MENY

Emnebeskrivelse DigJazz

DigJazz er en fleksibel og nettbasert videreutdanning i jazz og improvisasjonsmusikk. Studiet gir en innføring i gehørbaserte arbeidsmetoder og passer for deg som vil videreutvikle deg som pedagog og musiker.

Emnet er en selvstendig studieenhet, og gjennomføres over et helt studieår som en deltidsutdanning.
Studiet består av tre hovedkomponenter:

Samlingsbasert undervisning:
Gruppeundervisning. Samspillsundervisning, forelesninger, refleksjonssamtaler. Praktiske oppgaver i tilknytning til samlingene.

Videoleksjoner:
Selvstudium. En digitalisert forelesningsserie der studentene må levere oppgaver underveis for å dokumentere fremdrift og forståelse.

Hovedinstrumenttimer og individuell veiledning av praksis.
Veiledningen skjer via videosamtale.


Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Kunnskap:
Ha kunnskap i hvordan gehørbasert metodikk kan anvendes i samspills- og individualundervisning på forskjellige nivå.
Ha kunnskap om innstudering av musikk på gehør.
Ha kunnskap om grunnleggende funksjonsharmonikk og forståelse av hvordan å jobbe gehørbasert med akkorder. 

Ferdigheter:
Anvende gehørsbaserte metoder i øvings- og læringsprosesser, og jobbe gehørbasert på eget instrument.
Demonstrere ferdigheter innen gehørbasert samspill og improvisasjon.
Beherske enkle polyrytmiske fenomener med en gehørbasert tilnærming.
Kunne bruke muntlige didaktiske verktøy i undervisning, samspill og egenutvikling.

Generell kompetanse:
Koble gehørbasert musisering til egen praksis i utøving og pedagogisk arbeid.


Innhold

Studiet består av 4 samlinger på 2 til 3 dager (to i høstsemesteret og to i vårsemesteret), 10 videoleksjoner og 6 oppgaver. I tillegg får hver student oppfølging individuelt og/eller i gruppe i tilknytning til egen spilling og veiledning forbindelse innleveringsoppgavene med arbeidsplassen som praksisarena. Disse kan avholdes på nett eller i tilknytning til samlingene. 

Gjennom samspill, gehørbasert undervisning, teori og refleksjon gir emnet en innføring i følgende tema:

 • En innføring i gehørbasert metodikk
 • Innstudering og samspill
 • Grunnleggende harmonikunnskap
 • Grunnleggende rytmikk (polyrytmikk og polymetrikk)
 • Komposisjon
 • Imitasjon
 • Stilforståelse
 • Grunnleggende repertoarkunnskap
 • Anvendelse av metodikken som pedagog og musiker


Samlinger (4stk.) 

Samlingene har til hensikt å knytte utøvende praksis med musikkteori og didaktiske arbeidsmåter. Samlingene legger vekt på aktiv læring gjennom samspill og praktisk arbeid med teori og gehørtrening.

Samling 1 (høst) 
Introduksjon til gehørbasert metodikk og gjennomgang av relevante øvelser.

Introduksjon til studiets didaktiske innhold. Introduksjon til gehørbasert metodikk og gehør- og samspillsøvelser. Gjennomgang og praktisering av øvelser som er vektlagt på nettkurset. Lytting, imitasjon, samspill og improvisasjon. Utfyllende gjennomgang av hvordan å jobbe med det digitale læringsmateriellet mellom samlingene. Gjennomgang av oppgave som skal fremføres på neste samling.

Samling 2 (høst)
En gehørbasert tilnærming til rytmikk og harmonikk.

Samlingen starter med at studentene fremfører en innlært låt som de har fått i oppgave på forrige samling (oppgave 1). En introduksjon til polyrytmikk og ulike rytmiske fenomener. Grunnleggende funksjonsharmonikk og gjennomgang av relevant teori. En praktisk gjennomgang av funksjonsharmonikk og metodikk for å jobbe gehørbasert med akkorder. Praktisering av øvelser som er vektlagt på nettkurset. Gjennomgang av rytmikkøvelser og hvordan å jobbe med dette på egenhånd gjennom videoleksjoner. 

Samling 3 (vår) 
Harmonikk, improvisasjon og komposisjon.

Introduksjon til ulike improvisasjonsteknikker og ulike bruksområder. Tilpassede samspillsaktiviteter med fokus på improvisasjon, frasering, rytmikk og harmonisk forståelse. Komposisjon, låtskriving og gjennomgang av ulike teknikker og innfallsvinkler. Praktisering av øvelser og metodikk som er vektlagt på nettkurset. Refleksjon i gruppe rundt anvendelse av ulike improvisasjonsteknikker i en undervisningssituasjon. Gjennomgang av oppgave (oppgave 2) til neste samling.

Samling 4 (vår) 
Anvendelse av metodikken i arbeidshverdagen som pedagog og musiker.

Første del av samlingen dreier seg om å praktisere metodikken i grupper og fremføre oppgave 2 (skrive egen komposisjon og lære på gehør til medstudenter).

Andre del av samlingen dreier seg om oppsummering av innholdet i kurset og refleksjon rundt egen praksis. Sentrale refleksjonsspørsmål er:

 • Hvordan anvende gehørbasert metodikk i samspills- og individualundervisning på ulike nivå? 
 • Hvordan anvende gehørbasert metodikk i undervisning om låtskriving og komposisjon? 
 • Hvordan undervise i improvisasjon på ulike nivå? 
 • Hvilket repertoar kan vi anvende når vi bruker gehørbasert metodikk på ulike nivå?

Vi avslutter samlingen med et forum for pedagoger og musikere med erfaringsdeling i grupper, evaluering og avsluttende konsert. Den avsluttende konserten inngår i sluttvurderingen.


Digitale videoleksjoner: 

Studiet består av 10 korte videoer som tar for seg gehørbaserte tilnærmingsmåter fra ulike innfallsvinkler. De digitale læringsressursene belyser blant annet:

 • En innføring i gehørbasert metodikk
 • Anvendelse av gehørbasert metodikk på individ- og gruppenivå
 • Jazzteori med utgangspunkt i funksjonsharmonikk og praktiske gehørsøvelser
 • Innføring i gehørsdidaktikk og nivåtilpasset bruk av didaktiske arbeidsmetoder
 • Rytmikk
 • Improvisasjonsteknikker
 • Refleksjoner omkring anvendelse av gehørbasert metodikk i undervisning på ulike nivå


Innleveringsoppgaver (digitalt): 

Gjennom studiet må studenten levere oppgaver for å dokumentere fremdrift og forståelse av videoleksjonene.

Høstsemesteret: 
Oppgave 1: Koble gehørsmetodikk til egen instrumentalutøvelse.  Studenten velger en melodi/en sekvens som han/hun tidligere har spilt etter noter og lærer denne på gehør. Studenten sender et kort videoopptak av øvingsprosessen på Canvas (først synge melodien, så spille den).

Oppgave 2: Harmonikk. Oppgave i funksjonsharmonikk og jazzteori.

Vårsemesteret: (Innleveringsoppgaver med arbeidsplassen som praksisarena):
Oppgave 3: Improvisasjonsundervisning. Studenten skal sende inn et kort videoopptak hvor han/hun selv underviser i noen av de improvisasjonsteknikkene som er lært på kurset.

Oppgave 4: Anvende gehørsbasert metodikk i praksis. Studenten skal lære sin egen komposisjon eller annet repertoar på gehør til egne elever og sende inn video på 5-10 minutter fra undervisningen. Det skal leveres et refleksjonsnotat (1-2 sider) fra prosessen.


Praktiske oppgaver til samlingene:

Oppgave 1: En gehørsbasert tilnærming til melodikk og harmonikk. Studentene får presentert en komposisjon fra jazzens standardrepertoar i et trinnvis system. De skal lære seg temaet, låtens akkordforløp og en solo ved å lytte, imitere og transkribere. De skal synge akkordtoner og improvisere over skjema. Veiledning til oppgaven er i videoleksjonene. Fremføres på samling nr. 2.

Oppgave 2: Komposisjon og didaktisk anvendelse av gehørbasert metodikk. Studenten lager sin egen komposisjon og lærer den til sine medstudenter på gehør. Veiledning til oppgaven er i videoleksjonene. Fremføres på samling nr. 4.


Forkunnskapskrav

Formelt forkunnskapskrav er generell studiekompetanse (GSK) og bestått opptaksprøve.


Andre krav

DigJazz er rettet mot musikkpedagoger som ønsker å lære å undervise i improvisasjon. Det er en forutsetning at studenten er selv aktiv som pedagog i studieåret og at han/hun har anledning til å benytte egen pedagogisk virksomhet/arbeidsplass som prakisarena i studiet.


Eksamen/vurdering

Mappevurdering:
Vekting: 1/2 | Karakter: Bestått - ikke bestått
Utøvende prøve:
Vekting: 1/2 | Karakter: Bestått - ikke bestått

Praktiske oppgaver i tilknytning til samlingene og innleverte oppgaver inngår i underveisvurderingen.

Avsluttende vurdering er todelt: Mappevurdering: 4 innleveringsoppgaver (Canvas). Innleverte oppgaver inngår i en mappe. Mappen med oppgaver må være innlevert senest 3 uker før siste samling. Utøvende prøve: Avsluttende konsert gjennomføres på siste samling i samspillsgrupper. Det beregnes 15 minutter per gruppe. 

Studenten må ha minst 3 godkjente arbeider, gjennomføre minst én av de praktiske oppgavene og gjennomføre en avsluttende konsert for å bestå emnet.


Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kunne fremstille seg til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav:

Det kreves fremmøte i tråd med fraværsreglement ved fakultetet.


Fagperson(er)

Emneansvarli : Thomas Eide Torstrup, Simen Kiil Halvorsen

Avdelingsleder UK: Jens T. Larsen


Arbeidsformer

 • Gruppeundervisning
 • Forelesninger
 • Samspillsundervisning
 • Imitasjon
 • Lytting
 • Transkripsjon
 • Refleksjonssamtaler i grupper
 • Egenøving
 • Hovedinstrumenttimer og individuell veiledning
 • Praktiske oppgaver på samlingene
 • Innleveringsoppgaver (digitalt)

På studiet jobber vi med samspill og gehør, og knytter dette til utøvelse på instrumentet. Gjennom lytting, imitasjon og samspill introduseres studenten for gehørbasert metodikk, og får undervisning på samlinger og digitalt (videoleksjoner). Refleksjon i gruppe rundt egen pedagogisk praksis og anvendelse av kunnskap er også en sentral arbeidsform. Egenøving og oppgaver mellom samlingene er en sentral del av studiet. Mellom samlingene jobber studenten med 4 innleveringsoppgaver (digitalt) og 2 praktiske oppgaver som forberedes til samlingene.
 

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering foregår i tråd med UiS/kvalitetssystemet og fakultetets årsplan.


Litteratur

Pensum utarbeides av faglærerne i starten av semesteret. Foruten de digitale læringsressursene er relevant litteratur:

Levine, Mark: The Jazz Theory book (Sher Music company), 1995. 
Sher, Chuck(ed): The New Real Book (Sher Music, Petalima), 2005.
Leonard, Hal (ed): The Real Book: Sixth Edition (Hal Leonard Corporation, Milwaukee), 2004. 
Nettles, Barrie/Graf, Richard: The chord scale theory and jazz harmony (Advance Music, CA, US), 1997