MENY

PROFRES-samling om Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon.

Forskerskolen gjennomførte 5.-8. oktober sin femte samling siden oppstarten høsten 2014. Brukerstemmer og brukermedvirkning, knyttet til praksisforskning og innovasjon stod på programmet. Samlingen fant sted på Universitetet i Agder.

Gruppearbeid under PRPOFRES-samlingen i Agder Gruppearbeid under PRPOFRES-samlingen i Agder

En rekke politikkdokumenter og forskningsprogrammer peker på betydningen av å åpne for brukermedvirkning og tilby mer brukerstyrte tjenester i framtidas velferdssamfunn. PROFRES ønsker å bidra til at forskerutdanningen knyttes nærmere praksis, tilpasses nye behov og står rustet til å løse framtidas komplekse velferdsutfordringer.

Samlingen åpnet mandag 5. oktober med PROFRES-workshop: Akademia møter praksis. PROFRES ønsker å bidra til å etablere nettverk og skape gode arenaer for samarbeid mellom forskere og praktikere. Formålet med workshopen var å bringe miljøene sammen for å utveksle erfaringer, resultater og relevante forskningstema og forskningsspørsmål innenfor studier av profesjonspraksis. I første delen av workshopen fikk vi presentert eksempler på slikt samarbeid med praksisfeltet, etterfulgt av gruppearbeid der fokuset var eksemplenes kunnskapsgrunnlag og relevansen til kandidatenes prosjekter.

Symposiet tirsdag 6. oktober var åpent for alle og hadde rundt 50 deltakere. Formålet med symposiet var bl.a. å diskutere og utforske gamle og nye tilnærminger til begrepet brukere og brukerinvolvering. I takt med stadig raskere sosiale endringer stilles det forventninger til brukerne om å bidra med ekspertise inn i forskning og innovasjon og at brukerkunnskapen bidrar til utvikling av effektive og bærekraftige løsninger på ulike samfunnsproblemer. En rekke interessante og relevante problemstillinger ble belyst av de ulike foredragsholderne: Medborgerskap og brukermedvirkning var tittelen på foredraget til professor Johans Sandvin, hvor han bl.a. knytter medborgerskapet opp mot endringer i europeisk sosialpolitikk. PROFRES og ph.d.-kandidat Gøril Ursin presenterte sitt avhandlingsprosjekt Medborgerskap, relasjoner og demens hvor hun  diskuterer betydningen av nettverk og heterogene relasjoner opp mot tanken om hva medborgerskap kan være for personer med demens. Universitetslektor Marcus Knutagård holdt et innlegg om Innovasjon i velferdssektoren og praksisnær forskning. Han brukte en rekke eksempler fra prosjekter som inkluderer erfaringseksperter og såkalte "mending-the-gap" metoder. Brukermedvirkning i barnevernet ble også belyst. PROFRES og ph.d.-kandidat Siv Sæbjørnsen presenterte sitt avhandlingsprosjekt Når brukerne er ungdommer i barnevernstiltak som har behov for tverrprofesjonelle tjenester, mens PROFRES og ph.d.-kandidat Siv Schrøder presenterte sitt avhandlingsprosjekt om Unge som melder til barneverntjenesten.

Siste del av programmet tok utgangspunkt i tre brukerrepresentanters perpektiver på brukermedvirkning. Pål Berger (RIO), Anne Mersland (ROM-Agder) og Anna Nordbø (PraksisVel programmet) innledet og reflekterte rundt temaet for dagen og de ulike innleggenes relevans for deres erfaringer og arbeid. 

Ph.d.-kandidatene hadde også en egne kandidatdager onsdag og torsdag 7.-8. oktober. På programmet stod bl.a. praksisnære forskningsmetoder der bl.a. professor Tom Tiller, professor Lars Uggerhøy, førsteamanuensis Solveig B. Eide holdt innlegg. Målet for onsdagens var bl.a. å problematiskere teorier og tilnærminger i aksjonsforskning og praksisforskning innenfor helse, velferds- og utdanningsforskning. Siste del av onsdag fikk vi et innblikk i temaet Medforskning og medforskerrollen da forsker Trond S. Mydland og medforsker Jan Ivar Ekberg fortalte om sitt prosjektsamarbeid gjennom en årrekke.

Første del av torsdag 8. oktober ble brukt til PROFRES sitt langsgående kurs Tekster i prosess. Halvparten av kandidatene presenterte tekster under arbeid, mens den andre halvparten hadde rollen som granskere. Dette er en øvelse i den akademiske diskurs og har som mål å fremme kandidatenes progresjon gjennom doktogradsløpet. 

I siste halvdel av torsdag inviterte PROFRES for første gang til et eget Veileder- kandidatseminar. Ansvarlig for denne delen av det langsgående kurset Akademiask praksis var professor Linda Lundgaard Andersen. Lundgaard Andersen sitt seminar handlet om Den gode veiledning - veilederroller og samspill mellom ph.d.-kandidater og veiledere.