MENY

Opptak

Forskerskolen har søknadsfrister to ganger i året, og opptak søkes vanligvis ved oppstart av stipendiatperioden.

Hvem kan søke?

Ph.d.-kandidater som ønsker å søke om opptak til forskerskolen må oppfylle følgende kriterier:

 • er tatt opp på et ph.d-program, evt. har bekreftelse på finansiering av ph.d.-studier, ved Nord universitet, Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger eller ved en annen forskningsinstitusjon, nasjonalt/internasjonalt, som inngår samarbeidsavtale med en av de fire samarbeidspartnerne
 • arbeider med problemstillinger og har en forskningstilnærming som er i tråd med forskerskolens profil
 • er innstilt på å samarbeide med andre i et forskerutdanningsprogram og for å delta i fellesaktiviteter
 • opptak søkes vanligvis ved oppstart av stipendiatperioden

 

Hvor mange plasser er det?

Rundt 70 plasser.
 

Hvordan søker man?

Ta stilling til om ditt prosjekt passer inn i forskerskolens profil. Diskuter dette med din(e) veileder(e). Det forventes at veileder deltar på veilederseminar i PROFRES sin regi. Sørg også for å sjekke at kriterier for opptak er oppfylt. Søknad om opptak til forskerskolen skjer gjennom søknadsweb. Når du har søkt opptak vil du motta en kvitteringsmelding og en e-post som ber deg sende din prosjektbeskrivelse og et søknadsbrev til forskerskolens e-postadresse profres@uis.no  

 • Prosjektbeskrivelse

 • Søknadsbrev (maks 700 ord)

I søknadsbrevet skriver du om hvilke forventninger du har til forskerskolens innhold, aktiviteter og hvorfor du mener ditt avhandlingsarbeid passer inn i PROFRES. Oppgi samtidig hvilken utdanningsbakgrunn og eventuelle yrkeserfaring du har. Det skal fremgå av søknaden at veileder er innforstått med at kandidaten søker opptak til forskerskolen. I søknadsbrevet vil vi også at du informerer om:

 • Dato for opptak på ph.d.-programmet
 • Navn på ph.d.-programmet
 • Finansiering av ditt doktorgradsprosjekt
 • Planlagt dato for disputas
 • Navn på veiledere
 • Hvor mange studiepoeng du har gjennomført
 • Heltid eller deltidsstudent (oppgi hvor mange prosent du arbeider med avhandlingen).

Hva forventes av forskerskolens kandidater?

 • kandidatene velger selv hvilke kurs /emner og symposier med temaspesifikt innhold de ønsker å delta på
 • kandidatene forventes å delta på kurset ”Work in Progress” (ca. 1 dag per samling). Fravær må begrunnes.

 

Søknadsfrister to ganger i året: 15. januar og 15. august

Hva blir lagt vekt på ved søknadsbehandling?
Ved vurdering av søknader, vil i første rekke doktorgradsprosjektets relevans i relasjon til PROFRES målsettinger bli vektlagt. Kandidater tilknyttet PROFRES-institusjoner vil bli prioritert ved opptak.

Søknader rangeres etter følgende kriterier:

 • Det er søknadens og ph.d.-prosjektets faglige kvalitet og samlede relevans i forhold til opptakskriteriene som skal ligge til grunn for vurderingen:
 • kandidatens prosjekt skal være i tråd med forskerskolens profil: praksisnær og profesjonsrelevant forskning som har tverrprofesjonell og tverrfaglig overføringsverdi. Søkere som kan tydeliggjøre hvordan ph.d.-prosjektet treffer alle disse kriteriene vil bli vurdert som mest relevante for forskerskolen.
 • forskerskolen skal tilstrebe en mest mulig lik fordeling av kandidater fra de tre fagområdene; helse, velferd og utdanning
 • forskerskolen skal tilstrebe en mest mulig lik fordeling av kandidater fra de ulike samarbeidsinstitusjonene
 • forskerskolen skal primært ta opp kandidater som er tidlig i sitt ph.d.-løp

 

Hvem kan svare på spørsmål?
Spørsmål om opptak skal rettes til administrativ kontaktperson:
Camilla Melhuus Line
camilla.line@uis.no
51 83 1354