Doktorgradsprogram i teknologi og naturvitenskap

Doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved Universitetet i Stavanger er strukturert etter fem ulike studier; petroleumsteknologi, offshoreteknologi, informasjonsteknologi, risikostyring og samfunnssikkerhet og kjemi og biovitenskap.

  • Petroleumsteknologi som omfatter fagområdene reservoarteknologi, boring og brønn, naturgassteknologi og petroleumsgeologi.
  • Offshoreteknologi som omfatter fagområdene bygg- og offshore konstruksjoner, maskinteknikk og materialteknologi, marin- og undervannsteknologi og industriell teknologi og driftsledelse.
  • Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk som omfatter fagområdene matematikk og fysikk, datateknikk og signalbehandling/kybernetikk.
  • Risikostyring og samfunnssikkerhet som omfatter fagområdene byutvikling og urban design, industriell økonomi, risikostyring og samfunnssikkerhet
  • Kjemi og biovitenskap som omfatter fagområdene biologisk kjemi, biomedisin, kjemi og miljø.

Doktorgradsprogrammet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er bygget opp med en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en forskningsdel på 150 studiepoeng.
Opplæringsdelen er dekket av to obligatoriske programemner på til sammen 10:

TN900 Vitenskapsteori og etikk - 5 studiepoeng

TN910 Innovasjon og prosjektforståelse - 5 studiepoeng

Hver enkelt studium har 1 til 4 studieemner hvor kandidaten kan velge minimum 10 studiepoeng. De resterende 10 studiepoengene vil bli dekket opp av prosjektemner som vil være knyttet til det enkelte doktorgradsprosjekt som kandidaten er tatt opp til.

For nærmere beskrivelse av studiets innhold og oppbygging, se beskrivelse under hver studieretning.

Arbeidsformer:
Doktorgradsutdanningen er i hovedsak aktivt forskningsarbeid under veiledning, der doktorgradsstudenten normal vil samarbeide med veiledere og andre forskere.
Utdanningen har en opplæringsdel der studenten gjennom kurs, seminarer og kollokvier skal få den faglige og metodiske skoleringen som er nødvendig, både for arbeidet med avhandlingen, men også for å kunne formidle og presentere eget arbeid.

På doktorgradsnivå vil undervisnings- og læringsformer (i opplæringsdelen) i første rekke omfatte forelesninger, kollokvier og seminarer, ledede selvstudier og øvinger ofte med bruk av avansert programvare. I tillegg skal det være avsatt nok tid til selvstudie / egenrefleksjon rundt emnene som tilbys.

For mer detaljer om arbeidsformer, se den enkelte emnebeskrivelse.

Eksamensordninger og andre vurderingsformer:
Eksamensordningene vil variere. Vurderingsform vil være alt fra skriftlig eller muntlig eksamen til innlevering av essay eller presentasjoner av tema. Vurderingsform for hvert enkelt emne er spesifisert i den enkelte emnebeskrivelse.

Kopling til forskning og utviklingsarbeid:
Doktorgradsutdanningen ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er i sin natur et FoU prosjekt. For kobling til forskning og faglig utviklingsarbeid, henviser vi til tekstene under hver studieretning.
Her er forskningsområdene og aktivitetene beskrevet for hvert fagområde, med beskrivelse på hvordan de enkelte studiene er knyttet til forskningen innenfor fagområdene.