Bachelor i utøvende musikk

Studieretning: Klassisk, dirigering eller jazz

Studieretning: Klassisk musikk
Obligatoriske emner første avdeling
Hovedinstrument I - klassisk År 1 / Semester 1
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen; Harald Eikaas (klassisk). Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.
Les mer om Hovedinstrument I - klassisk
Studiepoeng: 25
Hovedinstrument:
Ilmari Tauno Mikael Hopkins
Ensemblespill/ kammermusikk I År 1 / Semester 1
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene vil kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student. Et overordnet emneansvar ligger hos avdelingsleder. Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av kammermusikk-/ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.
Les mer om Ensemblespill/ kammermusikk I
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Musikkhistorie I År 1 / Semester 1
Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og er felles for studieretning klassisk og dirigering.
Det vil bli lagt vekt på historiske utviklingslinjer innen vestens kunstmusikk. Emnet vil dels gå ukentlig, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og seminarer. I begynnelsen er det lagt inn en ukes kurs i folkemusikk ved Ole Bull-akademiet på Voss. En komponent i emnet er Musikkens elementer på vårsemesteret.
Les mer om Musikkhistorie I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Lise Karin Meling
Satslære/ arrangering/ komponering I År 1 / Semester 1
Emnet hører til musikkorienteringsemnene. Innføring i elementære satsteknikker med hovedvekt på funksjonell tonalitet og noen grunnprinsipper i polyfon sats. Kort innføring i notasjonsprogram. Overordnet emneansvar ligger hos fag- og programledelse.
Les mer om Satslære/ arrangering/ komponering I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Lars Rosvoll
Lytting og gehør I År 1 / Semester 1
Det undervises både i hørelære og hørelærekor. Et arbeid med å trenge inn i musikken som lyd, struktur og klingende tid. Lytting og praktiske oppgaver. Det skal legges vekt på mangfoldighet i faglige innfallsvinkler til emnet. En utvidet musikalsk erkjennelse står sentralt. Gjennom ulike kroppslig-praktiske øvelser som er nært knyttet opp til det å utøve musikk, skal faget øve opp musikalsk intuisjon og musikalske reflekser.
Les mer om Lytting og gehør I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Rasmus Reed
Refleksjon, fortolkning og forståelse År 1 / Semester 1
Dette er et teoretisk støtteemne som skal bidra til å kontekstualisere og utdype forståelsen av både andre teorifag og egen utøving. Det består av flere underemner som er forankret i primært estetikk, idehistorie, generell hermeneutikk og sosiologi.
Les mer om Refleksjon, fortolkning og forståelse
Studiepoeng: 0
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Støtteinstrument I År 1 / Semester 1
BAM312K Støtteinstrument I regnes primært som et støttefag til instrumentalt hovedområde (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill), og teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing). Klaver eller sang er obligatorisk instrument.
Les mer om Støtteinstrument I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Hovedinstrument II - Klassisk År 2 / Semester 3
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen, ved avdelingsleder Harald Eikaas. Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/dirigering, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.
Les mer om Hovedinstrument II - Klassisk
Studiepoeng: 25
Hovedinstrument:
Igor Vyacheslavovich Eliseev
Ensemblespill/ kammermusikk II År 2 / Semester 3
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning klassisk musikk, og bygger videre på førsteårsemnet BAM112D, eller førsteårsemnet fra den gamle studieplanen BUM102 Ensemblespill/-ledelse I. Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av kammermusikk-/ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon. Overordnet emneansvarlig er fag- og programledelsen ved UK.
Les mer om Ensemblespill/ kammermusikk II
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Musikkhistorie II År 2 / Semester 3
Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og bygger på BAM211KD Musikkhistorie I. Det er flere kursholdere tilknyttet emnet, i henhold til de ulike hovedområdene og spesialiseringene under emnet. Per Dahl er emneansvarlig. Emnet vil gi en fordypning i utvalgte musikkhistoriske emner. Emnet starter med en ukes innføringskurs i musikkvitenskapelige disipliner. Etter dette vil emnet dels gå ukentlig, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og seminarer.
Les mer om Musikkhistorie II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Per Dahl
Lytting og gehør II År 2 / Semester 3
Emnet bygger videre på undervisningen fra 1. årsemnet.
Gjennom ulike kroppslig-praktiske øvelser som er nært knyttet opp til det å utøve musikk, skal faget øve opp musikalsk intuisjon og musikalske reflekser. Primavista av melodi og rytme, ulike former for auditiv analyse av musikkeksempler, enkle kombinasjonsøvelser / polyrytmikk, funksjonslytting, improvisasjon/besifringsspill, samt notasjon av melodiske, rytmiske og akkordiske progresjoner.
Les mer om Lytting og gehør II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Rasmus Reed
Refleksjon og entreprenørskap II År 2 / Semester 3
Emnet hører til støttefagene studieplanen. Emnet gir kompetanse i formidling, entreprenørskap, bransje- og profesjonskunnskap.
Les mer om Refleksjon og entreprenørskap II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Støtteinstrument II År 2 / Semester 3
Emnet bygger videre på BAM312K, og regnes primært som et støttefag til
  • Instrumentalt hovedområde - dirigering (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill)
  • Teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing)

Klaver eller sang regnes som obligatoriske støtteinstrument.
Les mer om Støtteinstrument II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Satslære/ arrangering/ komponering II År 2 / Semester 3
Emnet hører til musikkorienteringsemnene, og bygger på førsteårsemnet BAM212KD Satslære, arrangering, komponering I. Komposisjon og arrangering i ulike stilarter. Instrumentasjon generelt, samt skriving for et mindre utvalg ensembler spesielt.
Les mer om Satslære/ arrangering/ komponering II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Lars Rosvoll
Obligatoriske emner andre avdeling
Hovedinstrument III År 3 / Semester 5
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelsen.
Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/direksjon, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.
Les mer om Hovedinstrument III
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Hovedinstrument IV År 4 / Semester 7
Emnet er det avsluttende emnet av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelsen. Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/dirigering, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.
Les mer om Hovedinstrument IV
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Valg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt
Egendefinert prosjekt År 3 / Semester 6
BAM531 Egendefinert prosjekt hører til 2. avdeling, og kan velges som alternativ til BAM532 Internasjonalt semester. Studenter må ha fullført og bestått alle emner i1. avdeling. Emnet er et fritt valgt fordypningsprosjekt av et halvt års varighet der studenten har mulighet til en konsentrasjon både om hovedinstrumentet, en refleksjon rundt hovedinstrumentaktiviteten og innenfor en understøttende eller utforskende komponent av den. Formålet er en større grad av uforstyrret oppmerksomhet rundt studiets kjerneområder, samt oppøving av en evne til å betrakte egen praksis i estetisk og samfunnsmessig kontekst og som et mulig fremtidig forskningsobjekt.
Olaf Eggestad er emneansvarlig for studieretning klassisk. Trond Korsgård er emneansvarlig for studieretning dirigering. Thomas Torstrup er emneansvarlig for studieretning jazz.
Les mer om Egendefinert prosjekt
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Thomas Eide Torstrup
Internasjonalt semester for bachelorstudenter År 3 / Semester 6
BAM532 Internasjonalt semester er åpent for studenter i det 6. semesteret av det 4-årige studieprogrammet Bachelor i utøvende musikk. Planlegging av utvekslingssemesteret starter allerede på høsten 2. studieår, intern søknadsfrist er 25. januar for utreise påfølgende høstsemester. Formålet er å tilby utreisende bachelorstudenter fra fakultet for utøvende kunstfag et utvekslingssemester der ulike kurs fra våre partnerinstitusjoner kan innpasses i studentens utdanningsplan, og vice versa for innreisende studenter. Det er et krav at alle emner fra første avdeling er fullført og bestått for at studenter kan få innvilget utveksling. Det vises ellers til informasjon om utveksling og internasjonale samarbeidsavtaler ved instituttet. Studenter som får godkjent utvekslingsoppholdet må ha forhåndsgodkjenning på andre obligatoriske emner.
Studiekoordinator Merete Bru Frantzen er administrativ kontaktperson for utreisende studenter ved fakultet for utøvende kunstfag.
Les mer om Internasjonalt semester for bachelorstudenter
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Studieretning: Dirigering
Obligatoriske emner første avdeling
Dirigering I (Hovedinstrument I) År 1 / Semester 1
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelse.
Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/dirigering, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. Også undervisning i korps biinstrument, ligger i emnet.
Les mer om Dirigering I (Hovedinstrument I)
Studiepoeng: 25
Avdelingsleder UK:
Harald Eikaas
Ensemble I År 1 / Semester 1
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning dirigering. Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Emnet er tilknyttet fagavdeling klassisk, ved undervisningsleder Olaf Eggestad.
Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av kammermusikk-/ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.
Les mer om Ensemble I
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Peter Ettrup Larsen
Musikkhistorie I År 1 / Semester 1
Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og er felles for studieretning klassisk og dirigering.
Det vil bli lagt vekt på historiske utviklingslinjer innen vestens kunstmusikk. Emnet vil dels gå ukentlig, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og seminarer. I begynnelsen er det lagt inn en ukes kurs i folkemusikk ved Ole Bull-akademiet på Voss. En komponent i emnet er Musikkens elementer på vårsemesteret.
Les mer om Musikkhistorie I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Lise Karin Meling
Satslære/ arrangering/ komponering I År 1 / Semester 1
Emnet hører til musikkorienteringsemnene. Innføring i elementære satsteknikker med hovedvekt på funksjonell tonalitet og noen grunnprinsipper i polyfon sats. Kort innføring i notasjonsprogram. Overordnet emneansvar ligger hos fag- og programledelse.
Les mer om Satslære/ arrangering/ komponering I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Lars Rosvoll
Lytting og gehør I År 1 / Semester 1
Det undervises både i hørelære og hørelærekor. Et arbeid med å trenge inn i musikken som lyd, struktur og klingende tid. Lytting og praktiske oppgaver. Det skal legges vekt på mangfoldighet i faglige innfallsvinkler til emnet. En utvidet musikalsk erkjennelse står sentralt. Gjennom ulike kroppslig-praktiske øvelser som er nært knyttet opp til det å utøve musikk, skal faget øve opp musikalsk intuisjon og musikalske reflekser.
Les mer om Lytting og gehør I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Rasmus Reed
Refleksjon, fortolkning og forståelse År 1 / Semester 1
Dette er et teoretisk støtteemne som skal bidra til å kontekstualisere og utdype forståelsen av både andre teorifag og egen utøving. Det består av flere underemner som er forankret i primært estetikk, idehistorie, generell hermeneutikk og sosiologi.
Les mer om Refleksjon, fortolkning og forståelse
Studiepoeng: 0
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Støtteinstrument I År 1 / Semester 1
BAM312D Støtteinstrument I - regnes primært som et støttefag for studenter på studieretning dirigering til
  • Instrumentalt hovedområde - dirigering (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill)
  • Teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing)

Klaver eller sang regnes i utgangspunktet som obligatoriske biinstrument.
Les mer om Støtteinstrument I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Dirigering II (Hovedinstrument II) År 2 / Semester 3
BAM121D Dirigering II er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelse. Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/dirigering, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. Også undervisning i korps biinstrument ligger i emnet.
Les mer om Dirigering II (Hovedinstrument II)
Studiepoeng: 25
Emneansvarlig:
Peter Ettrup Larsen
Ensemble II År 2 / Semester 3
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning dirigering, og bygger videre på førsteårsemnet BAM112D, eller førsteårsemnet fra den gamle studieplanen BUM102 Ensemble I . Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Emnet er tilknyttet fagavdeling klassisk. Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av kammermusikk-/ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.
Les mer om Ensemble II
Studiepoeng: 10
Avdelingsleder UK:
Harald Eikaas
Musikkhistorie II År 2 / Semester 3
Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og bygger på BAM211KD Musikkhistorie I. Det er flere kursholdere tilknyttet emnet, i henhold til de ulike hovedområdene og spesialiseringene under emnet. Per Dahl er emneansvarlig. Emnet vil gi en fordypning i utvalgte musikkhistoriske emner. Emnet starter med en ukes innføringskurs i musikkvitenskapelige disipliner. Etter dette vil emnet dels gå ukentlig, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og seminarer.
Les mer om Musikkhistorie II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Per Dahl
Satslære/ arrangering/ komponering II År 2 / Semester 3
Emnet hører til musikkorienteringsemnene, og bygger på førsteårsemnet BAM212KD Satslære, arrangering, komponering I. Komposisjon og arrangering i ulike stilarter. Instrumentasjon generelt, samt skriving for et mindre utvalg ensembler spesielt.
Les mer om Satslære/ arrangering/ komponering II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Lars Rosvoll
Lytting og gehør II År 2 / Semester 3
Emnet bygger videre på undervisningen fra 1. årsemnet.
Gjennom ulike kroppslig-praktiske øvelser som er nært knyttet opp til det å utøve musikk, skal faget øve opp musikalsk intuisjon og musikalske reflekser. Primavista av melodi og rytme, ulike former for auditiv analyse av musikkeksempler, enkle kombinasjonsøvelser / polyrytmikk, funksjonslytting, improvisasjon/besifringsspill, samt notasjon av melodiske, rytmiske og akkordiske progresjoner.
Les mer om Lytting og gehør II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Rasmus Reed
Refleksjon og entreprenørskap II År 2 / Semester 3
Emnet hører til støttefagene studieplanen. Emnet gir kompetanse i formidling, entreprenørskap, bransje- og profesjonskunnskap.
Les mer om Refleksjon og entreprenørskap II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Støtteinstrument II År 2 / Semester 3
BAM322D Støtteinstrument II bygger videre på BAM312D, og regnes primært som et støttefag til
  • Instrumentalt hovedområde - dirigering (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill)
  • Teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing)

Les mer om Støtteinstrument II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Obligatorisk emner andre avdeling
Dirigering III År 3 / Semester 5
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelsen. Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/dirigering, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet
Les mer om Dirigering III
Studiepoeng: 10
Avdelingsleder UK:
Harald Eikaas
Dirigering IV År 4 / Semester 7
Emnet er det avsluttende emnet av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter. Det overordnede ansvaret for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelsen. Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/dirigering, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.
Les mer om Dirigering IV
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Bjarte Engeset
Valg mellom utvekslingssemester eller egendefiner prosjekt
Egendefinert prosjekt År 3 / Semester 6
BAM531 Egendefinert prosjekt hører til 2. avdeling, og kan velges som alternativ til BAM532 Internasjonalt semester. Studenter må ha fullført og bestått alle emner i1. avdeling. Emnet er et fritt valgt fordypningsprosjekt av et halvt års varighet der studenten har mulighet til en konsentrasjon både om hovedinstrumentet, en refleksjon rundt hovedinstrumentaktiviteten og innenfor en understøttende eller utforskende komponent av den. Formålet er en større grad av uforstyrret oppmerksomhet rundt studiets kjerneområder, samt oppøving av en evne til å betrakte egen praksis i estetisk og samfunnsmessig kontekst og som et mulig fremtidig forskningsobjekt.
Olaf Eggestad er emneansvarlig for studieretning klassisk. Trond Korsgård er emneansvarlig for studieretning dirigering. Thomas Torstrup er emneansvarlig for studieretning jazz.
Les mer om Egendefinert prosjekt
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Thomas Eide Torstrup
Internasjonalt semester for bachelorstudenter År 3 / Semester 6
BAM532 Internasjonalt semester er åpent for studenter i det 6. semesteret av det 4-årige studieprogrammet Bachelor i utøvende musikk. Planlegging av utvekslingssemesteret starter allerede på høsten 2. studieår, intern søknadsfrist er 25. januar for utreise påfølgende høstsemester. Formålet er å tilby utreisende bachelorstudenter fra fakultet for utøvende kunstfag et utvekslingssemester der ulike kurs fra våre partnerinstitusjoner kan innpasses i studentens utdanningsplan, og vice versa for innreisende studenter. Det er et krav at alle emner fra første avdeling er fullført og bestått for at studenter kan få innvilget utveksling. Det vises ellers til informasjon om utveksling og internasjonale samarbeidsavtaler ved instituttet. Studenter som får godkjent utvekslingsoppholdet må ha forhåndsgodkjenning på andre obligatoriske emner.
Studiekoordinator Merete Bru Frantzen er administrativ kontaktperson for utreisende studenter ved fakultet for utøvende kunstfag.
Les mer om Internasjonalt semester for bachelorstudenter
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Studieretning: Jazz
Obligatoriske emner første avdeling
Hovedinstrument I - Jazz År 1 / Semester 1
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen. Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. I noen tilfeller kan det åpnes opp for at studenten har et mer sammensatt hovedinstrumentarium - eksempelvis klaver i kombinasjon med orgel/synth. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.
Les mer om Hovedinstrument I - Jazz
Studiepoeng: 25
Emneansvarlig:
Thomas Eide Torstrup
Ensemblespill - jazz I År 1 / Semester 1
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning jazz/improvisasjon.
Det utarbeides årsplaner for prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil derfor kunne være forskjellige for hver student.
Les mer om Ensemblespill - jazz I
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Stein Inge Brækhus
Musikkhistorie I År 1 / Semester 1
Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen for studieretning jazz/improvisasjon. Tor Yttredal er emneansvarlig for jazzstudentene, mens det overordnede ansvaret for teorifagseksjonen har Per Dahl. Det vil bli lagt vekt på de historiske utviklingslinjer innen vestlig kunstmusikk og hovedlinjene innen jazz/improvisasjon. Emnet starter med en ukes innføringskurs i musikkorienterende fag. Etter dette vil emnet dels gå ukentlig, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og seminarer. I begynnelsen er det lagt inn en ukes kurs i folkemusikk ved Ole Bull-akademiet på Voss.
Les mer om Musikkhistorie I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tor Yttredal
Satslære/ arrangering/ komponering I År 1 / Semester 1
Emnet hører til musikkorienteringsemnene. Innføring i elementære satsteknikker med hovedvekt på funksjonell tonalitet og noen grunnprinsipper i polyfon sats. Kort innføring i notasjonsprogram.
Tore Johansen er emneansvarlig for jazzstudentene, mens det overordnede ansvaret for teorifagseksjonen har Lise Meling.
Les mer om Satslære/ arrangering/ komponering I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Lytting og gehør I År 1 / Semester 1
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Thomas Eide Torstrup
Refleksjon, fortolkning og forståelse År 1 / Semester 1
Dette er et teoretisk støtteemne som skal bidra til å kontekstualisere og utdype forståelsen av både andre teorifag og egen utøving. Det består av flere underemner som er forankret i primært estetikk, idehistorie, generell hermeneutikk og sosiologi.
Les mer om Refleksjon, fortolkning og forståelse
Studiepoeng: 0
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Støtteinstrument I År 1 / Semester 1
Emnet regnes primært som et støttefag til
  • Instrumentalt hovedområde - jazz/improvisasjon (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill)
  • Teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing)

Klaver eller sang regnes i utgangspunktet som obligatoriske biinstrument. Emneansvarlig for jazzklaver støtteinstrument er Svein Olav Herstad
Les mer om Støtteinstrument I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Svein Olav Herstad
Hovedinstrument II - Jazz År 2 / Semester 3
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen.
Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. I noen tilfeller kan det åpnes opp for at studenten har et mer sammensatt hovedinstrumentarium - eksempelvis klaver i kombinasjon med orgel/synth. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.
Les mer om Hovedinstrument II - Jazz
Studiepoeng: 25
Emneansvarlig:
Thomas Eide Torstrup
Ensemblespill - jazz II År 2 / Semester 3
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning jazz/improvisasjon, og bygger videre på BAM112J. Det oppnevnes kursholdere for de enkelte ensemblene. Det utarbeides årsplaner for prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil kunne være forskjellig for hver student.
Les mer om Ensemblespill - jazz II
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Stein Inge Brækhus
Musikkhistorie II År 2 / Semester 3
Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og bygger på BAM211KD Musikkhistorie I. Det er flere kursholdere tilknyttet emnet, i henhold til de ulike hovedområdene og spesialiseringene under emnet. Petter Frost Fadnes er emneansvarlig.
Emnet vil gi en fordypning i utvalgte musikkhistoriske emner. Det vil bli lagt vekt på historiske utviklingslinjer innen vestlig kunstmusikk, med tematiske fordypninger innen jazz/improvisasjon, og med en generell hovedvekt på Europa. Emnet starter med en ukes innføringskurs i musikkvitenskapelige disipliner. Etter dette vil emnet dels gå ukentlig, dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og seminarer.
Les mer om Musikkhistorie II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Petter Frost Fadnes
Satslære/ arrangering/ komponering II År 2 / Semester 3
Emnet hører til musikkorienteringsemnene, og bygger på førsteårsemnet BAM212J Satslære, arrangering, komponering I. Emnet tar for seg komposisjon og arrangering i ulike stilarter. Instrumentasjon generelt, samt skriving for et mindre utvalg ensembler spesielt.
Les mer om Satslære/ arrangering/ komponering II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Lytting og gehør II År 2 / Semester 3
BAM223J Lytting og gehør II (LYG II)
Les mer om Lytting og gehør II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Refleksjon og entreprenørskap II År 2 / Semester 3
Emnet hører til støttefagene studieplanen. Emnet gir kompetanse i formidling, entreprenørskap, bransje- og profesjonskunnskap.
Les mer om Refleksjon og entreprenørskap II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Støtteinstrument II År 2 / Semester 3
Emnet bygger videre på BAM312J, og regnes primært som et støttefag til
  • Instrumentalt hovedområde - jazz/improvisasjon (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill)
  • Teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing)

Les mer om Støtteinstrument II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Stein Inge Brækhus
Obligatoriske emner andre avdeling
Hovedinstrument III År 3 / Semester 5
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen. Emneannsvarlig for jazzstudentene er Tor Yttredal.
Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.
Les mer om Hovedinstrument III
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Thomas Eide Torstrup
Hovedinstrument IV År 4 / Semester 7
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen. Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. I noen tilfeller kan det åpnes opp for at studenten har et mer sammensatt hovedinstrumentarium - eksempelvis klaver i kombinasjon med orgel/synth. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.
Les mer om Hovedinstrument IV
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Stein Inge Brækhus
Velg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt
Egendefinert prosjekt År 3 / Semester 6
BAM531 Egendefinert prosjekt hører til 2. avdeling, og kan velges som alternativ til BAM532 Internasjonalt semester. Studenter må ha fullført og bestått alle emner i1. avdeling. Emnet er et fritt valgt fordypningsprosjekt av et halvt års varighet der studenten har mulighet til en konsentrasjon både om hovedinstrumentet, en refleksjon rundt hovedinstrumentaktiviteten og innenfor en understøttende eller utforskende komponent av den. Formålet er en større grad av uforstyrret oppmerksomhet rundt studiets kjerneområder, samt oppøving av en evne til å betrakte egen praksis i estetisk og samfunnsmessig kontekst og som et mulig fremtidig forskningsobjekt.
Olaf Eggestad er emneansvarlig for studieretning klassisk. Trond Korsgård er emneansvarlig for studieretning dirigering. Thomas Torstrup er emneansvarlig for studieretning jazz.
Les mer om Egendefinert prosjekt
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Thomas Eide Torstrup
Internasjonalt semester for bachelorstudenter År 3 / Semester 6
BAM532 Internasjonalt semester er åpent for studenter i det 6. semesteret av det 4-årige studieprogrammet Bachelor i utøvende musikk. Planlegging av utvekslingssemesteret starter allerede på høsten 2. studieår, intern søknadsfrist er 25. januar for utreise påfølgende høstsemester. Formålet er å tilby utreisende bachelorstudenter fra fakultet for utøvende kunstfag et utvekslingssemester der ulike kurs fra våre partnerinstitusjoner kan innpasses i studentens utdanningsplan, og vice versa for innreisende studenter. Det er et krav at alle emner fra første avdeling er fullført og bestått for at studenter kan få innvilget utveksling. Det vises ellers til informasjon om utveksling og internasjonale samarbeidsavtaler ved instituttet. Studenter som får godkjent utvekslingsoppholdet må ha forhåndsgodkjenning på andre obligatoriske emner.
Studiekoordinator Merete Bru Frantzen er administrativ kontaktperson for utreisende studenter ved fakultet for utøvende kunstfag.
Les mer om Internasjonalt semester for bachelorstudenter
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Harald Eikaas

Veilvalg: Utøvende musikk eller PPU

Veivalg: Utøvende musikk
Utøvende veivalg - klassisk
Valgemner - Utøvende musikk klassisk 3. studieår
Utøvende musikkimprovisasjon I År 3 / Semester 5
Emnet omhandler improvisasjonsmetodiske praksiser knyttet til melodiske, harmoniske, modale, strukturelle og fri-improvisatoriske tradisjoner.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Utøvende musikkimprovisasjon I
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Jens Torolf Larsen
Kreative samspillsprosesser I År 3 / Semester 5
I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble. Emnet er veiledningsbasert og bygger i stor grad på selvstendig arbeid.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Kreative samspillsprosesser I
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Jens Torolf Larsen
Lytting og gehør III År 3 / Semester 5
Emnet er et valgemne som tilbys enten 3. år (høst), eller et 4. år (høst eller vår), til studenter som har veivalg utøvende musikk. Emnene LYG III-V bygger særlig på jazzemnene (LYG I-III fra 1. avdeling), men er åpent også for andre studenter på Bachelorprogrammet med veivalg utøvende musikk.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Lytting og gehør III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
John Coltrane og Glenn Gould; en nærlesning År 3 / Semester 5
En dybdeboring i to epokeskapende utøveres verker innenfor henholdsvis klassisk tradisjon og jazz, med vekt på både oppføringspraktiske aspekter og mytedannelsen rundt utøverne.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om John Coltrane og Glenn Gould; en nærlesning
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Utøver- og formidlingspraksis År 3 / Semester 5
Emnet kan ha i hovedsak tre ulike avskygninger eller innretninger: 1) En dyktiggjøring i å produsere en konsert eller forestilling for en særskilt målgruppe, med vekt på både prosess og resultat. Tverrfaglighet, teamarbeid og gruppedynamikk er viktige elementer i emnet. Det samarbeides med en profesjonell, ekstern oppdragsgiver om både bestilling, konseptutarbeidelse og ferdigstillelsen av resultatet. 2) Et prosjekt der en reiser til et sted og over en periode inngår samarbeid med lokale musikere, amatører og/eller profesjonelle, om konserter og annen utøvende aktivitet. 3) Et prosjekt som ligger nært opp til den praksis og det konsept en kaller Community Music.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Utøver- og formidlingspraksis
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Partiturspill I År 3 / Semester 5
Dette emnet fokuserer på partiturlesing og partiturspill på piano. Emnet omhandler partiturer både for kor og instrumentalensembler, inkl. Ulike nøkler og transponerende instrumenter. Emnet er spesielt rettet mot dirigentstudenter samt pianister som ønsker å fordype seg repertoar for transponerende instrumenter eller ønsker å gå inn i en yrkeskarriere der for eksempel korrepetitør kan være aktuelt.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Partiturspill I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Basso Continuo I År 3 / Semester 5
Dette emnet skal sammen med Basso Continuo II og III gi en basiskompetanse i barokkens generalbasspill på cembalo/orgel. En tar utgangspunkt i generalbasspillets ulike stilarter og vil således gi en innføring i generelle prinsipper og stiler. Kurset skal også gi studenten annen tilstøtende innsikt og relevante ferdigheter, som repertoarkunnskap.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Basso Continuo I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Lise Karin Meling
Orkesterspill I År 3 / Semester 5
Emnet tar mål av seg å gi primært studenter med ambisjoner om å bli orkestermusikere et opplæringstilbud som vil gjøre dem bedre rustet til både å søke seg til og å utføre tjenester i ulike profesjonelle orkestre. Det omfatter arbeid i et profesjonelt symfoniorkester, samt i sinfoniettabesetning eller strykeorkester. Målet er på den ene side systematisk å bygge opp studentens evne til å mestre orkesterrepertoar/utdrag og prøvespillsituasjoner, og på den annen gi henne eller ham en mer generell innføring og en erfaring med de profesjonelle krav som stilles i orkesteret som arbeidsplass.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Orkesterspill I
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Harald Eikaas
MLP valgemne I År 3 / Semester 5
Sammen med MLP valgemne II og III bygger dette håndverksemnet på studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til musikk- og lydproduksjon.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om MLP valgemne I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Mark William Drews
SAK valgemne I År 3 / Semester 5
Sammen med SAK valgemne II og III bygger dette emnet på SAK I og II i studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til ulike sjangre og medier.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om SAK valgemne I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Stil- og utøverkunnskap I År 3 / Semester 5
Valgemner - Utøvende musikk klassisk 4. studieår
Utøvende musikkimprovisasjon II År 4 / Semester 7
Emnet omhandler improvisasjonsmetodiske praksiser knyttet til melodiske, harmoniske, modale, strukturelle og fri-improvisatoriske tradisjoner.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Utøvende musikkimprovisasjon II
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Jens Torolf Larsen
Kreative samspillsprosesser II År 4 / Semester 7
I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble. Emnet er veiledningsbasert og bygger i stor grad på selvstendig arbeid. Emnet bygger på kreative samspillsprosesser I.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Kreative samspillsprosesser II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Thomas Eide Torstrup
Lytting og gehør IV År 4 / Semester 7
Emnet er et valgemne som tilbys enten 3. år (høst), eller et 4. år (høst eller vår), til studenter som har veivalg utøvende musikk. Emnet bygger særlig på jazzemnene (LYG I -III), men er åpent også for andre studenter på Bachelorprogrammet med veivalg utøvende musikk.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Lytting og gehør IV
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Partiturspill II År 4 / Semester 7
Dette emnet fokuserer på partiturlesing og partiturspill på piano. Emnet omhandler partiturer både for kor og instrumentalensembler, inkl. Ulike nøkler og transponerende instrumenter. Emnet er spesielt rettet mot dirigentstudenter samt pianister som ønsker å fordype seg repertoar for transponerende instrumenter eller ønsker å gå inn i en yrkeskarriere der for eksempel korrepetitør kan være aktuelt.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Partiturspill II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Viderekomment støtteinstrument II År 4 / Semester 7
Basso Continuo II År 4 / Semester 7
Dette emnet skal sammen med Basso Continuo I og III gi en basiskompetanse i barokkens generalbasspill på cembalo/orgel. En tar utgangspunkt i generalbasspillets ulike stilarter og vil således gi en innføring i generelle prinsipper og stiler. Kurset skal også gi studenten annen tilstøtende innsikt og relevante ferdigheter, som repertoarkunnskap.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Basso Continuo II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Lise Karin Meling
Orkesterspill II År 4 / Semester 7
Emnet tar mål av seg å gi primært studenter med ambisjoner om å bli orkestermusikere et opplæringstilbud som vil gjøre dem bedre rustet til både å søke seg til og å utføre tjenester i ulike profesjonelle orkestre. Det omfatter arbeid i et profesjonelt symfoniorkester, samt i sinfoniettabesetning eller strykeorkester. Målet er på den ene side systematisk å bygge opp studentens evne til å mestre orkesterrepertoar/utdrag og prøvespillsituasjoner, og på den annen gi henne eller ham en mer generell innføring og en erfaring med de profesjonelle krav som stilles i orkesteret som arbeidsplass.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Orkesterspill II
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Harald Eikaas
MLP valgemne II År 4 / Semester 7
Sammen med MLP valgemne I og III bygger dette håndverksemnet på studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til musikk- og lydproduksjon.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om MLP valgemne II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Mark William Drews
SAK valgemne II År 4 / Semester 7
Sammen med SAK valgemne I og III bygger dette emnet på SAK I og II i studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til ulike sjangre og medier.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om SAK valgemne II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Stil- og utøverkunnskap II År 4 / Semester 7
Emnet er sjangeroverskridende og går inn i spørsmål som kretser om for eksempel stildannelse, interpretasjon, imitasjon og autentisitet. Det betyr å se musikk autonomt og i kontekst, som dokumenter og som praksis. Det legges vekt på allsidige impulser og aktiv dialog. Fremføring musikk for hverandre og aktiv deltagelse på seminarer, work-shops og mesterklasser prioriteres.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Stil- og utøverkunnskap II
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Harald Eikaas
Utøvende musikkimproviasjon III År 4 / Semester 8
Emnet omhandler improvisasjonsmetodiske praksiser knyttet til melodiske, harmoniske, modale, strukturelle og fri-improvisatoriske tradisjoner.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Utøvende musikkimproviasjon III
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Jens Torolf Larsen
Kreative samspillprosesser III År 4 / Semester 8
I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble. Emnet er veiledningsbasert og bygger i stor grad på selvstendig arbeid. Emnet bygger på kreative samspillsprosesser I-II.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Kreative samspillprosesser III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Thomas Eide Torstrup
Lytting og gehør V År 4 / Semester 8
Emnet er et valgemne som tilbys enten 3. år (høst), eller et 4. år (høst eller vår), til studenter som har veivalg utøvende musikk. Emnene LYG III-V bygger særlig på jazzemnene (LYG I og II fra 1. avdeling), men er åpent også for andre studenter på Bachelorprogrammet med veivalg utøvende musikk.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Lytting og gehør V
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Partiturspill III År 4 / Semester 8
Viderekomment støtteinstrument III År 4 / Semester 8
Dette emnet bygger enten direkte videre på det studenten har ervervet av kunnskaper og ferdigheter innen støtteinstrumentemnene i 1. avdeling, eller det kan innebære en spesialisering på et beslektet instrument av hovedinstrumentet, enten det handler om et akustisk eller forsterket instrument, slagverks-, taste- eller orkesterinstrument. Spesialiseringen kan også dreie i retning av en stilistisk fordypning på jazz, eller eks. tidligmusikk på klassisk, med f.eks. barokktrompet, sackbut, barokkfiolin eller cembalo som aktuelle instrumenter.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Viderekomment støtteinstrument III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Basso Continuo III År 4 / Semester 8
Dette emnet skal sammen med Basso Continuo I og II gi en basiskompetanse i barokkens generalbasspill på cembalo/orgel. En tar utgangspunkt i generalbasspillets ulike stilarter og vil således gi en innføring i generelle prinsipper og stiler. Kurset skal også gi studenten annen tilstøtende innsikt og relevante ferdigheter, som repertoarkunnskap.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Basso Continuo III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Lise Karin Meling
Orkesterspill III År 4 / Semester 8
Emnet tar mål av seg å gi primært studenter med ambisjoner om å bli orkestermusikere et opplæringstilbud som vil gjøre dem bedre rustet til både å søke seg til og å utføre tjenester i ulike profesjonelle orkestre. Det omfatter arbeid i et profesjonelt symfoniorkester, samt i sinfoniettabesetning eller strykeorkester. Målet er på den ene side systematisk å bygge opp studentens evne til å mestre orkesterrepertoar/utdrag og prøvespillsituasjoner, og på den annen gi henne eller ham en mer generell innføring og en erfaring med de profesjonelle krav som stilles i orkesteret som arbeidsplass.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Orkesterspill III
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Harald Eikaas
MLP valgemne III År 4 / Semester 8
Sammen med MLP valgemne I og II bygger dette håndverksemnet på studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til musikk- og lydproduksjon.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om MLP valgemne III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Mark William Drews
SAK valgemne III År 4 / Semester 8
Sammen med SAK valgemne I og II bygger dette håndverksemnet på SAK I og II i studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til ulike sjangre og medier.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om SAK valgemne III
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Jens Torolf Larsen
Stil- og utøverkunnskap III År 4 / Semester 8
Emnet er sjangeroverskridende og går inn i spørsmål som kretser om for eksempel stildannelse, interpretasjon, imitasjon og autentisitet. Det betyr å se musikk autonomt og i kontekst, som dokumenter og som praksis. Det legges vekt på allsidige impulser og aktiv dialog. Fremføring musikk for hverandre og aktiv deltagelse på seminarer, work-shops og mesterklasser prioriteres.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Stil- og utøverkunnskap III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Obligatoriske emner - utøvende musikk klassisk
Utvidet hovedinstrument-veivalg År 3 / Semester 5
Ensemblespill I - veivalg År 3 / Semester 5
Emnet er et obligatorisk emne for studenter på veivalg utøvende musikk, og går parallelt med det hovedinstrumentemnene.
Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student. Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.
Les mer om Ensemblespill I - veivalg
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Utvidet hovedinstrument II År 4 / Semester 7
BAM4401K Supplerende hovedinstrument I tilhører veivalg utøvende musikk, og går parallelt med emnet BAM141K.
Les mer om Utvidet hovedinstrument II
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Ensemblespill II -veivalg År 4 / Semester 7
BAM4402K Ensemblespill I er et obligatorisk emne for studenter på veivalg utøvende musikk, og går parallelt med hovedinstrumentemnet.
Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student. Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.
Les mer om Ensemblespill II -veivalg
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Harald Eikaas
Utøvende veivalg - dirigering
Valgemner - utøvende musikk dirigering 3. studieår
Utøvende musikkimprovisasjon I År 3 / Semester 5
Emnet omhandler improvisasjonsmetodiske praksiser knyttet til melodiske, harmoniske, modale, strukturelle og fri-improvisatoriske tradisjoner.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Utøvende musikkimprovisasjon I
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Jens Torolf Larsen
Kreative samspillsprosesser I År 3 / Semester 5
I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble. Emnet er veiledningsbasert og bygger i stor grad på selvstendig arbeid.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Kreative samspillsprosesser I
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Jens Torolf Larsen
Lytting og gehør III År 3 / Semester 5
Emnet er et valgemne som tilbys enten 3. år (høst), eller et 4. år (høst eller vår), til studenter som har veivalg utøvende musikk. Emnene LYG III-V bygger særlig på jazzemnene (LYG I-III fra 1. avdeling), men er åpent også for andre studenter på Bachelorprogrammet med veivalg utøvende musikk.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Lytting og gehør III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
John Coltrane og Glenn Gould; en nærlesning År 3 / Semester 5
En dybdeboring i to epokeskapende utøveres verker innenfor henholdsvis klassisk tradisjon og jazz, med vekt på både oppføringspraktiske aspekter og mytedannelsen rundt utøverne.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om John Coltrane og Glenn Gould; en nærlesning
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Utøver- og formidlingspraksis År 3 / Semester 5
Emnet kan ha i hovedsak tre ulike avskygninger eller innretninger: 1) En dyktiggjøring i å produsere en konsert eller forestilling for en særskilt målgruppe, med vekt på både prosess og resultat. Tverrfaglighet, teamarbeid og gruppedynamikk er viktige elementer i emnet. Det samarbeides med en profesjonell, ekstern oppdragsgiver om både bestilling, konseptutarbeidelse og ferdigstillelsen av resultatet. 2) Et prosjekt der en reiser til et sted og over en periode inngår samarbeid med lokale musikere, amatører og/eller profesjonelle, om konserter og annen utøvende aktivitet. 3) Et prosjekt som ligger nært opp til den praksis og det konsept en kaller Community Music.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Utøver- og formidlingspraksis
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Partiturspill I År 3 / Semester 5
Dette emnet fokuserer på partiturlesing og partiturspill på piano. Emnet omhandler partiturer både for kor og instrumentalensembler, inkl. Ulike nøkler og transponerende instrumenter. Emnet er spesielt rettet mot dirigentstudenter samt pianister som ønsker å fordype seg repertoar for transponerende instrumenter eller ønsker å gå inn i en yrkeskarriere der for eksempel korrepetitør kan være aktuelt.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Partiturspill I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Viderekomment støtteinstrument I År 3 / Semester 5
Basso Continuo I År 3 / Semester 5
Dette emnet skal sammen med Basso Continuo II og III gi en basiskompetanse i barokkens generalbasspill på cembalo/orgel. En tar utgangspunkt i generalbasspillets ulike stilarter og vil således gi en innføring i generelle prinsipper og stiler. Kurset skal også gi studenten annen tilstøtende innsikt og relevante ferdigheter, som repertoarkunnskap.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Basso Continuo I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Lise Karin Meling
Orkesterspill I År 3 / Semester 5
Emnet tar mål av seg å gi primært studenter med ambisjoner om å bli orkestermusikere et opplæringstilbud som vil gjøre dem bedre rustet til både å søke seg til og å utføre tjenester i ulike profesjonelle orkestre. Det omfatter arbeid i et profesjonelt symfoniorkester, samt i sinfoniettabesetning eller strykeorkester. Målet er på den ene side systematisk å bygge opp studentens evne til å mestre orkesterrepertoar/utdrag og prøvespillsituasjoner, og på den annen gi henne eller ham en mer generell innføring og en erfaring med de profesjonelle krav som stilles i orkesteret som arbeidsplass.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Orkesterspill I
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Harald Eikaas
MLP valgemne I År 3 / Semester 5
Sammen med MLP valgemne II og III bygger dette håndverksemnet på studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til musikk- og lydproduksjon.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om MLP valgemne I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Mark William Drews
SAK valgemne I År 3 / Semester 5
Sammen med SAK valgemne II og III bygger dette emnet på SAK I og II i studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til ulike sjangre og medier.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om SAK valgemne I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Stil- og utøverkunnskap I År 3 / Semester 5
Valgemner - Utøvende musikk dirigering - 4. studieår
Utøvende musikkimprovisasjon II År 4 / Semester 7
Emnet omhandler improvisasjonsmetodiske praksiser knyttet til melodiske, harmoniske, modale, strukturelle og fri-improvisatoriske tradisjoner.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Utøvende musikkimprovisasjon II
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Jens Torolf Larsen
Utøvende musikkimproviasjon III År 4 / Semester 8
Emnet omhandler improvisasjonsmetodiske praksiser knyttet til melodiske, harmoniske, modale, strukturelle og fri-improvisatoriske tradisjoner.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Utøvende musikkimproviasjon III
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Jens Torolf Larsen
Kreative samspillsprosesser II År 4 / Semester 7
I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble. Emnet er veiledningsbasert og bygger i stor grad på selvstendig arbeid. Emnet bygger på kreative samspillsprosesser I.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Kreative samspillsprosesser II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Thomas Eide Torstrup
Kreative samspillprosesser III År 4 / Semester 8
I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble. Emnet er veiledningsbasert og bygger i stor grad på selvstendig arbeid. Emnet bygger på kreative samspillsprosesser I-II.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Kreative samspillprosesser III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Thomas Eide Torstrup
Lytting og gehør IV År 4 / Semester 7
Emnet er et valgemne som tilbys enten 3. år (høst), eller et 4. år (høst eller vår), til studenter som har veivalg utøvende musikk. Emnet bygger særlig på jazzemnene (LYG I -III), men er åpent også for andre studenter på Bachelorprogrammet med veivalg utøvende musikk.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Lytting og gehør IV
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Lytting og gehør V År 4 / Semester 8
Emnet er et valgemne som tilbys enten 3. år (høst), eller et 4. år (høst eller vår), til studenter som har veivalg utøvende musikk. Emnene LYG III-V bygger særlig på jazzemnene (LYG I og II fra 1. avdeling), men er åpent også for andre studenter på Bachelorprogrammet med veivalg utøvende musikk.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Lytting og gehør V
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Partiturspill II År 4 / Semester 7
Dette emnet fokuserer på partiturlesing og partiturspill på piano. Emnet omhandler partiturer både for kor og instrumentalensembler, inkl. Ulike nøkler og transponerende instrumenter. Emnet er spesielt rettet mot dirigentstudenter samt pianister som ønsker å fordype seg repertoar for transponerende instrumenter eller ønsker å gå inn i en yrkeskarriere der for eksempel korrepetitør kan være aktuelt.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Partiturspill II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Partiturspill III År 4 / Semester 8
Viderekomment støtteinstrument II År 4 / Semester 7
Viderekomment støtteinstrument III År 4 / Semester 8
Dette emnet bygger enten direkte videre på det studenten har ervervet av kunnskaper og ferdigheter innen støtteinstrumentemnene i 1. avdeling, eller det kan innebære en spesialisering på et beslektet instrument av hovedinstrumentet, enten det handler om et akustisk eller forsterket instrument, slagverks-, taste- eller orkesterinstrument. Spesialiseringen kan også dreie i retning av en stilistisk fordypning på jazz, eller eks. tidligmusikk på klassisk, med f.eks. barokktrompet, sackbut, barokkfiolin eller cembalo som aktuelle instrumenter.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Viderekomment støtteinstrument III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Basso Continuo II År 4 / Semester 7
Dette emnet skal sammen med Basso Continuo I og III gi en basiskompetanse i barokkens generalbasspill på cembalo/orgel. En tar utgangspunkt i generalbasspillets ulike stilarter og vil således gi en innføring i generelle prinsipper og stiler. Kurset skal også gi studenten annen tilstøtende innsikt og relevante ferdigheter, som repertoarkunnskap.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Basso Continuo II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Lise Karin Meling
Basso Continuo III År 4 / Semester 8
Dette emnet skal sammen med Basso Continuo I og II gi en basiskompetanse i barokkens generalbasspill på cembalo/orgel. En tar utgangspunkt i generalbasspillets ulike stilarter og vil således gi en innføring i generelle prinsipper og stiler. Kurset skal også gi studenten annen tilstøtende innsikt og relevante ferdigheter, som repertoarkunnskap.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Basso Continuo III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Lise Karin Meling
Orkesterspill II År 4 / Semester 7
Emnet tar mål av seg å gi primært studenter med ambisjoner om å bli orkestermusikere et opplæringstilbud som vil gjøre dem bedre rustet til både å søke seg til og å utføre tjenester i ulike profesjonelle orkestre. Det omfatter arbeid i et profesjonelt symfoniorkester, samt i sinfoniettabesetning eller strykeorkester. Målet er på den ene side systematisk å bygge opp studentens evne til å mestre orkesterrepertoar/utdrag og prøvespillsituasjoner, og på den annen gi henne eller ham en mer generell innføring og en erfaring med de profesjonelle krav som stilles i orkesteret som arbeidsplass.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Orkesterspill II
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Harald Eikaas
Orkesterspill III År 4 / Semester 8
Emnet tar mål av seg å gi primært studenter med ambisjoner om å bli orkestermusikere et opplæringstilbud som vil gjøre dem bedre rustet til både å søke seg til og å utføre tjenester i ulike profesjonelle orkestre. Det omfatter arbeid i et profesjonelt symfoniorkester, samt i sinfoniettabesetning eller strykeorkester. Målet er på den ene side systematisk å bygge opp studentens evne til å mestre orkesterrepertoar/utdrag og prøvespillsituasjoner, og på den annen gi henne eller ham en mer generell innføring og en erfaring med de profesjonelle krav som stilles i orkesteret som arbeidsplass.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Orkesterspill III
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Harald Eikaas
MLP valgemne II År 4 / Semester 7
Sammen med MLP valgemne I og III bygger dette håndverksemnet på studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til musikk- og lydproduksjon.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om MLP valgemne II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Mark William Drews
MLP valgemne III År 4 / Semester 8
Sammen med MLP valgemne I og II bygger dette håndverksemnet på studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til musikk- og lydproduksjon.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om MLP valgemne III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Mark William Drews
SAK valgemne II År 4 / Semester 7
Sammen med SAK valgemne I og III bygger dette emnet på SAK I og II i studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til ulike sjangre og medier.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om SAK valgemne II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
SAK valgemne III År 4 / Semester 8
Sammen med SAK valgemne I og II bygger dette håndverksemnet på SAK I og II i studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til ulike sjangre og medier.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om SAK valgemne III
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Jens Torolf Larsen
Stil- og utøverkunnskap II År 4 / Semester 7
Emnet er sjangeroverskridende og går inn i spørsmål som kretser om for eksempel stildannelse, interpretasjon, imitasjon og autentisitet. Det betyr å se musikk autonomt og i kontekst, som dokumenter og som praksis. Det legges vekt på allsidige impulser og aktiv dialog. Fremføring musikk for hverandre og aktiv deltagelse på seminarer, work-shops og mesterklasser prioriteres.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Stil- og utøverkunnskap II
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Harald Eikaas
Stil- og utøverkunnskap III År 4 / Semester 8
Emnet er sjangeroverskridende og går inn i spørsmål som kretser om for eksempel stildannelse, interpretasjon, imitasjon og autentisitet. Det betyr å se musikk autonomt og i kontekst, som dokumenter og som praksis. Det legges vekt på allsidige impulser og aktiv dialog. Fremføring musikk for hverandre og aktiv deltagelse på seminarer, work-shops og mesterklasser prioriteres.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Stil- og utøverkunnskap III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Obligatoriske emner - dirigering
Utvidet hovedinstrument-veivalg År 3 / Semester 5
Emnet tilhører veivalg utøvende musikk, og går parallelt med det obligatoriske emnet BAM131D. Overordnet emneansvar for dirigeringsemnene ligger hos avdelingsleder Harald Eikaas.
Les mer om Utvidet hovedinstrument-veivalg
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Bjarte Engeset
Ensemblespill I - veivalg År 3 / Semester 5
Emnet er et obligatorisk emne for dirigeringsstudenter på veivalg utøvende musikk, og går parallelt med det hovedinstrumentemnene.
Les mer om Ensemblespill I - veivalg
Studiepoeng: 5
Studiekoordinator:
Rønnaug Rummelhoff Bakke
Utvidet hovedinstrument II År 4 / Semester 7
BAM4401D Supplerende hovedinstrument I tilhører veivalg utøvende musikk, og går parallelt med emnet BAM141K.
Les mer om Utvidet hovedinstrument II
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Bjarte Engeset
Ensemblespill II -veivalg År 4 / Semester 7
BAM4402D Ensemblespill I er et obligatorisk emne for dirigeringsstudenter på veivalg utøvende musikk, og går parallelt med hovedinstrumentemnet. Emneansvarlig for dirigeringsemnene er Peter Ettrup Larsen.
Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student. Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.
Les mer om Ensemblespill II -veivalg
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Peter Ettrup Larsen
Utøvende veivalg - jazz
Valgemner - Utøvende musikk jazz 3. studieår
Utøvende musikkimprovisasjon I År 3 / Semester 5
Emnet omhandler improvisasjonsmetodiske praksiser knyttet til melodiske, harmoniske, modale, strukturelle og fri-improvisatoriske tradisjoner.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Utøvende musikkimprovisasjon I
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Jens Torolf Larsen
Kreative samspillsprosesser I År 3 / Semester 5
I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble. Emnet er veiledningsbasert og bygger i stor grad på selvstendig arbeid.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Kreative samspillsprosesser I
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Jens Torolf Larsen
Lytting og gehør III År 3 / Semester 5
Emnet er et valgemne som tilbys enten 3. år (høst), eller et 4. år (høst eller vår), til studenter som har veivalg utøvende musikk. Emnene LYG III-V bygger særlig på jazzemnene (LYG I-III fra 1. avdeling), men er åpent også for andre studenter på Bachelorprogrammet med veivalg utøvende musikk.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Lytting og gehør III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
John Coltrane og Glenn Gould; en nærlesning År 3 / Semester 5
En dybdeboring i to epokeskapende utøveres verker innenfor henholdsvis klassisk tradisjon og jazz, med vekt på både oppføringspraktiske aspekter og mytedannelsen rundt utøverne.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om John Coltrane og Glenn Gould; en nærlesning
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Utøver- og formidlingspraksis År 3 / Semester 5
Emnet kan ha i hovedsak tre ulike avskygninger eller innretninger: 1) En dyktiggjøring i å produsere en konsert eller forestilling for en særskilt målgruppe, med vekt på både prosess og resultat. Tverrfaglighet, teamarbeid og gruppedynamikk er viktige elementer i emnet. Det samarbeides med en profesjonell, ekstern oppdragsgiver om både bestilling, konseptutarbeidelse og ferdigstillelsen av resultatet. 2) Et prosjekt der en reiser til et sted og over en periode inngår samarbeid med lokale musikere, amatører og/eller profesjonelle, om konserter og annen utøvende aktivitet. 3) Et prosjekt som ligger nært opp til den praksis og det konsept en kaller Community Music.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Utøver- og formidlingspraksis
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Partiturspill I År 3 / Semester 5
Dette emnet fokuserer på partiturlesing og partiturspill på piano. Emnet omhandler partiturer både for kor og instrumentalensembler, inkl. Ulike nøkler og transponerende instrumenter. Emnet er spesielt rettet mot dirigentstudenter samt pianister som ønsker å fordype seg repertoar for transponerende instrumenter eller ønsker å gå inn i en yrkeskarriere der for eksempel korrepetitør kan være aktuelt.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Partiturspill I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Viderekomment støtteinstrument I År 3 / Semester 5
Basso Continuo I År 3 / Semester 5
Dette emnet skal sammen med Basso Continuo II og III gi en basiskompetanse i barokkens generalbasspill på cembalo/orgel. En tar utgangspunkt i generalbasspillets ulike stilarter og vil således gi en innføring i generelle prinsipper og stiler. Kurset skal også gi studenten annen tilstøtende innsikt og relevante ferdigheter, som repertoarkunnskap.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Basso Continuo I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Lise Karin Meling
Orkesterspill I År 3 / Semester 5
Emnet tar mål av seg å gi primært studenter med ambisjoner om å bli orkestermusikere et opplæringstilbud som vil gjøre dem bedre rustet til både å søke seg til og å utføre tjenester i ulike profesjonelle orkestre. Det omfatter arbeid i et profesjonelt symfoniorkester, samt i sinfoniettabesetning eller strykeorkester. Målet er på den ene side systematisk å bygge opp studentens evne til å mestre orkesterrepertoar/utdrag og prøvespillsituasjoner, og på den annen gi henne eller ham en mer generell innføring og en erfaring med de profesjonelle krav som stilles i orkesteret som arbeidsplass.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Orkesterspill I
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Harald Eikaas
MLP valgemne I År 3 / Semester 5
Sammen med MLP valgemne II og III bygger dette håndverksemnet på studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til musikk- og lydproduksjon.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om MLP valgemne I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Mark William Drews
SAK valgemne I År 3 / Semester 5
Sammen med SAK valgemne II og III bygger dette emnet på SAK I og II i studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til ulike sjangre og medier.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om SAK valgemne I
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Stil- og utøverkunnskap I År 3 / Semester 5
Valgemner - Utøvende musikk jazz 4. studieår
Utøvende musikkimprovisasjon II År 4 / Semester 7
Emnet omhandler improvisasjonsmetodiske praksiser knyttet til melodiske, harmoniske, modale, strukturelle og fri-improvisatoriske tradisjoner.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Utøvende musikkimprovisasjon II
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Jens Torolf Larsen
Utøvende musikkimproviasjon III År 4 / Semester 8
Emnet omhandler improvisasjonsmetodiske praksiser knyttet til melodiske, harmoniske, modale, strukturelle og fri-improvisatoriske tradisjoner.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Utøvende musikkimproviasjon III
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Jens Torolf Larsen
Lytting og gehør IV År 4 / Semester 7
Emnet er et valgemne som tilbys enten 3. år (høst), eller et 4. år (høst eller vår), til studenter som har veivalg utøvende musikk. Emnet bygger særlig på jazzemnene (LYG I -III), men er åpent også for andre studenter på Bachelorprogrammet med veivalg utøvende musikk.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Lytting og gehør IV
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Lytting og gehør V År 4 / Semester 8
Emnet er et valgemne som tilbys enten 3. år (høst), eller et 4. år (høst eller vår), til studenter som har veivalg utøvende musikk. Emnene LYG III-V bygger særlig på jazzemnene (LYG I og II fra 1. avdeling), men er åpent også for andre studenter på Bachelorprogrammet med veivalg utøvende musikk.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Lytting og gehør V
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
Partiturspill II År 4 / Semester 7
Dette emnet fokuserer på partiturlesing og partiturspill på piano. Emnet omhandler partiturer både for kor og instrumentalensembler, inkl. Ulike nøkler og transponerende instrumenter. Emnet er spesielt rettet mot dirigentstudenter samt pianister som ønsker å fordype seg repertoar for transponerende instrumenter eller ønsker å gå inn i en yrkeskarriere der for eksempel korrepetitør kan være aktuelt.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Partiturspill II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Partiturspill III År 4 / Semester 8
Viderekomment støtteinstrument II År 4 / Semester 7
Viderekomment støtteinstrument III År 4 / Semester 8
Dette emnet bygger enten direkte videre på det studenten har ervervet av kunnskaper og ferdigheter innen støtteinstrumentemnene i 1. avdeling, eller det kan innebære en spesialisering på et beslektet instrument av hovedinstrumentet, enten det handler om et akustisk eller forsterket instrument, slagverks-, taste- eller orkesterinstrument. Spesialiseringen kan også dreie i retning av en stilistisk fordypning på jazz, eller eks. tidligmusikk på klassisk, med f.eks. barokktrompet, sackbut, barokkfiolin eller cembalo som aktuelle instrumenter.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Viderekomment støtteinstrument III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Fernando Cruz Robledillo
Basso Continuo II År 4 / Semester 7
Dette emnet skal sammen med Basso Continuo I og III gi en basiskompetanse i barokkens generalbasspill på cembalo/orgel. En tar utgangspunkt i generalbasspillets ulike stilarter og vil således gi en innføring i generelle prinsipper og stiler. Kurset skal også gi studenten annen tilstøtende innsikt og relevante ferdigheter, som repertoarkunnskap.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Basso Continuo II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Lise Karin Meling
Basso Continuo III År 4 / Semester 8
Dette emnet skal sammen med Basso Continuo I og II gi en basiskompetanse i barokkens generalbasspill på cembalo/orgel. En tar utgangspunkt i generalbasspillets ulike stilarter og vil således gi en innføring i generelle prinsipper og stiler. Kurset skal også gi studenten annen tilstøtende innsikt og relevante ferdigheter, som repertoarkunnskap.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Basso Continuo III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Lise Karin Meling
Orkesterspill II År 4 / Semester 7
Emnet tar mål av seg å gi primært studenter med ambisjoner om å bli orkestermusikere et opplæringstilbud som vil gjøre dem bedre rustet til både å søke seg til og å utføre tjenester i ulike profesjonelle orkestre. Det omfatter arbeid i et profesjonelt symfoniorkester, samt i sinfoniettabesetning eller strykeorkester. Målet er på den ene side systematisk å bygge opp studentens evne til å mestre orkesterrepertoar/utdrag og prøvespillsituasjoner, og på den annen gi henne eller ham en mer generell innføring og en erfaring med de profesjonelle krav som stilles i orkesteret som arbeidsplass.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Orkesterspill II
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Harald Eikaas
Orkesterspill III År 4 / Semester 8
Emnet tar mål av seg å gi primært studenter med ambisjoner om å bli orkestermusikere et opplæringstilbud som vil gjøre dem bedre rustet til både å søke seg til og å utføre tjenester i ulike profesjonelle orkestre. Det omfatter arbeid i et profesjonelt symfoniorkester, samt i sinfoniettabesetning eller strykeorkester. Målet er på den ene side systematisk å bygge opp studentens evne til å mestre orkesterrepertoar/utdrag og prøvespillsituasjoner, og på den annen gi henne eller ham en mer generell innføring og en erfaring med de profesjonelle krav som stilles i orkesteret som arbeidsplass.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Orkesterspill III
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Harald Eikaas
MLP valgemne II År 4 / Semester 7
Sammen med MLP valgemne I og III bygger dette håndverksemnet på studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til musikk- og lydproduksjon.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om MLP valgemne II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Mark William Drews
MLP valgemne III År 4 / Semester 8
Sammen med MLP valgemne I og II bygger dette håndverksemnet på studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til musikk- og lydproduksjon.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om MLP valgemne III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Mark William Drews
SAK valgemne II År 4 / Semester 7
Sammen med SAK valgemne I og III bygger dette emnet på SAK I og II i studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til ulike sjangre og medier.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om SAK valgemne II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Tore Johansen
SAK valgemne III År 4 / Semester 8
Sammen med SAK valgemne I og II bygger dette håndverksemnet på SAK I og II i studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til ulike sjangre og medier.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om SAK valgemne III
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Jens Torolf Larsen
Stil- og utøverkunnskap II År 4 / Semester 7
Emnet er sjangeroverskridende og går inn i spørsmål som kretser om for eksempel stildannelse, interpretasjon, imitasjon og autentisitet. Det betyr å se musikk autonomt og i kontekst, som dokumenter og som praksis. Det legges vekt på allsidige impulser og aktiv dialog. Fremføring musikk for hverandre og aktiv deltagelse på seminarer, work-shops og mesterklasser prioriteres.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Stil- og utøverkunnskap II
Studiepoeng: 5
Avdelingsleder UK:
Harald Eikaas
Stil- og utøverkunnskap III År 4 / Semester 8
Emnet er sjangeroverskridende og går inn i spørsmål som kretser om for eksempel stildannelse, interpretasjon, imitasjon og autentisitet. Det betyr å se musikk autonomt og i kontekst, som dokumenter og som praksis. Det legges vekt på allsidige impulser og aktiv dialog. Fremføring musikk for hverandre og aktiv deltagelse på seminarer, work-shops og mesterklasser prioriteres.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Stil- og utøverkunnskap III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Olaf Eggestad
Kreative samspillsprosesser II År 4 / Semester 7
I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble. Emnet er veiledningsbasert og bygger i stor grad på selvstendig arbeid. Emnet bygger på kreative samspillsprosesser I.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Kreative samspillsprosesser II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Thomas Eide Torstrup
Kreative samspillprosesser III År 4 / Semester 8
I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble. Emnet er veiledningsbasert og bygger i stor grad på selvstendig arbeid. Emnet bygger på kreative samspillsprosesser I-II.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.
Les mer om Kreative samspillprosesser III
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Thomas Eide Torstrup
Obligatoriske emner - jazz
Utvidet hovedinstrument - veivalg År 3 / Semester 5
Emnet tilhører veivalg utøvende musikk, og går parallelt med emnet BAM131J.
Les mer om Utvidet hovedinstrument - veivalg
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Thomas Eide Torstrup
Ensemblespill I - veivalg År 3 / Semester 5
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning jazz/improvisasjon. Det utarbeides årsplaner for prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil derfor kunne være forskjellige for hver student.
Les mer om Ensemblespill I - veivalg
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Stein Inge Brækhus
Utvidet hovedinstrument II År 4 / Semester 7
BAM4401J Supplerende hovedinstrument I tilhører veivalg utøvende musikk, og går parallelt med emnet BAM141J.
Les mer om Utvidet hovedinstrument II
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Thomas Eide Torstrup
Ensemblespill II -veivalg År 4 / Semester 7
Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning jazz/improvisasjon.
Det utarbeides årsplaner for prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil derfor kunne være forskjellige for hver student.
Les mer om Ensemblespill II -veivalg
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Stein Inge Brækhus
Veivalg: Praktisk pedagogisk utdanning for utøvende kunstfag
Pedagogikk I - integrert BA År 3 / Semester 5
Emnet tar opp pedagogiske grunnlagsproblemer og ulike teoretiske og praktiske tilnærminger til læring og utvikling, motivasjon, kreativitet, gruppepsykologi, yrkesetiske utfordringer og dilemmaer.
Les mer om Pedagogikk I - integrert BA
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Kunstfagdidaktikk I År 3 / Semester 5
Emnet gir en innføring i begreper og teoretiske modeller som er grunnleggende for å analysere og forstå kunst- og kunstfagenes plass og rolle i opplæringssystemet, hvordan undervisning kan planlegges, gjennomføres og vurderes, samt ulike sider ved faglærerrollen.
Les mer om Kunstfagdidaktikk I
Studiepoeng: 5
Faglærer:
Kari Olene Oma Rønnes
Praksis PPU År 3 / Semester 5

Studiepoeng: 0
Faglærer:
Eva Keilen Austbø
Pedagogikk II År 4 / Semester 7
Emnet omfatter ulike historiske, filosofiske og samfunnsmessige perspektiv på utdanning og oppdragelse, lærer- og elevrollen, likeverdig og tilpasset opplæring, profesjonsetiske og estetiske problemstillinger, samt aktuelle vitenskapsteoretiske og forskningsbaserte temaer.
Les mer om Pedagogikk II
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Kunstfagdidaktikk II År 4 / Semester 7
Emnet omfatter ulike perspektiver på kunstpedagogisk virksomhet, bl.a. legitimering av utøvende og skapende kunstfag, aktuelle læreplaner, faglærerens ansvar og oppgaver, estetiske problemstillinger, samt faglige og didaktiske spørsmål knyttet til pedagogisk FoU-arbeid.
Les mer om Kunstfagdidaktikk II
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Musikkdidaktikk I År 4 / Semester 7
Emnet omfatter forhold som vedrører undervisning og læring i grunnskolens musikkfag, og skal gi et grunnlag for å planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over musikkpedagogisk virksomhet i klasser, grupper og ensembler.
Les mer om Musikkdidaktikk I
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Conrad Hagen
Musikkdidaktikk II År 4 / Semester 7
Emnet omfatter ulike prinsipper og fagspesifikke metoder, arbeidsformer, teknikker og redskaper for tilrettelegging av undervisnings- og formidlingsoppgaver knyttet til studentenes hovedinstrument.
Les mer om Musikkdidaktikk II
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Conrad Hagen

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.