MENY

Torskemarkedet fungerer godt

Markedet for omsetning av torsk fra fisker til industri er velfungerende og Norges Råfisklags system for fastsetting av minstepris reflekterer prisene i det internasjonale markedet.

Bilde av Svolvær havn Svolvær havn (Foto: iStock)

Dette viser doktoravhandlingen «Priser i torskens land – analyse av førstehåndsmarkedet for torsk i Norge», som Ingrid Kristine Pettersen har avlagt ved Universitetet i Stavanger.

- Torskefiskeriene er viktige for Norge. Fangst skjer langs hele kysten og de største volumene landes som ferskfisk i Nord-Norge av en sammensatt kystflåte i løpet av noen hektiske vintermåneder, sier Pettersen, og forteller at landing av fryst torsk er jevnere fordelt over året, og leveres hovedsakelig av den havgående flåten.

Kvalitet premieres

- Til tross for betydelige geografiske avstander, og at store deler av kystflåten har begrenset mobilitet, betaler industrien tilnærmet samme pris uavhengig av hvilken region torsken leveres i, konkluderer Pettersen, og forteller videre at industrien i de ulike regioner premierer fiskerne ulikt med hensyn til kvaliteter ved fisken.

Det er publisert få studier av førstehåndsmarkedet for torsk i Norge ved bruk av økonometriske metoder. Avhandlingen gir en bedre forståelse av prisdynamikken i en viktig del av sjømatnæringen og gir en økt kunnskap om hvordan markedet fungerer, og viser at de lovbestemte mekanismene for fastsettelse av minstepris fungerer godt.

Om doktorgradsarbeidet

Professor Kristin Helen Roll, Universitetet i Stavanger, har vært hovedveileder for doktorgradsarbeidet. Medveiledere har vært professor Frank Asche ved Universitetet i Stavanger og professor Øystein Myrland ved Universitetet i Tromsø.

Kandidaten har vært ansatt i Capia AS, og Norges Forskningsråd har bidratt økonomisk gjennom Nærings-ph.d. programmet.