MENY

Kaster lys på pasientsikkerhet i komplekse redningsaksjoner

Ambulansehelikoptertjenesten er en spesialisert akuttmedisinsk tjeneste. De fleste pasientene som behandles i denne tjenesten er livstruende syke eller skadde. Tiden er knapp, marginene er små og konsekvensene av uønskede hendelser kan lett bli alvorlige.

Dette er bakgrunnen for Håkon Bjorheim Abrahamsen sin disputas for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen «Quality and Safety in Helicopter Emergency Medical Services» 16. august i år.

– Det overordnede målet med avhandlingen er å  bidra med ny kunnskap for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet i ambulansehelikoptertjenesten. Avhandlingen poengterer at luftambulansetjenesten er et komplekst system, og at mangel på systemforståelse kan gi utilsiktede konsekvenser for kvalitet og pasientsikkerhet. En tverrfaglig tilnærming til pasientsikkerhet i denne tjenesten er derfor nødvendig.

Pasientsikkerhet i fokus

– Kvalitetsforbedring i helsetjenesten er en nasjonal strategi, og pasientsikkerhet har vært et betydelig satsingsområde både nasjonalt og internasjonalt de siste femten årene. Pasientsikkerhet i ambulansehelikoptertjenesten har så langt fått lite oppmerksomhet til tross for at denne tjenesten er spesielt sårbar for uønskede hendelser, sier Abrahamsen i en kommentar til doktorgradsarbeidet sitt.

Tidspress og usikkerhet

Mange aktører med ulik bakgrunn er involvert i behandlingen av pasientene, og pasientene er ofte tilkoblet avansert medisinsk teknisk utstyr. Pasient og utstyr forflyttes flere ganger i løpet av kort tid. Dette forutsetter betydelig grad av koordinering og god kommunikasjon. Mangel på informasjon i en tidlig fase av et oppdrag avløses gjerne av informasjonskaos på et senere tidspunkt. Tidspresset er stort og beslutningstaking foregår med stor grad av usikkerhet, sier Abrahamsen.

Testet drone i snøskred

Avhandlingen belyser hvordan interaksjoner mellom mennesker, og mellom mennesker og teknologi, kan påvirke prosesser i ambulansehelikoptertjenesten og dermed også kvaliteten og pasientsikkerheten. Ved hjelp av simulering ble det blant annet testet hvordan droner kan benyttes som et supplement til eksisterende metoder for datainnsamling og informasjonsutveksling i forbindelse med søk og redning i snøskred.

Ny teknologi åpner muligheter for blant annet avansert diagnostikk og behandling prehospitalt som tidligere kun har vært mulig på sykehus. Det ligger store muligheter for kvalitetsforbedring og økt pasientsikkerhet i ny teknologi sier Abrahamsen, men han poengterer at mangel på systemforståelse ved innføring av ny teknologi i ambulansehelikoptertjenesten kan gi utilsiktede - og i verste fall negative - konsekvenser for pasientsikkerheten.

Hovedveileder for avhandlingen har vært professor Frank Asche ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging ved UiS og medveileder var førsteamanuensis Stephen Sollid.

Førsteamanuensis Jon Tømmerås Selvik, Institutt for økonomi, risikostyring og planlegging, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger ledet disputasen.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har finansiert doktorgradsarbeidet.

Tekst: Lars Gunnar Dahle
(Artikkelen ble først publisert 31. august 2016)