MENY

Opptaksreglement for Fakultet for utøvende kunstfag

Dette reglementet gjelder for opptak til studieprogrammet bachelor i dans ved fakultet for utøvende kunstfag, UiS.

Vedtatt av IR/IMD 9. desember 2008.
Revidert og vedtatt av kvalitetsutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 7. desember 2018

Opptaksreglementet for Fakultet for utøvende kunstfag bygger på FOR-2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning, og gjeldende utfyllende regler fastsatt av UiS Forskrift sist oppdatert februar 2018.

Opptaksreglementet gjelder opptak til følgende studier:

  • Bachelor i dans

1. OPPTAKSGRUNNLAG

1.1 Søkere til bachelor i dans må dokumentere generell studiekompetanse (GSK).

Alternativt kan søkere fra 25 år, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Søkeren må fylle 25 år det året h*n søker opptak til.

1.2 Søknad om godkjenning/ innpassing av annen utdanning skal gjøres etter fakultetets retningslinjer. Informasjon og søknadsskjema finnes på UKs nettsider. Søknadsfrist for innpassing er 1. august det året man starter studiet.

2. OPPTAK

2.1 Faggruppen fremmer forslag til opptak for avdelingsleder, som deretter anbefaler opptak for dekan basert på en helhetsvurdering av prøveresultat, antall studieplasser og budsjettkonsekvenser. Dekan vedtar deretter forslag til opptak. 

2.2 Supplerende opptak initieres av avdelingsleder, med endelig beslutning av dekan.

2.3 Studieadministrasjonen videreformidler svar på søknad til søkerne, vedtatt av dekan. Søkere som mottar tilbud om studieplass og/eller ventelisteplass må registrere svar i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

2.4 Saksbehandling av søkere er taushetsbelagt og unntatt offentlighet.

3. OPPTAKSKOMMISJON

3.1 Opptakskommisjon oppnevnes av avdelingsleder og består av minimum tre lærere tilknyttet dansefaggruppen. Administrator kan være en av de tilstedeværende lærerne eller en administrasjonsrepresentant som kommer i tillegg. Studentrepresentanter (fortrinnsvis fra 2. klasse), oppnevnt av studentrådet ved UK, har rett til å være til stede som observatør under opptaksprøvene, men har ikke uttalerett.

3.2 Kommisjonen har ansvar for:

1) vurdering av kvalifikasjoner og ferdigheter
2) rangering av søkere i henhold til de rammer som er satt av instituttleder avdelingsleder og dekan (Jf. punkt 4).

Kommisjonen vurderer søkerne som kvalifisert eller ikke kvalifisert. Kommisjonen rangerer deretter kvalifiserte søkere. Resultatene samles av studieadministrasjon og legges frem for avdelingsledere, med endelig vedtak av dekan.

3.3 Formelle feil ved gjennomføringen av opptaksprøvene kan påklages (Jf. punkt 9).

4. ORGANISERING AV OPPTAKSPRØVE I DANS VED FAKULTET FOR UTØVENDE KUNSTFAG

4.1 Søkere inviteres til opptaksprøver i henhold til oppsatt plan minimum 2 uker før opptaksuken.

4.2 Avhengig av antall søkere kan opptaksprøvene bli fordelt over flere dager. Søkere som går videre, vil få beskjed om dette på slutten av hver prøvedag.

4.3 Etter fullført siste prøverunde skal kommisjonen gjennomføre samtale/intervju med søkeren. Under samtalen skal søkeren ha anledning til å stille spørsmål om studiet.

4.4 Dersom det ikke kan tilbys studieplass til kvalifiserte/godkjente søkere, settes vedkommende på venteliste. Søkere som settes på venteliste etter første opptaksrunde vil ikke automatisk ha forrang fremfor godkjente søkere i sekundæropptaket (jf. punkt 5.4).

4.5. Avdelingsleder fremlegger kommisjonens forslag til opptak for dekan ut ifra faglige vurderinger og ressursgrunnlag. Endelig opptak vedtas av dekan.

5. TILBUD OM STUDIEPLASS

5.1 Søkerne informeres per e-post og i SøknadsWeb om tilbud, venteliste eller avslag.

5.2 Hvis en søker ikke bekrefter tilbud om studieplass innen oppgitt frist, vil plassen bli tilbudt til en annen godkjent søker eller sekundærsøker. Søkere som plasseres på venteliste etter primæropptaket, må konkurrere med eventuelle sekundærsøkere.

5.3 Studenter med studieplass som har permisjon fra utøvende studier i ett år eller mer, vil normalt bli pålagt å gjennomføre danseprøve for å bekrefte nivå. 

5.4 Det tas forbehold om oppstart av studieprogram.

6. UTSATT OPPTAKSPRØVE

6.1 Søkere som på grunn av sykdom eller lignende kan søke om å få utsatt opptaksprøve. Opptaksprøve vil gjennomføres dersom fakultetet har ledige studieplasser.

7. SEKUNDÆROPPTAK

7.1 Søkere som på grunn av sykdom eller lignende ikke kan gjennomføre primære opptaksprøver til fastsatt tid, kan be om å få avlegge prøve under sekundære opptaksprøver. 

7.2 Det kan arrangeres sekundære opptaksprøver dersom det etter primæropptaket er ledige studieplasser. Sekundære opptaksprøver arrangeres for søkere som ikke hadde anledning til å møte ved primæropptaket, samt for eventuelle nye søkere (jf. punkt 4).

7.3 Opptak av sekundærsøkere avgjøres av avdelingsleder og dekan i henhold til samme prosedyrer som nevnt under punkt 2.

8. OPPTAK AV UTVEKSLINGS- OG GJESTESTUDENTER

8.1 Internasjonale studenter som ønsker studieopphold gjennom utvekslingsprogram blir vurdert faglig av fakultetets lærere. For utøvende og skapende studier må et uredigert videoopptak på ca.10 minutter som viser studentens nivå vedlegge søknaden.

9. KLAGEADGANG

9.1 Klage på formelle feil ved opptak behandles først av fakultetet. Dersom fakultetets opprinnelige vedtak opprettholdes, og søker velger å opprettholde klagen, vil klagen bli videresendt til universitetets klagenemnd. I henhold til Forvaltningslovens §28 og §29 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger.