MENY

Første PROFRES-samling

En vellykket første PROFRES samling ble gjennomført 2.-4. september - med offisiell innvielse av forskerskolen, symposium og kandidatsamling i Kjell Arholm hus på Universitetet i Stavanger. Viserektor Wenche Rønning fra UiN, prorektor Tor Hemmingsen fra UiS og rektor Torunn Lauvdal fra UiA var blant talerne under innvielsen.

Panelsamtalen under symposiet Profesjonell praksis i endring Panelsamtalen under symposiet Profesjonell praksis i endring

Symposium
Symposiet med tittel Profesjonell praksis i endring hadde sentrale norske og nordiske forskere innenfor profesjonsrettet og praksisnær forskning på agendaen. Endringer i den profesjonelle praksisen er et sentralt tema for forskerskolen PROFRES. Først ut var professor Jens-Christian Smeby, Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han holdt innlegget Kjennetegn ved profesjonell kunnskap og ekspertise.

Hvordan utvikle praktisk kunnskap gjennom forskning? var tema for professor Anders Lindseth fra Universitetet i Nordland etterfulgt av professor Katrin Hjort som snakket om Ændringer i arbejdet med mennesker – kvinders omsorg, professionel velfærd og affektivt arbejde. Hjort er fra Syddansk Universitet, Danmark men har også en professor 2 stilling ved Universitetet i Agder. Person-centrering inom Hälso-och sjukvård- Innovation och implementering i klinisk praxis var tittel for Kerstin Ulins foredrag. Ulin er Med. dr. universitetslektor og kommer fra Göteborgs universitet i Sverige.

Symposiet ble avsluttet med en panelsamtale med forskere fra praksisnær forskning. Innspill og kommentarer til innleggene tidligere på dagen ble kommentert av førsteamanuensis, dr. polit., Kristin Heggdal, Universitetet i Stavanger,dr.polit. dosent i sosialt arbeid Solveig Sagatun, Universitetet i Agder og professor Ragnar Thygesen, Universitetet i Agder.

Innvielsen
Viserektor Wenche Rønning fra UiN, prorektor Tor Hemmingsen fra UiS og rektor Torunn Lauvdal fra UiA var blant talerne under innvielsen. Alle understreket betydningen av å styrke profesjonsforskningen innenfor praksisfeltene helse, utdanning og velferd - for å kunne utvikle gode velferdstjenester for framtiden. Her har de nye universitetene en særskilt kompetanse og et særlig ansvar, understreket rektor Torunn Lauvdal fra Universitetet i Agder. Det var også talere som representerte brukerne, høgskolepartnerne og Stavanger kommune. Pål Berger fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon var opptatt av  brukernes kompetanse i den praksisnære forskningen og oppfordret forskerskolen til å fortsatt ha fokus på dette perspektivet. Partnerinstitusjonene, representert av dekan Heidi Kapstad, Høgskolen Buskerud og Vestfold takket for invitasjonen til partnerskap i PROFRES og ønsket alle lykke til med nettverkssamarbeidet i årene framover. Stavanger kommune ved Per Haarr, direktør levekår og oppvekst, var svært positiv til at profesjons- og praksisforskningen på viktige tjenesteordninger i kommunene ble styrket med en egen forskerskole.
 

 

Kerstin Ulin

Med. dr. universitetslektor Kerstin Ulin