetets sentrale beliggenhet i Bjergsted kulturpark med umiddelbar nærhet til Konserthuset, Stavanger Symfoniorkester, Stavanger kulturskole og flere andre aktører innen utøvende kunst, gir fakultetet store strategiske fortrinn. 

- Å videreutvikle samarbeidet mellom aktørene i Bjergsted, men også tydeliggjøre og styrke omdømmet til UK som institusjon, og til hele Bjerstedmiljøet, er høyt prioritert, forteller Wensberg. Han trekker også fram Forskningsløftet som noe av det viktigste UK jobber med i året som kommer. Kunstfaglig didaktikk, som er en bærebjelke i moderniseringen av fakultetets utdanning, vil bli et fokusområde for forskning, blant annet på studentaktive læringsformer og digital undervisning. I tillegg skal det opprettes egne forskningsgrupper for å se på kunstens rolle i en Smartby og hvordan kunst kan bidra til det grønne skiftet. Dette i forbindelse med den store Smartbysatsingen, og at Stavanger kommune har fått tildelt Fornybarfondet. 

- Vi ønsker å etablere oss som en relevant og innovativ forskningsinstitusjon som formidler forskning som kommer samfunnet til gode, legger Wensberg til.

Her finner du Handlingsplan 2018 - 2019 for Fakultet for utøvende kunstfag.