MENY

Et steg videre for helseteknologisatsningen ved UiS

Helse, teknologi og helseteknologi har vært på dagsorden før. Nå skal det tverrfaglige samarbeidet i krysningen mellom helse og teknologi bli enda mer konkret, lover Henriette Thune og Helge Bøvik Larsen.

  • Helseteknologi_1.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
    Prodekanene Helge Bøvik Larsen og Henriette Thune inviterte til workshop om tverrfaglige samarbeid mellom helse og teknologi.
  • Helseteknologi_2.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
    Nærmere 40 helseteknologiinteresserte forskere og undervisere fra UiS og IRIS var samlet for å lære av hverandre, og knytte kontakter på tvers av enheter og fagområder.

Nylig var nærmere 40 helseteknologiinteresserte forskere og undervisere fra UiS og IRIS samlet i Arkivenes hus for å lære av hverandre, og knytte kontakter på tvers av enheter og fagområder.

Målsetningen med den interne samlingen var å skape en arena hvor fagpersoner fra forskjellige miljøer kunne møtes én-til-én og bli bedre kjent med hva som gjøres innen helseteknologi, både på eget og andre fakulteter. Dette for å åpne for utvikling av felles studieemner, temaer for oppgaver og avhandlinger, studier eller forskningsprosjekter på tvers av enhetene.

Annerledes enn tidligere

Workshopen skiller seg med dette fra de to bredere workshopene initiert av Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiS i desember 2016 og mai 2017. Den første, som involverte UiS, Stavanger Universitetssjukehus og IRIS, var første steg på veien mot å etablere et tverrfaglig helse- og helseteknologinettverk for regionen. Den andre, hvor også kommuner og representanter for næringslivet var invitert, hadde som mål å avklare de faglige søylene dette nettverket skal ha og avdekke noen av de tverrfaglige prioriteringene som skal gjøres.

– Nå er tiden inne for å komme ned på gulvet og være konkrete, sier Bjørg Oftedal som er prodekan for utdanning for Det helsevitenskapelige fakultet og den som først påpekte behovet for en slik workshop.

Prodekan for forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet Henriette Thune understreker at det er i møtene mellom de enkelte fagpersonene og deres kompetanser at samarbeid skapes og skjer.

Sammen med prodekan for forskning ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Helge Bøvik Larsen, tok Thune initiativ til helseteknologiworkshopen. Utgangspunktet var et møte mellom sentrale personer ved de to fakultetene 28. august. Der så man på mulighetene for samarbeid innen utdanning og forskning i forlengelse av arbeidet som ble gjort i arbeidsgruppen ’Utdanningsmuligheter helseteknologi’ forrige studieår.

De to prodekanenes ønske er at workshopen kan bidra med konkretiseringer i form av bachelor-, master- eller doktorgradsprosjekter og tversgående studieemner.

Har utredet utdanningsmuligheter i helseteknologi

Workshopen startet med korte plenumspresentasjoner hvor førsteamanuensis Eric Brun ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) var først ut.

Som tidligere prodekan for undervisning ledet han en arbeidsgruppe for å utrede muligheten for utdanning i grenseland mellom helse og teknologi på UiS. Gruppen, som bestod av deltagere fra UiS, SUS og IRIS, har kartlagt relevant forskningsaktivitet og studietilbud ved universitetet for å se hvor man eventuelt kan starte for å få en utdanning innen helseteknologi.

Mange prosjekter på gang

Seks prosjekter hvor helse møter teknologi ble presentert på workshopen. Blant annet presenterte Kristin Hjorthaug Urstad, fra Det helsevitenskapelige fakultet (HV), en app hvor sykepleiestudenter kan øve på kliniske ferdigheter. Ingvil Hellstrand fra Nettverk for kjønnsforskning (SV), fortalte om prosjektutvikling på tvers av enhetene innenfor omsorgsforskning og velferdsteknologi. Thor Ole Gulsrud (IRIS og TN) leder Norway Pumps&Pipes, og fortalte om prosjektet som verktøy for teknologioverføring.

Silje Lie (HV) redegjorde for et prosjekt som undersøker diabetes-pasienters opplevelse av e-helse, og Trygve Eftestøl (TN) viste til flere prosjekt på tvers av helse og teknologi ved Institutt for data- og elektroteknikk, blant annet innen biomedisinsk dataanalyse og signalbehandling. Elisabeth Willumsen (HV) og Tatiana Iakovleva (HH) avsluttet plenumsdelen med å dele erfaringer fra studenters tverrdisiplinære samarbeidslæring.

Bli bedre kjent

Etter å ha hørt presentasjonene ble forskere og undervisere delt inn i små grupper på tvers av fagområder og tilhørighet, og det var satt av tid for workshopens hovedmål: å forflytte seg rundt og snakke med flest mulig for å utveksle tanker og ideer på personnivå.
– Enkeltpersoner skal kunne snakke med hverandre, og helseteknologiinteresserte forskere ved de to fakultetene bli bedre kjent med hva som rører seg, sier Thune.

Hun understreker at forskjellen fra lignende sammenkomster er en hands on-konkretisering med tanke på å få til tversgående samarbeid knyttet til så vel utdanning som forskning.

Workshopen ble avrundet med en paneldiskusjon og oppsummering. I den runden kom det opp konkrete ønsker om å få på plass en felles plattform med oversikt over pågående og tidligere prosjekter, så vel som prosjektidéer, for enkelt å kunne finne de riktige personene og fagområdene for videre samarbeid.

–  Dette jobbes det videre med i disse dager, forteller Thune.
– Vi ser fram til snarlig å få på plass koordinatoren for helseteknologinettverket, som vil føre arbeidet videre på flere nivåer, både innad ved UiS og IRIS, og utad i forhold til SUS, kommunene, teknologiutviklere og næringslivet for øvrig, sier hun.

Tekst og foto: Karoline Reilstad