MENY

Doktorgrad om erosjon rundt marine strukturar

Yuzhu Li (27) har avlagt doktorgrad i offshoreteknologi ved Universitetet i Stavanger.

I offshore- og undervassmiljøet er skyljing og lause massar to hovudrisikoar i høve fundament og undersjøiske strukturar. Doktorgradsprosjektet hadde som mål å utvikle og betre dei numeriske modellane for å føresjå forureining av jordsmonn og skyljing / erosjon rundt offshore-fundament og strukturar under vatn.

Li utvikla ein datamodell for å analysere interaksjonen mellom vatn, morfologi og jord for marine strukturar. Modellen vart også validert og testa ut. Modellen kan nyttast til å føresjå forureining av havbotnen og skur rundt marine strukturer under havmiljøbelastning.

Interesserte forskarar og praktiserande ingeniørar kan bruke forskingsresultata i Li si avhandling til å analysere / føresjå flytning av jordbotn og skyljing / erosjon rundt marine strukturar.

Om kandidaten:

Yuzhu Li er 27 år og opphavleg frå Hefei, Kina. Ho har ein mastergrad i Engineering frå Memorial University of Newfoundland, Canada. Ph.d.-prosjektet hennar ved UiS vart finansiert av Statoil Akademia-programmet.

Disputasen fann sted ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet 22. august 2019.

Yuzhu Li

Yuzhu Li