MENY

Opptaksreglement MPO

Dette reglementet gjelder for opptak til studieprogrammet Musikkproduksjon og opptaksteknikk ved fakultet for utøvende kunstfag, UiS.

Vedtatt av kvalitetsutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 7. desember 2018

Opptaksreglementet for Fakultet for utøvende kunstfag bygger på FOR-2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning, og gjeldende utfyllende regler fastsatt av UiS Forskrift sist oppdatert februar 2018.

Opptaksreglementet gjelder opptak til følgende studie:

  • Musikkproduksjon og opptaksteknikk

1. OPPTAKGRUNNLAG

1.1 Søkere til Musikkproduksjon og Opptaksteknikk, må dokumentere fullført lavere grads studier, fortrinnsvis et 3- eller 4-årig Bachelorprogram i musikk, lyd- eller medieproduksjon eller annet relevant fagfelt.

1.2 Søkere med minimum 2 års relevant høyere utdanning med mye erfaring fra fagfeltet kan søke om opptak. Dersom erfaring i kombinasjon med utdanning kan sidestilles med et fullført bachelorprogram, kan man få opptak til studiet etter individuell evaluering. Søkere må dokumentere tidligere utdanning og relevant erfaring med fagfeltet, inkludert utøvende musikkferdigheter.

1.3 Søkerne må dokumentere musikk- og lyderfaring ved innsending av egne arbeid.

1.4. All undervisning vil foregå på engelsk, og det er derfor krav om gode engelskkunnskaper, jf. UiS språkkrav.

1.5 Søknad om godkjenning/ innpassing av annen utdanning skal gjøres etter fakultetets retningslinjer. Informasjon og søknadsskjema finnes på UKs nettsider. Søknadsfrist for innpassing er 1. august det året man starter studiet.

2. OPPTAK

2.1 Fagansvarlig fremmer forslag til opptak for avdelingsleder, som deretter anbefaler opptak for dekan basert på en helhetsvurdering av antall studieplasser og budsjettkonsekvenser. Dekan vedtar deretter forslag til opptak.

2.2 Supplerende opptak kan gjøres av avdelingsleder, med endelig beslutning av dekan.

2.3 Studieadministrasjonen videreformidler svar på søknad til søkerne, vedtatt av dekan. Søkere som mottar tilbud om studieplass og/eller ventelisteplass må registrere svar i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

2.4 Saksbehandling av søkere er taushetsbelagt og unntatt offentlighet.

3. KOMMISJONSORDNING

3.1 Fagansvarlig er kommisjon for opptak til Musikkproduksjon og Opptaksteknikk.

3.2 Kommisjonen har ansvar for:

1) vurdering av kvalifikasjoner og ferdigheter
2) rangering av søkere

Kommisjonen vurderer søkerne som kvalifisert eller ikke kvalifisert. Resultatene samles av studieadministrasjon og legges frem for avdelingsledere, med endelig vedtak av dekan.

3.3 Formelle feil ved gjennomføringen av opptaket kan påklages (Jf. punkt 6).

4. TILBUD OM STUDIEPLASS

4.1 Søkerne informeres per e-post og i SøknadsWeb om tilbud, venteliste eller avslag.

4.2 Hvis en søker ikke bekrefter tilbud om studieplass innen oppgitt frist, vil plassen bli tilbudt til en annen godkjent søker.

4.3 Det tas forbehold om oppstart av studieprogram.

5. OPPTAK AV UTVEKSLINGSSTUDENTER

5.1 Internasjonale studenter som ønsker studieopphold gjennom utvekslingsprogram blir vurdert faglig av fagansvarlig. Egne arbeid med god lydkvalitet kan legges til grunn for opptak av utvekslingsstudenter.

6. KLAGEADGANG

6.1 Klage på formelle feil ved opptak behandles først av fakultetet. Dersom fakultetets opprinnelige vedtak opprettholdes, og søker velger å opprettholde klagen, vil klagen bli videresendt til universitetets klagenemnd. I henhold til Forvaltningslovens §28 og §29 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger.