MENY

Strukturelle vilkår for profesjonsutøving (5 stp)

Høgskulen i Volda inviterer til ph.d.-kurs. Kurset er åpent for alle med relevant master, og kan innpasses i et evt. ph.d.-løp. Påmelding skjer i SøknadsWeb innen 20. september.

Informasjon om studiet

Profesjonsutøvelse i helse- og sosialsektoren skjer for det meste i ansiktsnære relasjoner og ulike kontekster. De fleste utdanninger til velferdsstatens hjelpeyrker vektlegger relasjonell kompetanse. Profesjonsutøvelsens kontekstuelle vilkår er derimot mindre vektlagt. I dette kurset er ambisjonen å utvikle kandidatenes evne til refleksjon over forholdet mellom kontekstuelle vilkår og relasjonell profesjonsutøvelse. Konkret vil en analysere kulturelle, samfunnsmessige, politiske og organisatoriske endringsprosesser som har medført nye krav og forventninger til profesjonsutøvere, både «ovenfra» fra politikere og styringsbyråkrati, og «nedenfra» fra brukere, media og publikum. Eksempelvis gjelder dette nye styringslogikker (New Public Management), endrede metoder for tilsyn og kontroll (transparens og accountability), krav om kunnskapsbasert/evidensbasert profesjonsutøvelse, samt brukermedvirkning og individuell tilpasning. Emnet vil utforske hvilke utfordringer og dilemma som oppstår av disse prosessene, og hvordan ulike rammevilkår fremmer eller hemmer god profesjonsutøvelse.

ORGANISERING

Emnet er organisert i to samlinger à tre dager. Første samling 30/10-1/11 (uke 44)der en vil legge vekt på å presentere ulike analytiske perspektiv. I andre samling 3/12-5/12 (uke 49), skal deltakerne legge frem en problemstilling relevant for eget fag- og praksisfelt, og skissere teoretiske og empiriske tilnærminger for videre arbeid. Arbeidsformen omfatter forelesninger, diskusjon og faglig presentasjon.

 

Påmelding: SøknadsWeb (frist 20. september).

Godkjenning av kurset forutsetter faglig presentasjon samt fagessay, innlevert innen gitt frist.

Kursansvarlig: Tor-Johan Ekeland

tje@hivolda.no | 70 07 50 89

Studiekoordinator: Gunnvor Bakke

Gunnvor.Bakke@hivolda.no | 70 07 52 27

 

Søknadsfrist 20. september.

Søkjarar blir rangert etter følgjande kriterier:

  • 1. prioritet: Ph.d.-kandidatar på ph.d.-programmet i helse- og sosialfag
  • 2.prioritet: Ph.d.-kandidatar på eksterne ph.d.-program
  • 3.prioritet: Tilsette ved Høgskulen i Volda / Høgskolen i Molde/ Helse Møre og Romsdal
  • 4.prioritet: andre eksterne etter vurdering av kursansvarlig

 

 

kursdeltakere på pc