MENY

Birgit Brusletto

Birgit Brusletto er doktorgradskandidat ved Høgskolen i Sørøst-Norge hvor hun forsker på kreftpasienter som skal tilbake i arbeidslivet.

Ca. 35.000 personer får kreft i Norge årlig, og nesten halvparten av disse er i arbeidsdyktig alder. Arbeidslivet er viktig for vår identitet og opplevelse av å være en del av samfunnet og det «normale liv». I prosjektet ser Brusletto på hvilke helsefremmende faktorer som påvirker til å finne tilbake til et vedvarende og godt arbeidsliv i et lengre perspektiv. Blant deltakerne som er intervjuet, er gjennomsnittstiden etter siste behandling 9 år. For å forstå bedre og eksplorere et noe uutforsket område og komplekse kontekster, har Brusletto valgt et kvalitativt design og en metode som er designet for å kartlegge nettopp det; Interpretative Phenomenological Analysis (IPA).

 • Janne Lund

  Janne Lund er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Agder. Hun forsker på psykiske helseplager blant unge jenter. Til tross for tilsynelatende god kunnskap og stadig nye tiltak for å forebygge psykiske helseplager, så ser ikke utfordringene til å avta. Det er nødvendig å spørre seg hva det er som foregår og å forsøke å forstå problemet både fra et samfunnsperspektiv og fra perspektivet til dem som opplever dette – altså jentene selv.

  Studien består av to deler. I den første delen undersøkes den sosiale gradienten, altså sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og psykiske helseplager. Dette gjøres gjennom en systematisk litteraturstudie med en narrativ analyse. I den andre delen blir jenter i tiende klasse intervjuet om sin hverdag og om egne eller jevnaldrenes psykiske helseplager. Intervjuene skal blant annet analyseres ved hjelp av Institusjonell Etnografi for å undersøke sammenhenger mellom de psykiske helseplagene og større strukturer i samfunnet.

 • Elin Salemonsen

  Elin Salemonsen is a public health nurse, PhD candidate in Health Science at the Faculty of Health Sciences, University of Stavanger (UiS), and employed as a research fellow at Western Norway University of Applied Science (HVL), Faculty of Health and Social Sciences (Campus Haugesund). Salemonsen`s ongoing PhD- project is named: “User involvement and beneficial self-management support in Healthy Life Centres (HLCs) in primary care “ - exploring  service users` and health professionals` experiences and perceptions of help-seeking, beneficial self-management support and user involvement in matters pertaining to lifestyle change for persons afflicted by overweight or obesity.” HLCs are a novelty in primary healthcare and health service research in Norway, thus the knowledge of their efficacy is sparse. The scientific evidence of the long-term effects of self-management lifestyle interventions in primary care is still not convincing. Accordingly, there is a need for further explorations and a deeper understanding of the service users` and health professionals’ perspective, as well as influences such as motivation and emotional status that can lead to weight gain and inactivity, but also to change. The project employs a qualitative design, with semi-structured in-depths interviews with service users and focus group interviews with health professionals at HLCs.

 • Berit Edvarda Nonskar

  Berit Edvarda Nonskar er ansatt som offentlig ph.d. stipendiat i Rana kommune, og er tilknyttet Nord universitet. 

  Prosjektet har som utgangspunkt en ny kommunal avdeling for barn og familier bestående av jordmor- og helsestasjonstjeneste, familietjeneste og barnevern. Studien er gjennomført som et aksjonsforskningsprosjekt basert på et dialogisk og refleksivt samarbeid mellom medarbeidere, ledelse og forsker. Forskningen har til hensikten å utvikle kunnskap om hvordan en kommunal tverrfaglig innsats overfor gravide og spedbarnsfamilier, kan forstås og utvikles. Prosjektet vil også belyse på hvilke måter en slik dialogisk og refleksiv prosess kan være med å bidra til utvikling og innovasjon i et uensartet praksisfelt.

 • Marie Dahlen Granrud

  Marie Dahlen Granrud

  Marie Dahlen Granrud er doktorgradskandidat ved Karlstads Universitet i Sverige, hvor hun forsker på ungdom med psykiske problemer og hvordan helsesykepleiere jobber tverrfaglig i skolehelsetjenesten relatert til dette.

  Psykiske problemer blant ungdom er et økende problem som kan føre til alvorlige konsekvenser. Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten har en viktig rolle i det helsefremmende og forebyggende arbeidet når det gjelder psykiske problemer og er avhengig av samarbeid med andre yrkesgrupper for å ivareta ungdommen på best mulig måte.

   Avhandlingen består av fire delstudier, en kvantitativ og tre kvalitative studier. I den første studien benyttes data fra Ungdata for å se på kjønnsforskjeller i depresjon blant ungdom i ungdomsskolen, sammenheng mellom ulike faktorer og om de benytter skolehelsetjenesten. Neste studie er individuelle intervju med 12 gutter som har oppsøkt helsesykepleier pga psykiske problemer og hvordan de opplever møtet. Studie tre er fokusgruppe intervju med ulike yrkesgrupper om hvordan de opplever samarbeidet rundt et skoleprosjekt for ungdom som faller ut av ordinær skole. Den siste studien er individuelle intervju med 18 helsesykepleier om hvordan de opplever samarbeidet i skolehelsetjenesten rundt ungdom med psykiske problemer.  

 • Linda Wike Ljungblad

  Linda Wike Ljungblad

  Linda Wike Ljungblad er stipendiat ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge hvor hun forsker på jordmødres erfaringer med nyfødt resuscitering på fødeavdeling og hva jordmødre erfarer kan være viktige elementer i et opplæringsprogram i nyfødt resuscitering for jordmor-studenter.  Resultatene vil bidra i utviklingen av et skreddersydd utdanningsprogram i nyfødt resuscitering som skal implementeres i jordmor-utdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Studien er en kvalitativ implementeringstudie.

  Opptil 10% av alle nyfødte barn i verden trenger ulik puste-hjelp etter fødsel. Vi vet i dag lite om hvordan det er å være jordmor i disse situasjonene. Ingen liknende studier er funnet fra Norge eller liknende land. Dette er et lite belyst område innen jordmorfaget over hele verden, derfor er denne studien viktig for å bidra til å fylle dette kunnskapshullet.

 • Kari Jokstad

  Kari Jokstad

  Kari Jokstad is a public sector PhD candidate at the Faculty of Health and Social Sciences, University of South-Eastern Norway. Kari’s research is about reablement; Team-based rehabilitation for home-dwelling older adults.

  International and Norwegian research indicates that reablement can lead to an improved experience of independence, physical function and health-related quality of life, but these findings are not without ambiguity. By conducting interviews, the study Team-based rehabilitation for home-dwelling older adults explores how participants and health care professionals experience user involvement in reablement in general and in goal-setting in particular. Five persons that have personal experience with reablement have assisted in the development of the study. In addition, data from medical records will be analyzed to identify factors which may be significant for the participants to achieve greater independence and mastering in activities of daily life.

  The study will provide the municipality with a larger evidence based platform to meet the needs for reablement and develop effective models for reablement in home care services. This will be useful for participants, personnel and stakeholders.

 • Marina Sletten

  Marina Sletten

  Marina Sletten er doktorgradsstipendiat ved Universitet i Stavanger, men også med tilknytning til Høgskolen i Østfold. Hun forsker på kunnskapsbasert praksis i barnevernet. Dette innebærer bruk av standardiserte verktøy i barneverntjenesten og hvordan profesjonsutøverne, sosialarbeidere ansatt i barneverntjenesten, erfarer at dette påvirker egen profesjonsrolle. Dette forskningsprosjektet ser spesielt på bruk av kartleggingsverktøyet, ‘Kvello malen’ og veiledningsprogrammet ‘Circle of Security’ (COS). Standardiserte verktøy brukes i økende grad i barneverntjenesten. Dette er som følge av et ekstern press om å effektivisere og øke kvaliteten i tjenesten. Samtidig som det også er flere barnevernsarbeidere som tar til orde for bruk av standardiserte verktøy for å bistå dem i å håndtere kompliserte saker. Studiens siktemål er å få økt kunnskap om hvordan standardiserte verktøy, slik som ‘Kvello’ og ‘COS’ blir adaptert til praksis av de profesjonelle i organisasjonen og hvordan dette påvirker profesjonsrollen.

   

 • Irina B. Erdvik

  Irina Burchard Erdvik

  Irina Burchard Erdvik is employed at the Inland Norway University of Applied Sciences and is a PhD candidate at the Norwegian School of Sport Sciences. Her research is part of a larger project referred to as «The relevance of physical activity contexts in the every-day life of adolescents” (REPAC) at the Norwegian School of Sport Sciences.

  In her project, Erdvik studies adolescents’ experiences in physical education (PE) and how these experiences are related to adolescents’ development. Global self-worth development is highlighted as an objective in the Norwegian PE curriculum, yet little research has studied the role of PE in students’ global self-worth development. In her project, Erdvik studies the relationship between students’ basic need satisfaction in PE (autonomy, competence and relatedness) and global self-worth using quantitative analyses of cross-sectional and longitudinal data. Erdvik also studies the effects of a PE program (“Interest-based PE”), developed in an attempt to level the playing field for sports active and non-sports active students in PE as previous research suggests that these students may not benefit equally from traditional approaches to PE.

 • May Irene Tveito

  May Irene Tveito

  May Irene Tveito er tilsatt i offentlig Phd stilling i Kristiansand kommune, og er tilknyttet Universitetet i Agder. Hun forsker på hva det er som påvirker refleksjonen i profesjonelle læringsfellesskap.

  Studien er en kvalitativ casestudie i tre ungdomsskoler. Alle skolene i kommunen har i lengre tid hatt fokus på systematisk refleksjon for å analysere sin pedagogiske praksis, med mål om å utvikle praksis for å bedre alle elevenes mulighet for læring og utvikling. Undersøkelser viser samtidig at den pedagogiske analysen gjennom refleksjon har ulik effekt i de ulike skolene. Denne studien har til hensikt å søke dypere kunnskap om hva det er som påvirker refleksjonen i ulike profesjonelle læringsfellesskap. Det er gjennomført fokusgruppediskusjoner med lærere, elever og dybdeintervju med rektorer på de tre skolene.

 • Arve Lerum

  Arve Lerum

  Arve Lerum er phd-stipendiat ved Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger hvor han forsker på akuttvedtak i barnevernet. Doktorgradsprosjektet, som har kvalitativ tilnærming,  gjelder akuttvedtak i barnevernet og baserer seg på intervjuer med ansatte i den kommunale barneverntjenesten og på dokumenter fra fylkesnemnda og tingretten.

  Når barneverntjenesten fatter akuttvedtak, medfører vedtaket at et barn eller en ungdom flytter ut av familien på svært kort varsel. Akuttvedtak er på den måten et omfattende inngrep i familiens liv. Ikke alle akuttvedtak er like vellykkede og har «bivirkninger» både for familien, barnet det gjelder og barneverntjenesten. Phd-prosjektet handler bl.a. om å utforske bakgrunn og begrunnelser for akuttvedtak og hvilke implikasjoner det kan ha for barneverntjenestens praksis.

 • Kristine Haddeland

  Kristine Haddeland

  Kristine Haddeland er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Agder. Hun forsker på læringseffekt ved bruk av fullskalasimulering i bachelorutdanning i sykepleie. Simulering er en undervisningsform som i økende grad benyttes i profesjonsutdanninger, og handler om å trene på virkelighetsnære situasjoner som en kan møte som yrkesutøver.

  Ph.d-prosjektet består av tre delstudier. Den første studien er en systematisk kunnskapssammenstilling og metaanalyse av aktuelle intervensjonsstudier. Den andre studien er en forundersøkelse (feasibility study) til en planlagt randomisert kontrollert studie. Den siste studien har til hensikt å undersøke om bruk av fullskalasimulering kan forbedre sykepleierstudenters evne til å identifisere kliniske tegn på akutt forverring av helsetilstander hos pasienter i sykehus, og deretter iverksette tiltak. I tillegg gjennomføres individuelle intervju med studenter og lærere (prosessevaluering), for å få dybdekunnskap om opplevelsen av simuleringen. Prosjektet har en klar internasjonal profil med tilknytning til University of Nebraska Medical Center, USA. 

  Forskningslitteratur peker på et særlig behov for mer forskning som måler læringseffekt av simulering.

 • Nina Storborg

  Nina Storborg

  Nina Storborg er doktorgradskandidat ved Nord universitet som forsker på hvordan yrkesfaglærere i videregående skole veileder sine elever i praktiske læringsøkter og hva yrkesfaglærerne tenker rundt egen yrkesutøvelse.

  Elever i videregående skole har ca 20 timer i uka til progarmfag og mange av disse timene foregår på praktiske læringsarenaer; det kan være klinikk for elever som tar hudpleieutdanning, bygghall for elever ved byggfag og. verksted for elever ved teknikk og industriell produksjon.

  Prosjektets formål er å få økt kunnskap om hvordan yrkesfaglærere tilpasser veiledningen til de enkelte elever når de er på praktiske læringsarenaer, og hva yrkesfaglærere tenker rundt sin egen utøvelse av rollen som yrkesfaglærer når de får se videoopptak av seg selv.

 • Memory Jayne Tembo

  Memory Jayne Tembo

  Memory Jayne Tembo is a PhD candidate at the department of social studies, faculty of social science at the University of Stavanger. Memory’s research is about child welfare work in a multicultural context. Her focus is on Immigrant parents’ experiences and perceptions of the child welfare services in Norway.

  Child welfare or ‘Barnevernet’ as is normally called in Norway is one of the most discussed topics among immigrants in Norway. The topic is also well covered in media internationally albeit with negative tone sometimes. Headlines exist in the media from different countries criticizing the Norwegian child welfare and its intervention into immigrant families. Words like ‘legal kidnapping’, ‘theft’ and ‘cultural insensitivity’ have often been used by several online news internationally to refer to the Norwegian child welfare. This research tries to understand immigrant parents’ experience of their involvement with the child welfare services (for those that have been in contact with CWS) and the perception of the child welfare services especially for those that have never been in contact with child welfare services.

 • Antje Aarthun

  Antje Aarthun

  Antje Aarthun is a PhD candidate in Health and Medicine at the Faculty of Social Sciences, the University of Stavanger. She also works as a specialized children’s physiotherapist at Stavanger University Hospital. Antje’s research is about parental involvement in decision-making about children’s healthcare at the hospital.

  In western countries, parents have a legal right to influence and be involved in decisions about their children’s healthcare. This ensures that the healthcare is customized as far as possible to meet the children’s and families’ needs and preferences. In addition, parental involvement expects to improve the quality of care and patient safety. However, parental involvement in children’s healthcare decisions is not sufficient implemented, and parents seem to be in a particularly vulnerable situation when participating in these decision-making processes. The objective of this project is to gain increased knowledge about parental involvement in decision-making about children’s healthcare and how health professionals can improve parental involvement at the hospital in a health-promoting perspective.

 • Silje Eikanger Kvalø

  Silje Eikanger Kvalø

  Silje Eikanger Kvalø is a Phd Candidate at the institute of Education and Sport Science at University in Stavanger. She has been working with the intervention study “Active School” which focused on physically active academic lessons in primary schools.  

  The aim of the study was to investigate if increased physical activity in 5th grade affected children’s core self-regulations; inhibition, working memory and cognitive flexibility (both cognitive and behavior regulation) that are prerequisites for learning academics. Another part of the study was to get insight in perceived barriers and facilitators of implementing physically active academic lessons in schools. The study used a multimethological approach with three quantitative studies and one qualitative study. Preliminary findings show that children in the intervention schools improved the cognitive skills express with a 0,21 effect size. The use of physically active academic lessons were well received among school leaders, teachers and children, and was accepted as a meaningful intervention to increase both learning, physical activity and health.

 • Ann-Torill Tørrisplass

  Ann-Torill Tørrisplass

  Ann-Torill Tørrisplass is a PhD candidate at Nord University in Bodø with particular interests in gender, migration and youth research.

  She is currently writing a dissertation on unaccompanied refugee minor girls and their transition to adulthood, using institutional ethnography as methodology. Her project sets out to examine how welfare institutions are organized and coordinated to serve unaccompanied minor refugee girls during transition to adulthood, and studies the phenomenon from the perspective of the refugee girls. This can provide unique insight into the organization of and coordination between different welfare institutions such as schools, care facility centers and the Norwegian Directory of Immigration. In addition, the study will provide valuable insight of how unaccompanied refugee minors experience the welfare institutions, particularly during their transition into adulthood. Few research projects focus on unaccompanied refugee minor girls, a gap this study sets out to close.

 • Bhupendra Kumar KC

  Bhupendra Kumar KC

  Bhupendra Kumar KC is a PhD candidate at the University of Stavanger where he is researching Norwegian lower-secondary teachers' perceptions of and responses to classroom diversity.

  The title of Kumar KC's PhD project is Preparing Teachers for Working in Diverse Classrooms. The project aims to study what characterizes the diversity phenomenon as manifested in teacher education policy documents and how do teachers understand and practice it when working with diverse student population in schools. The project employs a qualitative design and the data are to be gathered through individual and focus group interviews with teachers and also through the relevant policy documents analysis.

 • Birgit Brusletto. Foto: HSN

  Birgit Brusletto

  Birgit Brusletto er doktorgradskandidat ved Høgskolen i Sørøst-Norge hvor hun forsker på kreftpasienter som skal tilbake i arbeidslivet.

  Ca. 35.000 personer får kreft i Norge årlig, og nesten halvparten av disse er i arbeidsdyktig alder. Arbeidslivet er viktig for vår identitet og opplevelse av å være en del av samfunnet og det «normale liv». I prosjektet ser Brusletto på hvilke helsefremmende faktorer som påvirker til å finne tilbake til et vedvarende og godt arbeidsliv i et lengre perspektiv. Blant deltakerne som er intervjuet, er gjennomsnittstiden etter siste behandling 9 år. For å forstå bedre og eksplorere et noe uutforsket område og komplekse kontekster, har Brusletto valgt et kvalitativt design og en metode som er designet for å kartlegge nettopp det; Interpretative Phenomenological Analysis (IPA).

 • Esben Olesen

  Esben Olesen

  Esben Olesen er doktorgradskandidat ved Nord universitet hvor han forsker på hvordan velferdsstaten styrer og forvalter unge voksne med psykiske problemer.

  Blant ’unge voksne’ er psykiske problemer hovedårsaken til marginalisering i Norge. Marginaliseringen ses særlig ved at disse unge, i langt større grad enn resten av befolkningen, ikke fullfører en utdannelse på høyere nivå enn grunnskolen, og ikke oppnår en fast og varig tilknytning til arbeidsmarkedet. "Jeg er grundlæggende interesseret i at undersøge hvordan en ambitiøs velfærdsstat som den norske forholder sig til denne problematik, og hvordan den har valgt at styrer dette grundlæggende velfærdsproblem", uttaler Olesen.

 • Nastasja Robstad

  Nastasja Robstad

  Nastasja Robstad er doktorgradskandidat ved Universitetet i Agder. Hun forsker på intensivsykepleieres holdninger til intensivpasienter med fedme. Nastasja er også ph.d.-kandidatenes representant i styringsgruppen til PROFRES.

  Nastasjas ph.d.-prosjekt består av tre delstudier der hun ser på holdninger med ulike tilnærminger. I den første studien har hun intervjuet 13 intensivsykepleiere om deres erfaringer i forhold til pleie av intensivpasienter med fedme. I den andre studien er målet å oversette og tilpasse to ulike instrumenter for måling av holdninger, herunder et instrument som måler implisitte holdninger. Den tredje studien er en større undersøkelse av intensivsykepleieres holdninger til intensivpasienter med fedme der de oversatte instrumenter skal anvendes, samt vignetter som måler atferdsintensjon.

 • Heidi Dombestein

  Heidi Dombestein

  Heidi Dombestein er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker på fenomenene motivasjon og utholdenhet i pårørenderollen hos voksne barn som har hjemmeboende foreldre med demens.
  PhD-prosjektet vil kunne bidra med ny kunnskap om a) pårørendes opplevelse av motivasjon og utholdenhet i pårørenderollen og b) deres meninger om betydningen av offentlige støttetiltak, samt deres forslag til videreutvikling av offentlige velferdstjenester rettet mot pårørende.

  Datasamlingen vil forgå ved a) individuelle intervju og b) fokusgruppe intervjuer.
  Ved økt forståelse og kunnskap om denne gruppen pårørende og deres behov, kan offentlige tjenester bidra til å lette pårørendes utfordringer i hverdagen og forebygge overbelastning og helsesvikt.
  Formålet med prosjektet å øke kunnskapen om hva som kan bidra til å bedre det offentlige støttetilbudet slik at motivasjon og utholdenhet i pårørenderollen blir styrket.

 • Guro Øydgaard

  Guro Øydgard

  Guro Øydgard undersøker tilgang til helse- og omsorgstjenester for personer med demens og deres pårørende. I dette er det to elementer som står sentralt; hva som gjøres når personer med demens og deres pårørende søker om tjenester og hva som gjøres når tjenester tildeles. Guro sine to overordnede problemstillinger er Hvordan får personer med demens og deres pårørende tilgang til tjenester, og Hvorfor blir tjenestetilbudet slik (som) det blir? Datamaterialet består av intervjuer med pårørende til personer med demens og intervjuer med ansatte ved kommunale tildelingsenheter. Hun benytter institusjonell etnografi som metodologisk ramme.  

 • Gøril Ursin

  Gøril Ursin

  Gøril Ursin er doktorgradsstipendiat ved Fakultet for Samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland, Bodø. Doktorgradsprosjektet Pårørende som ressurs i omsorgsnettverkene er et delprosjekt av «Collaboration systems in the protection of citizenship for persons with dementia». Hensikten med doktorgradsprosjektet er å studere omsorgsnettverkene rundt yngre personer med demens for å forstå hvordan medborgerskap blir til i disse nettverkene. Formålet med doktorgradsarbeidet er å bidra i diskusjonen om hvordan forstå medborgerskap for denne gruppen, men også bidra med kunnskap om hvordan gode omsorgsnettverk skapes.

 • Siv Schrøder

  Siv Schrøder

  Temaet for Siv Schrøder sin forskning er barn som på egenhånd tar kontakt med barneverntjenesten og ber om hjelp til seg selv. Hun undersøker temaet gjennom bruk av statistikk og intervjuer. Statistikken benyttes for å se på mulige forklaringer på forskjeller i barneverntjenestenes arbeid med meldinger generelt og med meldinger fra barn. I tillegg til statistikk benytter Siv intervjuer med ungdom og barnevernansatte. Gjennom intervju av ulike aktører ønsker hun å få fram flere perspektiver på temaet. Hennes interesse for temaet oppsto da hun leste statistikk om meldinger og oppdaget at en svært liten andel av det totale antall meldinger kom fra barnet selv.

 • Hege Marie Johnsen

  Hege Mari Johnsen

  Hege Mari Johnsen er doktorgradsstudent ved UiA. Doktorgradsprosjektet Teknologistøttet undervisning som metode for å øke sykepleiestudenters refleksjonsevne i klinisk praksis har til hensikt å studere nyutdannede sykepleieres kliniske beslutningsprosess ved overgangen til klinisk praksis, og å anvende denne kunnskapen til å utvikle og implementere en elektronisk læringsressurs av typen «serious games» i slutten av bachelor utdanningen i sykepleie. Dette er en løsning hvor studentene gjennom videofilmede simulerte situasjoner fra praksis skal benytte sine kunnskaper for å gjøre vurderinger og ta beslutninger underveis i forhold til sykepleien til pasienter.

 • Dag Øystein Nome

  Dag Øystein Nome

  Dag Øystein Nome arbeider som lektor i pedagogikk med hovedansvar for å koordinere pedagogikkundervisningen i barnehagelærerutdanningen. Dag sitt PhD-prosjekt er knyttet til prosjektet «Hele barnet hele løpet» Prosjektet har mobbing i barnehagen som overordnet fokus og består av tre ulike delprosjekt. Dag sitt delprosjekt er basert på et etnografisk feltarbeid i to småbarnsavdelinger hvor målet er å undersøke hvordan barn og voksne samhandler i lek og andre frie situasjoner. Hensikten har vært å bidra med ny kunnskap om hvilke betingelser som bør være tilstede for å kunne forebygge mobbing i barnehagen senere.

 • Ingrid Midteide Løkken

  Ingrid Midteide Løkken

  Ingrid Midteide Løkken er doktorgradskandidat ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun er tatt opp på programmet «Pedagogiske ressurser i skole og barnehage». Ingrids prosjekt er finansiert av NFR- prosjektet «Better provision for Norway`s children (BePro)». Hun har bakgrunn som førskolelærer, med videreutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet, grunnfag i veiledning og kompetanseutvikling, mellomfag pedagogikk, og master i pedagogikk.   

 • Daisy Michelle Princeton

  Daisy Michelle Princeton

  Daisy Michelle  Princeton er doktorgradskandidat ved Høgskolen Stord/Haugesund. Hun begynte sitt ph.d- studie innenfor Helse og Medisin ved Universitetet i Stavanger. Hun arbeider med prosjektet Coordinating Care of Elderly Patients with Surgical Wounds, som tar sikte på å utvikle en teoretisk modell som vil belyse spørsmålene rundt samspillet mellom menneskers helse, samfunnets velferd og profesjonelles utdanning.