To ledige stillinger i musikkpedagogikk og kunstfagdidaktikk

Vi søker etter en professor og en førsteamanuensis til å undervise og veilede studenter på fakultetets PPU-utdanning, samt lede fakultetets forskning innenfor sentrale fagområder.

Foto av dansestudent. Fotograf: Marius Vervik Fotograf: Marius Vervik

---- Scroll ned for stillingsannonse for Førsteamanuensis/førstelektor ----

Gå til stillingsannonse på JobbNorge: 

Professor/førsteamanuensis i musikkpedagogikk og kunstfagdidaktikk

Førsteamanuensis/førstelektor i musikkpedagogikk og kunstfagdidaktikk

Professor/førsteamanuensis i musikkpedagogikk og kunstfagdidaktikk

Universitetet i Stavanger søker etter professor i musikkpedagogikk og kunstfagdidaktikk. Stillingen er ledig fra 01.08.2019.

Arbeidsoppgaver og fagmiljø
Fagområde for stillingen er pedagogikk og kunstfagdidaktikk med et spesielt fokus på musikk, dans og teater/drama. Fakultetet har didaktikkforskning som et av hovedsatsingsområdene i årene som kommer, og en av primæroppgavene for stillingen blir å bygge opp et forskningsmiljø på tvers av fagfeltene.

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Fakultet for utøvende kunstfag, Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon.

Som professor/førsteamanuensis vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter på fakultetets PPU utdanning, samt lede fakultetets forskning innenfor sentrale fagområder.

Vi ønsker utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen. 

Stillingsbetenkningen gir en nærmere beskrivelse av fagområde og aktuelle oppgaver for professor/førsteamanuensis.

Kompetansekrav
Vi søker primært etter professor med vitenskapelig kompetanse på høyt nivå i samsvar med etablerte standarder for professorkompetanse innenfor fagområdet med hovedsakelig spesialisering innenfor musikkpedagogikk og kunstfagdidaktikk, men søkere med spesialisering innenfor nærliggende områder kan også være aktuelle kandidater.

Førsteamanuensis må ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet med hovedsakelig spesialisering innenfor musikkpedagogikk og kunstfagdidaktikk, men søkere med spesialisering innenfor nærliggende områder kan også være aktuelle kandidater.

Nyere publisering og potensiale for fremtidig forskning på høyt akademisk nivå innenfor fagområdet vektlegges.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Videre legges det vekt på at du har:

 • En reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet.
 • Evne til å rekruttere studenter
 • Evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen, og erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen.
 • Formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering.
 • Erfaring med og evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, lede og gjennomføre større forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Erfaring fra samarbeid med arbeids- og kulturliv og evne til å bygge og ivareta relevante nettverk.
 • Høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø.
 • Evne til å inspirere kollegaer til forskning og utdanningsfaglig utvikling.
 • Erfaring med relevante internasjonale forskningsnettverk og evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk samt engelsk ved tiltredelse.

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon.
 • Et ambisiøst arbeidsfellesskap i positiv utvikling. Vi arbeider for å inkludere ansatte på alle nivå i strategiske beslutninger, fremme en uformell atmosfære og en flat organisasjonskultur.
 • Kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS, NyTi.
 • Mulighet for faglig utvikling.
 • Lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl. 17.510, kode 1013 professor, kr 619.000 - 778.000 bto pr år, førsteamanuensis kode 1011, kr 515.000 - 619.000 pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.
 • Gunstig medlemskap på treningssenter og i bedriftsidrettslag.
 • Ansettelse i IA-bedrift som er opptatt av å redusere sykefraværet, øke andel ansatte med redusert arbeidsevne og øke yrkesaktiviteten for eldre arbeidstakere.
 • Hjem-jobb-hjem, kollektivtransport til og fra jobb til gunstig pris.
 • Som arbeidstaker i Norge vil du ha tilgang til et svært godt helsesystem og gode pensjoner, sjenerøs fødsels-/foreldrepermisjon og en konkurransedyktig lønn. Barnehageplass er garantert og rimelig, offentlig skole er gratis.
 • Relocation-program ved flytting til Norge, inkluderer bl.a støtte og språkkurs for partnere.

Generell informasjon
Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom det melder seg svært mange søkere, kan det bli aktuelt å avslå søknader før søknadspapirene oversendes sakkyndig komité for vurdering. Dette vil være aktuelt for søkere som ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til professor/førsteamanuensisstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Nærmere opplysninger
Stillingsbetenkningen gjør nærmere rede for fagområde og aktuelle arbeidsoppgaver.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder

Jens Torolf Larsen, tlf 5183 4024 / 98220796, epost jens.t.larsen@uis.no.  

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, tlf 5183 3525, epost janne.halseth@uis.no.

Søknad
Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og erfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • Relevante vitnemål og attester.
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider og/eller kunstfaglige arbeider.
 • Inntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse
 • Inntil 15 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn. 

STILLINGSBETENKNING

Fagområde
Fagområde for stillingen er musikkpedagogikk og kunstfagdidaktikk med et spesielt fokus på musikk, dans og teater/drama.

Stillingen vil være knyttet til fakultetets PPU-utdanning i utøvende og skapende kunstfag, men også innbefatte undervisning og forskningsarbeid i de utøvende studieprogrammene. Arbeidsoppgavene vil være undervisning, veiledning, evaluering av studentoppgaver og oppfølging i praksis.

FOU-virksomheten er et prioritert satsingsområde ved fakultetet. FOU-virksomheten rettes inn mot forskning knyttet til didaktikk og utvikling av fakultetets PPU- utdanning. Didaktikk vil være et satsingsområde for fakultetet i den kommende strategiperioden. Vi ser det som viktig å koble forskning og utdanning, og didaktikk er i så måte et viktig område for en slik synergi. Aktuelle forskningsområder i strategiperioden er studentaktive læringsformer og forskning på nett- og samlingsbaserte studier.

I stillingen inngår administrasjonsressurs knyttet til administrative oppgaver som alle ansatte må ta del i. Det vil også tidvis kunne være aktuelt med forskningsadministrative koordineringsoppgaver.

Organisatorisk plassering

Ansettelsen gjelder generelt ved Universitetet i Stavanger. Stillingen er organisatorisk plassert ved Fakultet for utøvende kunstfag, Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon . Informasjon om enheten er tilgjengelig på våre nettsider .  Professor/førsteamanuensis vil kunne delta i forskningsfellesskap på tvers av organisatoriske enheter.

Aktuelle oppgaver
Professor/førsteamanuensis skal sammen med det øvrige vitenskapelige personalet ivareta:

Utdanning:

 • Bidra til utvikling av faglig sterke og relevante utdanningsprogram, med høy faglig internasjonal kvalitet.
 • Videreutvikle og styrke utdanningsprogrammenes faglige omdømme gjennom å gi undervisning og veiledning av høy kvalitet, på alle nivå. 
 • Bidra i, og utvikle aktuelle etter- og videreutdanningstilbud.
 • Legge til rette for studentenes læring i tråd med studieprogrammenes læringsmål.
 • Drive pedagogisk utviklingsarbeid og læremiddelproduksjon.
 • Inngå i kontinuerlige kompetansehevingsprosesser knyttet til undervisning og veiledning.
 • Bidra ved utvikling av nye undervisningsmetoder og bruk av ulike digitale læringsressurser.
 • Gjennomføre studentevalueringer og drive kontinuerlig utvikling av utdanningenes kvalitet.

Kunstnerisk utvikling, forskning og innovasjon:

 • Bidra til utvikling av fagmiljøet, herunder økt forskningsproduksjon.
 • Forske og drive faglig utviklingsarbeid innenfor fagområdet.
 • Initiere, skaffe ekstern finansiering til, lede og gjennomføre større forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Drive anvendbar næringsrettet, praksisnær profesjonsrettet og/eller samfunnsrelevant forskning, også på oppdrag fra, og i samarbeid med samfunns- , arbeids- og kulturliv.
 • Delta i og utvikle forskningsfellesskap ved universitetet - programområder eller forskergrupper.
 • Bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid.
 • Involvere studentene i entreprenørskapsaktiviteter og bidra til å utvikle deres entreprenørskapskompetanse.
 • Videreutvikle nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid.

Formidling og samfunnskontakt:

 • Formidle forskningsresultat i norske og internasjonale publiseringskanaler.
 • Drive populærvitenskapelig formidling.
 • Bidra i faglig anerkjente konferanser, nasjonalt og internasjonalt.
 • Delta i fag- og samfunnsdebatten.
 • Bidra til utvikling av samarbeid med samfunns- og arbeidsliv.
 • Bygge og ivareta et bredt nettverk med privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt.

Administrasjon:

 • Delta i fagstrategisk arbeid og ved oppbygging av nye undervisningsemner/fagfelt.
 • Legge til rette for eksamen, delta ved sensur og evaluere doktorgradsprosjekter.
 • Delta, og gjerne lede sakkyndige komiteer og interne vurderingskomiteer.
 • Ivareta verv i nasjonale og internasjonale komiteer, samt i råd og utvalg ved UiS.

Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

En årlig plan for det arbeidet som skal utføres settes opp etter samtale mellom instituttleder og professor/førsteamanuensis, dette i samsvar med universitetets Retningslinjer for arbeidsplanlegging.

Kompetanseutvikling
UiS forventer at alle vitenskapelig ansatte driver kontinuerlig kompetanseheving av egen undervisnings- og forskningsvirksomhet.

Professor skal det første året delta på universitetets kollegabaserte veiledningsprogram, NyTi.

Professor som ikke kan dokumentere tilstrekkelig pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning må delta på universitetspedagogisk kurs innen to år fra tiltredelse.

Professor kan søke forskningstermin med lønn i samsvar med universitetets Retningslinjer for tildeling av forskningstermin.

Førsteamanuensis/førstelektor i musikkpedagogikk og kunstfagdidaktikk

Universitetet i Stavanger søker etter førsteamanuensis/førstelektor  i musikkpedagogikk og kunstfagdidaktikk. Stillingen er ledig fra 1.8.2019.

Arbeidsoppgaver og fagmiljø
Fagområde for stillingen er pedagogikk og kunstfagdidaktikk med et spesielt fokus på musikk, dans og teater/drama. Fakultetet har didaktikkforskning som et av hovedsatsningsområdene i årene som kommer, og en av primæroppgavene for stillingen blir å bygge opp et forskningsmiljø på tvers av fagfeltene.

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Fakultet for utøvende kunstfag, Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon.

Som førsteamanuensis/førstelektor vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter på fakultetets PPU-utdanning, samt lede Fakultetets forskning innenfor sentrale fagområder.

Vi ønsker utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen. Stillingsbetenkningen gir en nærmere beskrivelse av fagområde og aktuelle oppgaver for førsteamanuensis/førstelektor.

Kompetansekrav
Vi søker primært etter førsteamanuensis med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet med hovedsakelig spesialisering innenfor musikkpedagogikk og kunstfagdidaktikk, men søkere med spesialisering innenfor nærliggende områder kan også være aktuelle kandidater. Førstelektor må dokumentere omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling innenfor fagområdet.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Videre legges det vekt på at du har:

 • En reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet.
 • Evne til å rekruttere studenter
 • Evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen, og erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen.
 • Formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering.
 • Evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Erfaring fra samarbeid med arbeids- og kulturliv og evne til å bygge og ivareta relevante nettverk
 • Høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk samt engelsk ved tiltredelse.

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon.
 • Et ambisiøst arbeidsfellesskap i positiv utvikling. Vi arbeider for å inkludere ansatte på alle nivå i strategiske beslutninger, fremme en uformell atmosfære og en flat organisasjonskultur.
 • Kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS, NyTi.
 • Mulighet for faglig utvikling og anledning til å søke kvalifikasjonsopprykk til professor i samsvar med nasjonale regler.
 • Lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl. 17.510, kode 1011/1198 førsteamanuensis/førstelektor, kr 515.000 - 619.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.
 • Gunstig medlemskap på treningssenter og i bedriftsidrettslag.
 • Ansettelse i IA-bedrift som er opptatt av å redusere sykefraværet, øke andel ansatte med redusert arbeidsevne og øke yrkesaktiviteten for eldre arbeidstakere.
 • Hjem-jobb-hjem, kollektivtransport til og fra jobb til gunstig pris.
 • Som arbeidstaker i Norge vil du ha tilgang til et svært godt helsesystem og gode pensjoner, sjenerøs fødsels-/foreldrepermisjon og en konkurransedyktig lønn. Barnehageplass er garantert og rimelig, offentlig skole er gratis.
 • Relocation-program ved flytting til Norge, inkluderer bl.a støtte og språkkurs for partnere.

Generell informasjon
Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom det melder seg svært mange søkere, kan det bli aktuelt å avslå søknader før søknadspapirene oversendes sakkyndig komité for vurdering. Dette vil være aktuelt for søkere som ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til førsteamanuensisstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Nærmere opplysninger
Stillingsbetenkningen gjør nærmere rede for fagområde og aktuelle arbeidsoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Jens Torolf Larsen, tlf 5183 4024 / 98220796, epost jens.t.larsen@uis.no 

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, tlf 5183 3525, epost janne.halseth@uis.no.

Søknad
Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og erfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • Relevante vitnemål og attester.
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider og/eller kunstfaglige arbeider.
 • Inntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske versjonen skal den norske teksten legges til grunn. 

STILLINGSBETENKNING

Fagområde
Fagområde for stillingene er pedagogikk og kunstfagdidaktikk med et spesielt fokus på musikk, dans og teater/drama.

Ansvars- og arbeidsområde
Stillingen vil være knyttet til fakultets PPU-utdanning i utøvene og skapende kunstfag, men også innbefatte undervisning og forskningsarbeid i de utøvende studieprogrammene. Arbeidsoppgavene vil være undervisning, veiledning, evaluering av studentoppgaver og oppfølging i praksis.

Til stillingen tilligger koordinering av faggruppen og arbeidsoppgaver knyttet til utdanningens praksisopplæring og kurs- og oppdragsvirksomhet. Noe av undervisninga vil derfor kunne finne sted på ettermiddag- og kveldstid. Pt er denne stillingsressursen estimert til 30 % av full stilling.

FOU virksomheten er et prioritert satsningsområde ved fakultetet. FOU-virksomheten rettes inn mot forskning knyttet til didaktikk og utvikling av fakultetets PPU- utdanning. Didaktikk vil være et satsingsområde for fakultetet i den kommende strategiperioden.

Organisatorisk plassering
Ansettelsen gjelder generelt ved Universitetet i Stavanger. Stillingen er organisatorisk plassert ved Fakultet for utøvende kunstfag, Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon . Informasjon om enheten er tilgjengelig på våre nettsider . Førsteamanuensis/førstelektor vil kunne delta i forskningsfellesskap på tvers av organisatoriske enheter.

Aktuelle oppgaver
Førsteamanuensis/førstelektor skal sammen med det øvrige vitenskapelige personalet ivareta:

Utdanning:

 • Bidra til utvikling av faglig sterke og relevante utdanningsprogram.
 • Videreutvikle og styrke utdanningsprogrammenes faglige omdømme gjennom å gi undervisning og veiledning av høy kvalitet.
 • Bidra i, og utvikle aktuelle etter- og videreutdanningstilbud.
 • Legge til rette for studentenes læring i tråd med studieprogrammenes læringsmål.
 • Drive pedagogisk utviklingsarbeid og læremiddelproduksjon.
 • Inngå i kontinuerlige kompetansehevingsprosesser knyttet til undervisning og veiledning.
 • Bidra ved utvikling av nye undervisningsmetoder og bruk av ulike digitale læringsressurser.
 • Gjennomføre studentevalueringer og drive kontinuerlig utvikling av utdanningenes kvalitet.

Kunsterisk utvikling, forskning og innovasjon:

 • Forske og drive faglig utviklingsarbeid innenfor fagområdet.
 • Initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Delta i og utvikle forskningsfellesskap ved universitetet - programområder eller forskergrupper.
 • Involvere studenter i forskning og faglig utviklingsarbeid.
 • Bidra til nytenkning innenfor kunsterisk utviklingsarbeid og formidling. 
 • Involvere studentene i entreprenørskapsaktiviteter og bidra til å utvikle deres entreprenørskapskompetanse.
 • Etablere nettverk og samarbeid med forskere nasjonalt og internasjonalt.

Formidling og samfunnskontakt:

 • Formidle forskningsresultat i norske og internasjonale publiseringskanalser.
 • Drive populærvitenskapelig formidling.
 • Bidra i faglig anerkjente konferanser, nasjonalt og internasjonalt.
 • Delta i fag- og samfunnsdebatten.
 • Bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet og kultursektoren.
 • Bygge og ivareta et bredt nettverk med privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt.

Administrasjon:

 • Delta i fagstrategisk arbeid og ved oppbygging av nye undervisningsemner/fagfelt.
 • Legge til rette for eksamen og delta ved sensur.
 • Delta i sakkyndige komiteer og interne vurderingskomiteer.
 • Ivareta verv i nasjonale og internasjonale komiteer, samt i råd og utvalg ved UiS.

Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

En årlig plan for det arbeidet som skal utføres settes opp etter samtale mellom instituttleder og førsteamanuensis/førstelektor, dette i samsvar med universitetets Retningslinjer for arbeidsplanlegging.

Kompetanseutvikling
UiS forventer at alle vitenskapelig ansatte driver kontinuerlig kompetanseheving av egen undervisnings- og forskningsvirksomhet.

Den som ansettes skal det første året delta på universitetets kollegabaserte veiledningsprogram, NyTi.

Førsteamanuensis som ikke kan dokumentere tilstrekkelig pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning må delta på universitetspedagogisk kurs innen to år fra tiltredelse.

Den ansatte kan søke forskningstermin med lønn i samsvar med universitetets Retningslinjer for tildeling av forskningstermin.

Den ansatte kan søke kvalifikasjonsopprykk til professor i samsvar med Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2-2.