MENY

PROFRES Tilskudd til utenlandsopphold og internasjonalt samarbeid i 2018

PROFRES lyser ut tilskudd til utenlandsopphold og internasjonalt samarbeid i 2018

Globus med miniatyrfly

Et sentralt formål med forskerskoleordningen er å bidra til internasjonalisering av norsk forskerutdanning. Det er derfor med glede at PROFRES utlyser tilskudd til utenlandsopphold i forbindelse med internasjonalt samarbeid for året 2018. 

Utlysningen er beregnet på ph.d.-kandidater som er tatt opp i forskerskolen PROFRES

Søknad sendes: profres@uis.no

Frist for å søke er 15. april 2018.

 

Kandidatene skriver en søknad på maks én side som beskriver og begrunner behovet for tilskudd. Søknaden må undertegnes av både kandidat og veileder.  

Eksempler på utenlandsopphold og internasjonalt samarbeid som kan innvilges støtte er:
Deltakelse på internasjonale konferanser eller møter, skrivesamarbeid med internasjonale miljøer, veiledning med en internasjonal ekspert på ph.d.-kandidatens område eller andre typer internasjonalt samarbeid som vil inngå som ledd i arbeidet med kandidatens avhandling og som bidrar til å utvide kandidatens internasjonale nettverk.

Styringsgruppa vil fatte beslutningen om tildeling av støtte etter en innstilling fra et faglig team. Styringsgruppa vil i vurderingen av søknadene prioritere reiser og formål som styrker profesjonsrettede og praksisnære perspektiver samt tverrprofesjonelle og profesjonsteoretiske perspektiver i kandidatens forskerutdanning.

Midlene vil bli utbetalt etter gjennomført utenlandsopphold i henhold til legitimerte utgifter, som f.eks. reiseutgifter, utgifter til kost og losji, konferansestøtte o.l. Det må legges ved kvitteringer som bilag for utbetaling. Det forventes at mottakere av utenlandsstipendet gir en tilbakemelding på oppholdet. Formen for denne tilbakemeldingen avklares ved tildeling.

Vi forutsetter at kandidatene også søker interne reisemidler ved egen hjemmeinstitusjon, der disse er tilgjengelige. PROFRES vil også vurdere søknader om samfinansiering med PROFRES midler der egne reisemidler ikke strekker til. Dersom midlene likevel ikke skulle kunne benyttes til det omsøkte formål, kan det sendes ny søknad om omdisponering eller utsettelse av midlene.