Utøvende hovedområde - Obligatoriske emner
Dans I År 1 / Semester 1
Dette emne har hovedvekt på samtidsdans, mens klassisk ballett er et viktig støttefag. I tillegg får studentene trening i andre relevante sjangrer innenfor scenisk dans, som, for eksempel, jazzdans.
Alle dansestilene bidrar til en helhetlig kunstnerisk forståelse.
Emnet utvikler fysisk og kunstnerisk bevissthet, og målet er at studenten oppnår et høyt teknisk nivå gjennom selvstendig arbeid. Studenten jobber også med å utvikle sitt kroppsnærvær, sin fysikk, musikalitet og bevegelsesforståelse. Den ''tenkende kroppen'' står i sentrum og dette underbygges med gjennomgående refleksjoner og undersøkelser.
Les mer om Dans I
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Hagit Yakira
Repertoar og formidling I År 1 / Semester 1
I dette emnet får studenten en grunnleggende innføring i hvordan en arbeider som utøvende danser. Studenten får mulighet til å arbeide med sceniske verk, både i form av repertoar og bearbeiding av profesjonelle koreografiske arbeider. Gjennom soloarbeid skal emnet styrke studentens eget bevegelsesrepertoar. Emnet skal bevisstgjøre de forskjellige rollene som er karakteristisk i sceniske arbeider, dette gjør vi gjennom utøving, men også gruppesamtaler og individuell veiledning. Studenten skal i dette første formidlingsemnet utvikle en bevissthet omkring hvordan alle emner i studier påvirker den enkeltes utøverkunnskap. Emnet er hovedsakelig organisert i bolker, hvor koreografer med faglig relevans arbeider med studentene frem mot en visningssituasjon. I arbeid med repertoar får studenten mulighet til å reflektere over sin egen utøverkunnskap i lys av tradisjon, identitet og fornyelse. Emnet skal gi studenten en god forståelse for hvordan det er å arbeide som en utøvende danser i en profesjonell sammenheng. Formidlingsemnene i de forskjellige årene har en naturlig progresjon.
Les mer om Repertoar og formidling I
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Siri Dybwik
Improvisasjon og komposisjon År 1 / Semester 1
Improvisasjon er en av arbeidsmetodene i samtidsdanseren sin praksis, både som utforskningsplattform, kilde til koreografisk materiale, og forestillingsform. Arbeid i emnet sikter mot at studenten får utvide sitt eget personlige bevegelsesregister, utvikle kroppslig refleksjon og danne seg en grunnleggende forståelse for improvisasjon som et av verktøyene i bevegelsesutforskende og skapende arbeid, både solo, i gruppe og i samspill med musikere.
Studenten vil i emnet også arbeide med grunnleggende kompositoriske elementer. Det vil jobbes mot at studenten får utvikle en forståelse for sammenhengen mellom improvisasjon og komposisjon, samt kunne forstå og anvende grunnleggende kompositoriske verktøy og metoder.
Les mer om Improvisasjon og komposisjon
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Marie Ronold Mathisen
Body research and awareness I År 1 / Semester 1
Emnet tilbyr studenten en innføring i ulike metoder og bevegelsespraksiser for utvikling av danserens fysiske bevissthet og bevegelsesregister.
Studenten arbeider med ulike tilnærminger, som for eksempel, Pilates, kontaktimprovisasjon og partnering, somatisk praksis, m.m.
Studenten opparbeider en forståelse av fysiske bevegelsesprinsipper og anvendelsen av disse både konseptuelt og praktisk.
Les mer om Body research and awareness I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Hagit Yakira
Koreografi År 2 / Semester 3
Basert på kunnskap og erfaring fra improvisasjons- og komposisjonskurset det første året, vil studentene kunne utvikle dybdeferdigheter, kunnskap og forståelse av sentrale elementer i koreografi og hva som kjennetegner håndverkeren i koreografisk arbeid. Gjennom erfaring og eksperimentering med å danne et konsept, en idé og bevegelsesmateriale for koreografi, får studenten innsikt i seg selv som dansekunstner, og utvikler sin egen koreografiske stemme. Kurset vil bli delt inn i tre moduler: Den første vil være et soloverk for å revurdere ideen om kropp i forestilling og i forhold til postmoderne oppfatning av selvbiografi / selvportrett. Det andre vil være et lite gruppearbeid for å vurdere en form for estetikk i danseforestillinger; få glimt inn i noen få forskjellige koreografiske estetikker \ sjangre og forskjellige koreografer og deres praksis. Samt et glimt av en rekke aktuelle temaer innen dans. Den tredje vil være et arbeid mot den endelige kurspresentasjonen, som skal utforske ideen om prosess til produktarbeid, eller ellers prosess som produkt: vurderer samarbeid, scenografi, musikk, dramaturgi, osv. I over vil alle studentene bli oppmuntret til å utvikle en autonomi og uavhengighet i læringsprosessen, dvs. i deres kreative prosesser, å finne ressurser, samarbeidspartnere og påvirkninger. Kurset avsluttes med en studentpresentasjon - hver student lager sin egen koreografi.
Les mer om Koreografi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ane Iselin Brogeland
Body research and awareness II År 2 / Semester 3
Emnet har hovedvekt på metoder for videre forståelse og utviklingen av danserens fysiske bevissthet av ulike bevegelsesverktøy. Samt utviklingen av danserens kunstneriske og individuelle bevegelsesspråk. Studenten vil utvikle kunnskap om hvordan de ulike elementene, både individuelt og i samspill med andre, bidrar til å utvikle fysisk potensial og kroppslig bevissthet. Videre skal studenten utdype bruken av ulike fysiske metoder og bevegelsesprinsipper, både konseptuelt og praktisk, og forstå elementenes relevans i en kunstnerisk sammenheng.
Les mer om Body research and awareness II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Brynjar Åbel Bandlien
Dans II År 2 / Semester 3
Emnet har hovedvekt på samtidsdans. Det undervises i samtidsdans, klassisk ballett og hip hop, hvor alle dansestilene bidrar til en helhetlig kunstnerisk forståelse. Her arbeider studenten med å utvikle sitt kroppsnærvær, sin fysikk, teknikk, musikalitet og bevegelsesforståelse. Den "tenkende kroppen" står i sentrum og dette underbygges med en gjennomgående refleksjon og undersøkelse.
Les mer om Dans II
Studiepoeng: 20
Faglærer:
Brynjar Åbel Bandlien
Repertoar og formidling II År 2 / Semester 3
I dette emnet får studenten mulighet til å videreutvikle sin kunnskap fra Formidling I. I Formidling II arbeider studenten med sceniske arbeider hvor improvisasjonskunnskap er sentralt. Emnet skal utvikle studenten til å bli selvstendig i sin forståelse- og utøvelse av utøverrollen. Videre er det naturlig at studenten får utvikle en bredere forståelse av forskjellige performative prosesser. Som Formidling I er emnet hovedsakelig organisert i bolker, hvor utvalgte koreografer arbeider med studentene frem mot en visningssituasjon. I arbeid med koreografiske verk får studenten mulighet til å reflektere over sin egen utøverkunnskap og ta i bruk redskaper fra andre emner. Studenten skal i dette emnet langt på vei kunne beskrive seg selv som utøver og ha en forståelse for hvordan tradisjon, identitet og fornyelse er viktige faktorer i utviklingen av utøverkunnskap. Emnet skal forberede studenten på hvordan det er å arbeide som en utøvende danser i en profesjonell sammenheng og emnene i de forskjellige årene har en naturlig progresjon.
Les mer om Repertoar og formidling II
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Brynjar Åbel Bandlien
Dans III År 3 / Semester 6
Dans III bygger videre på arbeidet i Dans I og Dans II. Emnet består av undervisning i ulike teknikker og metoder fra hovedsakelig samtidsdans, eventuelt også ballett. I møte med ulike gjestelærere skal studenten kunne vise til en dyp forståelse av egen fysikalitet, fysiske og tekniske ferdigheter, samt kunne vise til en god artikulasjon og tydelighet i eget bevegelsesrepertoar. Emnet legger stor vekt på selvstendighet hos studenten. Sammenhengen mellom daglig trening og teknikk, performativitet og koreografisk arbeid vektlegges, og emnet må ses i sammenheng med BDA 760-2.
Det praktiske arbeidet følges opp med en skriftlig refleksjonsoppgave.
Les mer om Dans III
Studiepoeng: 5
Faglærer:
Annemariet Gonzalez Comendador
Formidling III År 3 / Semester 6
I dette emnet får studenten mulighet til å utvikle sin egen utøverkunnskap gjennom å og å arbeide med 2-3 bestillingsverk av relevante koreografer. Emnet er organisert som daglig undervisning med koreografiske prøver og i et omfang som kan sammenlignes med den hverdagen som studenten møter etter endt utdanning. Eget arbeid med solo er studentens sin siste oppgave i dette emnet, her vektlegges selvstendighet og refleksjon. Emnet legger til rette for møtet mellom studenten som utøver og koreografen hvor improvisasjonskunnskap og selvstendighet er sentralt. Studenten får mulighet til å reflektere over sin egen utøverkunnskap og å ta i bruk redskaper fra andre emner. Refleksjon over egen rolle som utøver i dialog med andre medskapende, koreograf og publikum skal tillegges stor vekt i emnet. Emnet skal forberede studenten på hvordan det er å arbeide som en utøvende danser i en profesjonell sammenheng og emnene i de forskjellige årene har en naturlig progresjon. Erfaringene i dette emnet blir tatt med videre inn i emnet Innføring i Artistic Research og andre kunstformer.
Les mer om Formidling III
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Brynjar Åbel Bandlien
Fagteori og støttefag - obligatoriske emner
Dans i kontekst: fortid og nåtid År 1 / Semester 1
I dette emnet får studenten lære om den sceniske dansen i en kulturell og samfunnsmessig kontekst med fokus på utvikling av moderne dans og samtidsdans i perioden 1900 frem til i dag.
Emnet gir samtidig studenten grunnleggende ferdigheter for å kunne analysere dans. Det historiske og analytiske aspektet går parallelt gjennom hele emnet og de ulike oppgavene knyttet til studiet er laget for å gi studenten innsikt i sentrale koreografer, verk og tidsepoker. Studenten får trening i å arbeide med ulike oppgaver som krever refleksjon og kritisk tenkning om fortid så vel som nåtid.
Les mer om Dans i kontekst: fortid og nåtid
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Birgitte Bauer-Nilsen
Funksjonell anatomi/bevegelsesanalyse År 1 / Semester 1
Emnet inneholder studier av bevegelsesapparatets anatomi og bevegelsvitenskap, samt innføring i metodikk for analyse av dansebevegelser. Det inneholder også innføring i generell treningslære og arbeid med grunntrening innen kondisjon, bevegelighet, styrke og teknikk.
Emnet avsluttes med et større prosjektarbeid hvor studentene skal vise at de kan anvende kunnskaper fra funksjonell anatomi, bevegelsesvitenskap og treningslære i ulike analyser av dansebevegelser.
Les mer om Funksjonell anatomi/bevegelsesanalyse
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Berit Aarrestad
Musikk År 1 / Semester 1
I dette emnet får studenten jobbe praktisk og analytisk med grunnleggende musikalske elementer som form, rytmikk og dynamikk, samt praktisk trening i bruk av relevant musikkterminologi i eget arbeid som danser og i dialog med musikkfaglige. Studenten får også jobbe både praktisk og teoretisk med ulike musikkformer og musikkstiler. Emnet gir studenten grunnleggende kunnskap om musikkens funksjon i scenisk arbeid og øvelse i å bruke denne kunnskapen i eget arbeid og i samarbeid med andre.
Les mer om Musikk
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Henning Rød Haugland
Supplerende treningsmetodikk for dansere År 2 / Semester 3
Emnet inneholder treningslære for dansere med fokus på sentrale treningsprinsipper og supplerende treningsmetodikk innen egentrening i dans.
Studentene skal arbeide teoretisk og praktisk med å planlegge, gjennomføre og evaluere supplerende egentrening i dans, basert på trenings metodikk, individuelle forutsetninger og behov opp mot egne spesifikke mål som fremtidige dansekunstnere.
Fokus innen supplerende treningsmetodikk vil være: kondisjon, styrke, spenst, bevegelighet, koordinasjon og mental trening. Det vil bli lagt vekt på hvordan en som danser kan la treningen bli mest mulig spesifikt, basert på individuelle behov og hvordan en her kan ivareta de grunnleggende prinsippene for trening: som er prinsippene om belastnig- tilpasning, restitusjon, spesifisitet, progresjon, variasjon, individuell og helhetlig stimulering, styring og kontroll.
Kjennskap til sentrale fysiologiske prosesser som foregår i kroppen under trening og restitusjon inngår også i emnet, samt innføring i kosthold / ernæring, bevegelsesutvikling og forebygging av skader i dans.
Les mer om Supplerende treningsmetodikk for dansere
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Berit Aarrestad
Dans i kontekst : fra den lokale scene til den globale År 2 / Semester 3
I emnet får studenten innsikt i ulike kulturers danseformer og interkulturelle/multikulturelle danseforestillinger/begivenheter. Studenten får kunnskap om dansenes relasjon til samfunnet og forståelse for både etiske og kulturelle aspekter ved arbeidet i koreografiske prosesser fra andre kulturer. Det presenteres analysemetoder og kulturelle teorier samt temaer som kunstaktivisme i og med andre kulturer. Intensjonen er at studenten får et utvidet og reflektert perspektiv på dansekunst fra Den lokale scene til den globale som gjør dem i stand til å kontekstualisere sitt eget kunstnerisk arbeid og ståsted.
Les mer om Dans i kontekst : fra den lokale scene til den globale
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Birgitte Bauer-Nilsen
Innføring i Artistic Research og andre kunstformer År 3 / Semester 6
Artistic research er likestilt med forskning i Lov om universiteter og høgskoler. I dette emnet får studenten innføring i hva artistic research kan være, dette med et spesielt fokus på å forske gjennom kunsten/i kunsten. Emnet inneholder en innføring i begrepet artistic research, også med presentasjoner av forskjellige kunstnere og deres metoder for å undersøke eget kunstverk og egne kunstneriske prosesser. Etter endt gjennomføring av emnet skal studenten ha fått kjennskap til begrepet og også ha tilegnet seg noen grunnleggende metoder som de kan bruke i eget arbeid. Studenten får muligheten til å bruke sin kunnskap fra dette emnet inn i emnet Formidling III.
Les mer om Innføring i Artistic Research og andre kunstformer
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Siri Dybwik
Arbeidslivskunnskap År 3 / Semester 6
I løpet av forelesningene i Arbeidslivskunnskap vil studenten få en god oversikt over det yrkeslivet den skal ut i. Studenten skal få et innblikk i kulturpolitikken som legger premisser for arbeidsmulighetene og oversikt over relevante aktører i danse- og kulturlivet. I emnet Arbeidslivskunnskap er målet å gi gode redskaper i etableringen av fremtidig arbeidsliv. Forelesningene er praktisk rettet, studentene diskuterer og reflekterer i grupper, og det gis skriftlige gruppe- og individuelle oppgaver.
Les mer om Arbeidslivskunnskap
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Siri Dybwik
Valgemner
Egendefinert prosjekt År 3 / Semester 5
I egendefinert prosjekt får studenten fordype seg i et emne som har spesiell interesse for den enkelte. Med fokus på eget, selvstendig arbeid og med støtte fra faglig veileder får studenten lære seg å planlegge, gjennomføre og evaluere eget prosjekt. Egendefinert prosjekt skal videreutvikle studenten sin kunnskap som utøver i et bredt perspektiv, prosjektet skal hovedsaklig være utøvende eller skapende.
Les mer om Egendefinert prosjekt
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Brynjar Åbel Bandlien
Internasjonalt semester År 3 / Semester 5
Dansestudenter får mulighet til å studere i utlandet i 5. semester. Et overordnet læringsutbytte i dette emnet er å utvikle seg faglig som dansekunstner. I tillegg til å få kjennskap til det internasjonale dansefeltet, utvikler studenten seg som menneske.
Les mer om Internasjonalt semester
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Ane Iselin Brogeland

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.