MENY

Vindkraft og politisk risiko

Er den politiske risikoen for stor slik at investorer ikke går inn i norsk vindkraft? Det har Bernt Blindheim undersøkt i sin ferske doktoravhandling.

Blindheim har i avhandlingen drøftet norsk fornybarpolitikk sett fra et investorperspektiv, med spesielt fokus på vindkraftinvesteringer og politisk risiko.

Spørsmålene som stilles er om koordineringen av klima- og fornybarpolitikken og utøvelsen av støttesystemet og konsesjonssystemet påfører investorene politisk risiko og dermed demper investeringene. Avhandlingen dekker tidsperspektivet fram til 2020.

Svak driver

Blindheim konkluderer med at klimapolitikken er en svak driver for fornybarpolitikken fordi de to politikkområdene er dårlig koordinert. Støttesystemet for vindkraft har vært ustabilt, mens konsesjonssystemet for vindkraft har vært uforutsigbart i tidsforbruk og dels i utfall. I sum har disse forholdene påført investorene en politisk risiko som har bidratt til å dempe investeringene i vindkraft i Norge. Det har også ført til at investeringene sannsynligvis vil bli begrensede fram til 2020.

Nærings-ph.d

Blindheim disputerte ved UiS onsdag 9. mars 2016. Avhandlingen hans har tittelen «Norsk fornybarpolitikk sett fra et investorperspektiv: Utformes og utøves norsk fornybarpolitikk på en slik måte at den demper risikoen for investorer og dermed fremmer investeringer i norsk vindkraft?»

Hans doktorgradsarbeid er finansiert av Norges Forskningsråd, via programmet for nærings-ph.d, og Agder Energi.

Bernt Blindheim (60) er spesialrådgiver i Agder Energi. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og kommer fra Kristiansand.

Tekst: Benedicte Pentz

Bernt Blindheim

Bernt Blindheim konkluderer med at klimapolitikken er en svak driver for fornybarpolitikken fordi de to områdene er dårlig koordinert.