MENY

Opptaksreglement DigJazz - Digitale jazzstudier

Dette reglementet gjelder for opptak til Digitale jazzstudier - DigJazz, ved fakultet for utøvende kunstfag, UiS.

Vedtatt av dekan og studieprogramutvalget ved Fakultet for utøvende kunstfag 22. november 2019.

Opptaksreglementet for Fakultet for utøvende kunstfag bygger på FOR-2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning, og gjeldende utfyllende regler fastsatt av UiS Forskrift sist oppdatert februar 2018.

Opptaksreglementet gjelder for opptak til følgende studier:

  • Digitale jazzstudier, DigJazz – tilleggs- og videreutdanning (30 sp)


1. OPPTAKGRUNNLAG

1.1 Søkere til Digitale jazzstudier – DigJazz må dokumentere generell studiekompetanse (GSK).

Alternativt kan søkere fra 25 år, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Søkeren må fylle 25 år det året h*n søker opptak til.

1.2 Søkere til DigJazz kreves ikke for tradisjonelt prøvespill. Søkerne blir i stedet bedt om å levere et videoopptak.

Søkere til DigJazz med fullført Bachelor i utøvende musikk kreves ikke for video, kun motivasjonsbrev og bekreftelse på fullført bachelorgrad.
Søkere til DigJazz med generell studiekompetanse må levere et 5 minutters langt videoopptak med valgfritt repertoar.


2. OPPTAK

2.1 Fagansvarlig fremmer forslag til opptak for avdelingsleder, som deretter anbefaler opptak for dekan basert på en helhetsvurdering av antall studieplasser og budsjettkonsekvenser. Dekan vedtar deretter forslag til opptak.

2.2 Supplerende opptak kan gjøres av avdelingsleder, med endelig beslutning av dekan.

2.3 Studieadministrasjonen videreformidler svar på søknad til søkerne, vedtatt av dekan. Søkere som mottar tilbud om studieplass og/eller ventelisteplass må registrere svar i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

2.4 Saksbehandling av søkere er taushetsbelagt og unntatt offentlighet.


3. KOMMISJONSORDNING

3.1 Fagansvarlig/fagansvarlige er kommisjon for opptak til digitale jazzstudier – DigJazz.

3.2 Kommisjonen har ansvar for:

1) vurdering av kvalifikasjoner ut fra innsendt videoopptak.
2) rangering av søkere i henhold til oppnådd poengsum og de rammer som er satt av avdelingsleder/dekan (Jf. punkt 4).

Kommisjonen vurderer søkerne som kvalifisert eller ikke kvalifisert. Kommisjonen rangerer deretter kvalifiserte søkere.

3.3 Resultatene samles av studieadministrasjon og legges frem for avdelingsledere, med endelig vedtak av dekan.

3.4 Formelle feil ved gjennomføringen av opptaket kan påklages (Jf. punkt 5).


4. TILBUD OM STUDIEPLASS

4.1 Søkerne informeres per e-post og i SøknadsWeb om tilbud, venteliste eller avslag.

4.2 Hvis en søker ikke bekrefter tilbud om studieplass innen oppgitt frist, vil plassen bli tilbudt til en annen godkjent søker.

4.3 Det tas forbehold om oppstart av studieprogram.


5. KLAGEADGANG

5.1 Klage på formelle feil ved opptak behandles først av fakultetet. Dersom fakultetets opprinnelige vedtak opprettholdes, og søker velger å opprettholde klagen, vil klagen bli videresendt til universitetets klagenemnd. I henhold til Forvaltningslovens §28 og §29 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger.