MENY

I Foucault sine fotspor - PROFRES sommerskole i Paris 6.-8. juni 2016

I samarbeid med Institutt for sosialfag ved UiS, arrangerer PROFRES et ph.d.-kurs i diskursanalytiske perspektiver på samtale, tekster og interaksjon i velferds-, utdanning- og helsepraksiser. Kurset finner sted ved FMSH (Fondation Maison des Sciences de l’Homme) i Paris. Kontaktperson er førsteamanuensis Åse Vagli ved UiS.

Collège de France Collège de France

PROFRES, i samarbeid med Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger, arrangerer sommerkurs i Paris 6.-8. juni 2016. Kurset er både en kunnskapsreise i konkret forskerkunnskap, men også en kulturreise til Paris hvor diskursanalysens far, Michel  Foucault, skrev flere av sine viktigste verk. Vi vil  følge i  Foucault fotspor og besøke Collége de France der Foucault arbeidet.

I forelesinger vil vi presentere grunnideene som ligger i diskursanalyse i tradisjonen fra Michel Foucault og gå videre med analytiske retninger som bygger videre på disse ideene og fører dem fram til konkrete praksisnære empiriske undersøkelser. Det vil bli brukt tid på  illustrasjoner og gruppearbeid med praktisk ordinerte analyser som viser hvordan diskursanalyse er en måte å gjøre praksisnær forskning.

Diskursanalytiske metodologiske perspektiver innebærer tilnærminger som går tett på det som produseres i de hverdagslige  praksissituasjoner i samtaler, tekster og interaksjoner. Vekten er på å synliggjøre hvordan implisitt kunnskap fra dominerende tenkesett av faglig og  samfunnsmessige art aktiveres og inngår i det som skapes i den daglige praksisen. Kurset vil løfte fram mulighetene som ligger i diskursorienterte analyser av dagligdagse situasjoner i praksiser i helse-velferd- og utdannings praksiser og gi deltakerne innsikt, forståelse og praktisk øvelse i slike analysemetoder.

Forelesingene på kurset vil gi bakgrunn for diskursanalytisk tenkning med særlig utgangspunkt i Foucault og etnometodologi hvor det fokuseres på :

  • hvordan språket skaper virkeligheter- og ikke bare avspeiler virkeligheter. I en slik tilnærming er dermed språk handling. Språket er aktivt og skaper kunnskap, men tar også i bruk kunnskap,
  • hvordan  språket gir både muligheter for forståelse av den konkrete praksisutøvelsen, av virkelighetskonstruksjoner, etablering av identiteter for yrkesutøver og for klient/bruker/elev, i etablering av begreper for forståelse av helse, skade, lyte, behandling, bedring, ytelse,
  • hvordan  nærkontakt med detaljer i hva som skapes og produseres i den hverdagslige praksis og hvilke  ressurser av samfunnsmessig og implisitt kunnskapsressurser som inngår kan gi utgangspunkt for kritisk konstruktiv forskning innen praksisfeltene.

Kurset vil ta for seg en rekke konkrete eksempler på analyse av samhandling, språk og interaksjon mellom yrkesutøvere og klienter/brukere og mellom yrkesutøvere og synliggjøre hvordan kunnskap aktiveres og skapes i de daglige praksiser. Kurset vil inneholde bolker med øvelse i  praktisk analysearbeid.