MENY

Organisering

Forskerskolen PROFRES er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Nord universitet og Universitetet i Sørøst-Norge i partnerskap med høgskoler og andre forskningsinstitusjoner. Den er finansiert av de fire samarbeidspartnerne for perioden januar 2017- desember 2020.

PROFRES er organisert på følgende måte:

PROFRES-rådet

PROFRES-rådet vil bestå av én representant fra hver av universitetene, høyskolene/forskningsinstitusjonene, to valgte representanter for ph.d.-kandidatene, én representant fra praksis og én brukerrepresentant. Rådets medlemmer nomineres for 4 år. PROFRES-rådet møtes en gang i året og har som viktigste oppgave å gi råd og innspill vedrørende forskerskolens aktiviteter og budsjett. Leder av rådet velges/oppnevnes ved konstituerende møte. 

Styringsgruppe

Styringsgruppen består av medlemmer fra USN, UiA, Nord og UiS og én representant fra høyskole/forskningsinstitusjon valgt av PROFRES-rådet for en 2 års periode. Likeledes deltar to valgte representanter fra ph.d.-kandidatene. Styringsgruppen møtes to ganger i året, foretar strategiske beslutninger basert på råd fra PROFRES-rådet og External Advisory Board. Styringsgruppen er ansvarlig for forskerskolens operative styring og godkjenner budsjettet. Styringsgruppen rapporterer årlig til rektoratene ved USN, UiA, Nord og UiS. 

Leder og sekretariat

Leder har ansvar for forskerskolens daglige drift i samarbeid med sekretariatet/prosjektkontoret. Leder er på vegne av UiS ansvarlig for forskerskolens faglige innhold. Leder er likeverdig medlem av styringsgruppen. Leder er ansvarlig for budsjettimplementering og rapporterer til styringsgruppen og PROFRES-rådet. I tillegg til leder består sekretariatet av administrativ ansatte ved USN, UiA, Nord og UiS. Sekretariatet vil ha base i Stavanger. 

External Advisory Board (EAB)
EAB består av ledende internasjonale forskere på området som først og fremst skal gi faglige råd om utviklingen av PROFRES.