MENY

Om forskerskolen

PROFRES er en nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Skolen er et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, Nord universitet, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger, i partnerskap med flere høgskoler og forskningsinstitusjoner over hele landet.

Logo PROFRES

PROFRES ble startet opp som et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Nord universitet og Universitetet i Stavanger i 2014. Fra 1. januar 2017 gikk også Universitetet i Sørøst-Norge inn som aktiv partner og forskerskolen er finansiert av de fire samarbeidspartnerne for perioden januar 2017 - desember 2020. PROFRES koordineres fra UiS.

Forskerskolens tilbud kommer i tillegg til tilbudene i institusjonenes ph.d.-programmer og skal sikre at kandidatene tilbys en møteplass av høy kvalitet og av stor verdi for yrkesutøvelsen innenfor de aktuelle sektorene.

Hva er målet for forskerskolen?

PROFRES skal være en arena for forskning i og om profesjonell praksis i utvikling innenfor områdene helse, velferd og utdanning. Det omfatter doktorgradsarbeider som tar utgangspunkt i problemstillinger og utfordringer som er særlig relevante for praksis og profesjonsutøvelse – og som potensielt, men ikke nødvendigvis, kan gå på tvers av  profesjonene. Slike problemstillinger forutsetter ofte en tverrfaglig tilnærming både i forskning og praksis. Forskerskolen skal utdanne forskere som er i stand å utvikle kritisk-konstruktiv og handlingsrettet kunnskap om og for profesjoner og yrkespraksis i en tid preget av endring.

PROFRES skal:

 • Øke kunnskapen om og bidra til refleksjon om tverrdisiplinær og tverrprofesjonell yrkesutøvelse i relevante kontekster
 • Øke kunnskapen om og bidra til refleksjon om forutsetninger for og kjennetegn ved samarbeid mellom profesjoner og annen profesjonell praksis 
 • Utvikle evnen til å identifisere, analysere og vurdere praksisnære forskningsspørsmål
 • Bidra til økt forståelse for likheter og forskjeller mellom profesjoner og de endringsprosessene de forholder seg til
 • Bidra til økt forståelse for og utvikling av en kunnskapsbasert praksis
 • Øke evnen til å implementere kunnskap av relevans for profesjonene
 • Å fungere som en møteplass der ph.d.-kandidater kvalifiseres og forberedes for nasjonale og internasjonale forskerkarrierer
 • Øke gjennomstrømningen
   

Forskerskolens bidrag

Forskerskolen vil ha direkte betydning for de ph.d.-kandidatene som deltar og de institusjonene de er rekruttert fra. I tillegg vil den kunne tilføre helse, velferds- og utdanningssektorene viktig kompetanse med hensyn til å utvikle mer kunnskapsbaserte tjenester, og den vil være en viktig arena for å utvikle det profesjonsfaglige forskningsfeltet. 

I samarbeid mellom forskere og kandidater både fra helse-, velferd- og utdanningssektorene vil PROFRES være en flerfaglig arena, noe som gir et godt utgangspunkt for å styrke forskningen på de temaer og problemstillinger som blir aktualisert. Gjennom møter med andre ph.d.-kandidater og forskere med ulik faglig bakgrunn, og ved deltakelse i kurs og symposier som blant annet gir kunnskap om mulige komparative vinklinger, vil kandidatene kunne tilegne seg innsikt i problemstillinger av høy relevans for et profesjonslandskap og praksis i endring. Forskerskolen skal også bidra til å utvikle et felles fagmiljø og et forskningsfellesskap som kan bidra til å forbedre tjenestene innenfor helse, velferd og utdanning.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen er ph.d-kandidater som:

 • er tatt opp på doktorgradsprogram, evt. har bekreftelse på finansiering av ph.d.-studier, ved Universitetet i Sørøst-Norge, Nord universitet, Universitet i Agder, Universitetet i Stavanger eller ved en annen forskningsinstitusjon, nasjonalt/internasjonalt, som inngår samarbeidsavtale med en av de fire samarbeidspartnerne
 • arbeider med problemstillinger og har en forskningstilnærming som er i tråd med forskerskolens profil

Antall kandidater beregnes til ca. 60.