Bachelor i dans

Utøvende hovedområde - obligatoriske emner
Dans I År 1 / Semester 1
Emnet har hovedvekt på samtidsdans. Det undervises i samtidsdans, ballett, contemporary jazz og hip hop, hvor alle dansestilene bidrar til en helhetlig kunstnerisk forståelse. Her arbeider studenten med å utvikle sin kroppsnærvær, fysikk, teknikk, musikalitet og bevegelsesforståelse. Den "tenkende kroppen" står i sentrum og vi jobber aktivt med muntlig og skriftlig refleksjon.
Les mer om Dans I
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Anne-Linn Karine Akselsen
Repertoar og formidling I År 1 / Semester 1
I dette emnet får studenten mulighet til å arbeide med sceniske verk, både i form av repertoar og bearbeiding av profesjonelle koreografiske arbeider. Emnet er hovedsakelig organisert i bolker, hvor koreografer med faglig relevans arbeider med studentene frem mot en visningssituasjon. I arbeid med repertoar får studenten mulighet til å reflektere over sin egen utøverkunnskap og ta i bruk redskaper fra andre emner. Emnet skal forberede studenten på hvordan det er å arbeide som en utøvende danser i en profesjonell sammenheng og emnene i de forskjellige årene har en naturlig progresjon.
Les mer om Repertoar og formidling I
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Siri Dybwik
Improvisasjon/komposisjon År 1 / Semester 1
Improvisasjon er kjernen i samtidsdanseren sin praksis både som utforskningsplattform, kilde til koreografisk materiale, og performance form. Arbeid i emnet sikter på at studenten får utvide sitt eget personlige bevegelsesregister, utvikle kroppslig refleksjon (embodiment), og danne seg en forståelse for improvisasjon som basis for bevegelsesutforskende og skapende arbeid både solo, i gruppe og i samspill med musikere.
Les mer om Improvisasjon/komposisjon
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Marie Ronold Mathisen
Body research and awareness I År 1 / Semester 1
Emnet har hovedvekt på undersøkende metoder for utvikling av dansekunstneriske verktøy og individuelle bevegelsesspråk. Dette inkluderer forskjellige somatiske praksiser, tekst og stemmebruk, improvisatoriske verktøy og ulike former for samdans, som for eksempel kontaktimprovisasjon og partnering. Emnet spenner over flere aspekter hvor alle deler er med på å utvikle kroppslig bevissthet og tilstedeværelse. Studenten opparbeider forståelse for fysiske bevegelsesprinsipper og applikasjonen av disse både konseptuelt og praktisk.
Les mer om Body research and awareness I
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Marie Ronold Mathisen
Koreografi I År 1 / Semester 2
Emnet koreografi er en innføring i de kreative prosesser, det er å utvikle et koreografisk arbeide. Det blir introdusert praktiske og teoretiske redskaper og metoder for å skape dans med en struktur og form; bevegelse i tid og rom. I tillegg bevisstgjøring om disiplinene, eksempelvis; musikk, litteratur, billedkunst, scenografi og dramaturgi, som en del av den kreative prosessen. Den koreografiske ideen anvendes i en interdisiplinær sammenheng og det legges vekt på den medskapende rollen danseren har. Det arbeides i mindre grupper, og det koreografiske arbeidet vises for et publikum.
Les mer om Koreografi I
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Birgitte Bauer-Nilsen
Dans II År 2 / Semester 3
Emnet har hovedvekt på samtidsdans. Det undervises i samtidsdans og klassisk ballett, hvor alle dansestilene bidrar til en helhetlig kunstnerisk forståelse. Her arbeider studenten med å utvikle sitt kroppsnærvær, sin fysikk, teknikk, musikalitet og bevegelsesforståelse. Den "tenkende kroppen" står i sentrum og vi jobber aktivt med muntlig og skriftlig refleksjon.
Les mer om Dans II
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Eva Keilen Austbø
Repertoar og formidling II År 2 / Semester 3
I dette emnet får studenten mulighet til å videreutvikle sin kunnskap med sceniske arbeider hvor improvisasjonskunnskap er sentralt. Emnet er hovedsakelig organisert i bolker, hvor utvalgte koreografer arbeider med studentene frem mot en visningssituasjon. I arbeid med koreografiske verk får studenten mulighet til å reflektere over sin egen utøverkunnskap og ta i bruk redskaper fra andre emner. Emnet skal forberede studenten på hvordan det er å arbeide som en utøvende danser i en profesjonell sammenheng og emnene i de forskjellige årene har en naturlig progresjon.
Les mer om Repertoar og formidling II
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Siri Dybwik
Koreografi II År 2 / Semester 3
I emnet skal studenten utvikle ferdigheter, kunnskap og forståelse for sentrale elementer i koreografi og det som betegner det håndverksmessige i koreografisk arbeid. Gjennom erfaring og eksperimentering med å forme et konsept, en idé, og bevegelsesmateriale til koreografi, får studenten innsikt i seg selv som dansekunstner, og får utvikle sin egen koreografisk stemme. Emnet avsluttes med en studentforestilling.
Les mer om Koreografi II
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Leslie Leith Symington
Body research and awareness II År 2 / Semester 3

Emnet har hovedvekt på undersøkende metoder for utvikling av dansekunstneriske verktøy og individuelle bevegelsesspråk. Studenten vil utvikle kunnskap om hvordan de ulike elementene, både individuelt og i samspill med andre, er med på å utvikle fysisk potensiale og kroppslig bevissthet. Videre vil studenten utdype bruken av ulike improvisasjonsmetoder og bevegelsesprinsipper, både konseptuelt og praktisk, og forstå elementenes relevans i en kunstnerisk sammenheng.

Anne-Linn Akselsen er emneansvarlig.

Les mer om Body research and awareness II
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Marie Ronold Mathisen
Dans III År 3 / Semester 6

Emnet består av undervisning i hovedsaklig moderne/samtidsdans og eventuelt ballett. Studenten arbeider med å utvikle sine fysiske ferdigheter som kreves som utøver i dag. Emnet legger vekt på stor selvstendighet hos studenten og emnet må ses i sammenheng med BDA 760-2 hvor studenten skal forstå sammenhengen mellom daglig trening og koroegrafisk arbeid.

Det praktiske arbeidet følges opp med en skriftlig refleksjonsoppgave.

Les mer om Dans III
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Marie Ronold Mathisen
Formidling III År 3 / Semester 6
I dette emnet får studenten mulighet til å arbeide med 2-3 nye sceniske verk. Emnet er organisert som daglig undervisning med koreografiske prøver og også selvstendig arbeid med solo. Emnet vektlegger møtet mellom studenten som utøver og koreografen hvor improvisasjonskunnskap er sentralt. Studenten får mulighet til å reflektere over sin egen utøverkunnskap og å ta i bruk redskaper fra andre emner er sentralt for emnet. Emnet skal forberede studenten på hvordan det er å arbeide som en utøvende danser i en profesjonell sammenheng og emnene i de forskjellige årene har en naturlig progresjon.
Les mer om Formidling III
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Siri Dybwik
Fagteori og støttefag - obligatoriske emner
Dansehistorie og analyse År 1 / Semester 1
I dette emnet får studenten mulighet til å lære om hvordan teaterdansen har utviklet seg fra tidlig renessanse frem til vår egen tid. Kurset inkluderer også den nære historien - samtidsdansen. Emnet gir samtidig studenten grunnleggende ferdigheter for å kunne analysere dans. Det historiske og analytiske aspektet går parallelt gjennom hele emnet og de ulike oppgavene knyttet til studiet er laget for å gi studenten innsikt i sentrale koreografer, verk og tidsepoker. Samtidig får studenten trening i å arbeide med ulike oppgaver som krever refleksjon og kritisk tenkning om fortid såvel som nåtid.
Les mer om Dansehistorie og analyse
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Anne Margrethe Fiskvik
Funksjonell anatomi/bevegelsesanalyse År 1 / Semester 1

Emmnet inneholder studier av bevegelsesapperatets anatomi og bevegelsvitenskap, samt innførig i metodikk for analyse av dansebevegelser.

Det gis også en innføring i generell treningslære og grunntrening.

Emnet avsluttes med et større prosjektarbeid hvor studentene skal vise at de kan anvende kunnskaper fra funksjonell anatomi, bevegelsesvitenskap og treningslære i ulike analyser av dansebevegelser.

Les mer om Funksjonell anatomi/bevegelsesanalyse
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Berit Aarrestad
Musikk I År 1 / Semester 1
I dette emnet får studenten jobbe praktisk og analytisk med grunnleggende musikalske elementer som form, rytmikk og dynamikk, samt praktisk trening i bruk av relevant musikkterminologi i eget arbeid som danser og i dialog med det musikkfaglige. Studenten får også jobbe både praktisk og teoretisk med ulike musikkformer og musikkstiler. Emnet gir studenten grunnleggende kunnskap om musikkens funksjon i scenisk arbeid og øvelse i å bruke denne kunnskapen i eget arbeid og i samarbeid med andre.
Les mer om Musikk I
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Dominique Jose Albert Brackeva
Dans og samfunn År 2 / Semester 3
Dans og samfunn er en introduksjon til andre kulturers dans og interkulturelle/multikulturelle danseforestillinger. Det presenteres analysemetoder og kulturelle teorier for å få innsikt i en annen kulturs danseformer. Studenten får kunnskap om hvordan innlæring og koreografiske prosesser foregår i en annen kultur. Intensjonen er å få innsikt i en andre kulturers danseformer, og å søke forståelse for både etiske og kulturelle aspekter ved arbeidet i koreografiske prosesser fra andre kulturer.
Les mer om Dans og samfunn
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Birgitte Bauer-Nilsen
Supplerende treningsmetodikk for dansere År 2 / Semester 3
Studentene vil i dette kurset få kunnskap om hvilke avgjørende fysiologiske prosesser som foregår i kroppen til en danser under trening og restitusjon. Treningsmetodikk innen kondisjon, bevegelighet, styrke, spenst, koordinasjon og mental trening er også sentrale emner, samt kosthold /ernæring og danse-medisin. Emnet avsluttes via et større prosjektarbeid hvor studentene vurderer behovet for, planlegger, gjennomfører og evaluerer egen supplerende trening i dans. Dette for å øke sin arbeidskapasitet, unngå skader og dermed ha mulighet for å nå sine mål som dansekunstnere.
Les mer om Supplerende treningsmetodikk for dansere
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Berit Aarrestad
Musikk II År 2 / Semester 3
I dette emnet får studenten jobbe praktisk og analytisk med grunnleggende musikalske elementer som form, rytmikk og dynamikk, samt praktisk trening i bruk av relevant musikkterminologi i eget arbeid som danser og i dialog med det musikkfaglige. Studenten får også jobbe både praktisk og teoretisk med ulike musikkformer og musikkstiler. Emnet gir studenten grunnleggende kunnskap om musikkens funksjon i scenisk arbeid og øvelse i å bruke denne kunnskapen i eget arbeid og i samarbeid med andre.
Les mer om Musikk II
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
John Alan Lilja
Arbeidslivskunnskap År 3 / Semester 6
I løpet av forelesningene i Arbeidslivskunnskap vil studenten få en god oversikt over det yrkeslivet den skal ut i. Studenten skal få et innblikk i kulturpolitikken som legger premisser for arbeidsmulighetene og oversikt over relevante aktører i danse- og kulturlivet. I emnet Arbeidslivskunnskap er målet å gi gode redskaper i etableringen av fremtidig arbeidsliv. Forelesningene er praktisk rettet, studentene diskuterer og reflekterer i grupper, og det gis skriftlige gruppe- og individuelle oppgaver.
Les mer om Arbeidslivskunnskap
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Leslie Leith Symington
Innføring i Artistic Research og andre kunstformer År 3 / Semester 6
Artistic research er likestilt med forskning i Lov om universiteter og høgskoler. I dette emnet får studenten innføring i hva artistic research er. Emnet inneholder en presentasjon av begrepet artistic research, også med presentasjoner av forskjellige kunstnere og deres metoder for å undersøke eget kunstverk og egne kunstneriske prosesser. Etter endt gjennomføring av emnet skal studenten ha fått kjennskap til begrepet og også ha tilegnet seg noen grunnleggende metoder som de kan bruke i eget arbeid.
Les mer om Innføring i Artistic Research og andre kunstformer
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Siri Dybwik
Valgemner
Egendefinert prosjekt År 3 / Semester 5
I egendefinert prosjekt får studenten fordype seg i et emne som har spesiell interesse for den enkelte. Med fokus på eget, selvstendig arbeid og med støtte fra faglig veileder får studenten lære seg å planlegge, gjennomføre og evaluere eget prosjekt. Egendefinert prosjekt skal videreutvikle studenten sin kunnskap som utøver i et bredt perspektiv, prosjektet skal hovedsaklig være utøvende eller skapende.
Les mer om Egendefinert prosjekt
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Siri Dybwik
Internasjonalt semester År 3 / Semester 5
Dansestudenter får mulighet til å studere i utlandet i 5. semester. Et overordnet læringsutbytte i dette emnet er å utvikle seg faglig som dansekunstner. I tillegg til å få kjennskap til det internasjonale dansefeltet, utvikler studenten seg som menneske.
Les mer om Internasjonalt semester
Studiepoeng:
Emneansvarlig:
Leslie Leith Symington

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.