MENY

Bachelor i utøvende musikk

4-årig studieprogram hvor du kan velge mellom studieretningene klassisk, jazz/improvisasjon eller korpsdirigering.

Studiet henvender seg til unge musikktalenter med ambisjoner om å utvikle sin kunstneriske og instrumentaltekniske kompetanse. Studiet utgjør startblokken for et vidtfavnende entreprenørskap innen kunstområdet og kulturfeltet. Det tas høyde for en profesjonell musikkvirksomhet i stadig forandring og utvikling. Under studiet er det lagt vekt på at du både skal utvikle dine utøvende ferdigheter og øke din forståelse for musikk som kunstform. 

Om studiet

Bachelorprogrammet i utøvende musikk henvender seg til unge musikktalenter med ambisjoner om å utvikle sin kunstneriske og instrumentaltekniske kompetanse. Dette er et heltidsstudium som strekker seg over 4 studieår. Studiet har arbeidsomfang på 240 studiepoeng, fordelt i tre ulike studieretninger, henholdsvis klassisk musikk, jazz-/improvisasjonsmusikk eller dirigering.

Bjergstedparken

Fakultet for utøvende kunstfag inngår i Bjergsted kulturpark. For studenter innebærer dette at de blir en del av et større musikk- og kunstfaglig miljø som gir svært gode rammer og muligheter for utvikling. Det er tette bånd mellom det profesjonelle kunst- og kulturlivet i regionen, og fakultetets aktiviteter.

Les mer om Bjergstedparken her.

Studieretninger

I Bjergsted har vi sterke fagmiljøer knyttet til hver av studieretningene. Høyt kvalifiserte lærere vil gi deg et solid teknisk-metodisk, kunstnerisk og teoretisk grunnlag for en karriere som utøvende musiker, enten det klassisk, jazz eller som dirigent. Du vil lære om formidling på ditt hovedinstrument, og utvikle dine ferdigheter som musiker og instrumentalist.

Les mer om studieretningene og de tilhørende fagmiljøene her:

Klassisk

Jazz

Dirigering

Studieløpet

Studieløpet er delt inn i 2 avdelinger: Første avdeling (120 sp) med obligatoriske basisfag innenfor de 3 studieretningene. I andre avdeling gjør du et veivalg mellom et rent utøvende studie eller utøvende i kombinasjon med PPU i utøvende og skapende kunstfag (60 sp).

Studiets innhold tar høyde for en profesjonell musikkvirksomhet i stadig forandring og utvikling. Studiet er tilpasset en hverdag hvor musikere i større grad må forholde seg til nye musikalske hybrider. Emneinnhold og studiets generelle oppbygning introduserer studenten for en relevant historisk, estetisk og teknisk bakgrunn som skal forberede til det moderne musikkliv. Med kombinasjon av veivalg og valgemner i andre avdeling, vil den imidlertid kvalifisere for et bredt spekter av arbeidsområder innen skapende, pedagogisk, kunstnerisk og kulturell sektor. Den vil også kunne danne utgangspunkt for en musikerkarriere som frilans eller fast ansatt i orkestre og ensembler. Det utarbeides egne årsplaner for hver av studieretningene og underliggende instrumentseksjoner. Det vil her fremgå hvilke spesifikke ordninger som gjelder for hver instrumentgruppe. For studenter som velger 4-årig studieløp med integrert PPU, vil undervisningspraksis finne sted i 3. og 4. studieår som del av PPU-emnene.

Studiets arbeidsformer

Studiets arbeidsformer vil være både lærerstyrt og studentstyrt. Samtlige emner under en artistisk orientert bachelorgrad er basert på stor grad av selvstendig arbeid og særskilte individuelt tilvirkede produkter i form av konserter etc. 

En sentral del av studentenes arbeidstid vil gå med til øving, både individuelt og i ensembler. Undervisning i hovedinstrument gis som en kombinasjon av individuelle timer, mesterklasser og veiledning i tilknytning til utøvende prosjekter. Undervisnings- og læringsformene er av stor betydning for realisering av læringsutbyttet. Det legges derfor vekt på arbeidsformer som krever både selvstendighet og samarbeid. Under hele studiet blir det lagt vekt på en synliggjøring av de mange forbindelseslinjer mellom de forskjellige fagområdene slik at studenten både praktisk og teoretisk får en helhetlig forståelse for musikk som kunstform.

Undervisningsspråket er norsk, men sporadiske innslag av utenlandske forelesere og seminarholdere krever at studentene behersker engelsk.

Studieåret er inndelt i faste undervisningsuker og prosjektuker i henhold til studiekalender for hvert år. Undervisning og prosjektdeltakelse er obligatorisk, og er regulert gjennom fakultetets fraværsreglement.

Prøveformene i bachelorprogrammet gjenspeiler de læringsutbyttene som beskrives i studieplanen og i emnebeskrivelsene, og er derfor av variert art og omfang.

Du er kanskje også interessert i:

Musikkstudenter på jazzlinjen Foto: Marius Vervik

Kilde: CP Publisert 24.06.2020