MENY

Bachelor i utøvende musikk - hva lærer du?

Læringsutbytte er beskrevet under tre punkter: generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter. Et kjennetegn ved utøvende musikk, og andre kunstfag, er sammenhengen mellom fag og fagformidling. Disse elementene er uadskillelige. Kategoriene generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter vil derfor ligge tett opp til hverandre og i noen tilfeller gå over i hverandre.
Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å
Kunnskaper

  • oppdatere sin egen kunnskap, reflektere rundt egen praksis og faglige problemstillinger, og slik ta ansvar for egen faglig utvikling
  • kommunisere muntlig og skriftlig omkring musikkfaglige problemstillinger, både innenfor fagmiljøet og med publikum
  • bidra med spesifikk kompetanse innen en gitt sektor av kulturfeltet i henhold til veivalgene Utøvende og PPU

Ferdigheter
  • gjennom utøving realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå
  • jobbe målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre
  • sette opp en enkel forretnings- og produksjonsplanplan og gjennomføre og vurdere et kunstnerisk prosjekt- og produksjonsarbeid, samt etablere og føre regnskap for et enkeltmannsforetak

Generell kompetanse
  • plassere sin egen virksomhet, sitt utøvermateriale og teoretisk kunnskap i en allmennhistorisk, idehistorisk, estetisk og sosial kontekst og demonstrere bevissthet om egen identitet og sin profesjon som en virksomhet i det totale kulturfeltet
  • kjenne til og kunne forholde seg reflektert til fag- og yrkesetiske retningslinjer og problemstillinger

Det henvises for øvrig til nivåbeskrivelser og læringsutbyttebeskrivelser i Kvalifikasjonsrammeverk for høyere musikkutdanning i Norge utarbeidet av en arbeidsgruppe oppnevnt av Nasjonalt fagråd for utøvende musikkutdanning og musikkvitenskap våren 2010.

Kilde: FS

Sist oppdatert: 05.06.2020