MENY

Petroleumsteknologi

Petroleumsteknologi er en av retningene innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS.

Studiet er bygget opp med en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en forskningsdel på 150 studiepoeng. Læringsutbyttet er dels dekket opp ved emner som igjen er delt inn i tre typer: 1) programemner (10 sp), 2) studieemner (10 sp), og 3) prosjektemner (10 sp).

Programemner:
Det tilbys to programemner.  Begge emnene er obligatoriske i studiet.
TN900 Vitenskapsteori og etikk (5 sp)
TN910 Innovasjon og prosjektforståelse (5 sp).

Studieemner:
Det tilbys følgende studieemner:

GEO906 Geoscience Applications (10 sp) 
PET906 Avansert boreteknologi og modellering (10 sp)
PET907 Colloid Systems (10 sp)
PET904 Kapillartrykk, hysterese og fuktpreferanse (10 sp)

 

Studenten velger et av disse emnene avhengig av hvilken spesialisering som velges. Det kan også velges studieemner fra andre universiteter etc. I så fall må emnet dekke læringsutbytte for studiet. Doktorgradsutvalget må godkjenne de eksterne kursene.

Prosjektemner:

Innholdet i prosjektemnene justeres etter PhD-prosjektets behov og har et totalomfang på 10 studiepoeng. I tillegg dekkes læringsutbytte ved gjennomføring av forskning dokumentert ved PhD-avhandling, disputas, konferansedeltakelse med presentasjon, forsknings/ utenlandsopphold og utarbeidelse av publikasjoner.

GEO907 Prosjektemne i Petroleumsgeologi
PET928 Prosjektemne i Boreteknologi
PET929 Prosjektemne i Naturgassteknologi
PET930 Prosjektemne i Reservoarteknologi
PET931 Prosjektemne i Investerings- og beslutningsanalyse i petroleumssektoren

 

Doktorgradsstudiet i petroleumsteknologi har fordypninger innen:

•           Reservoarteknologi

•           Boring og brønn

•           Naturgassteknologi

•           Petroleumsgeologi

 

Doktorgradsstudiet i petroleumsteknologi er knyttet til forskningen innenfor hvert av disse spesialiseringsområdene.

Innenfor fagfeltet Reservoarteknologi forskes det blant annet på å modellere og måle kjemisk-fysiske prosesser fra poreskala og oppover med tanke på å øke utvinningsgraden fra oljeholdige bergarter. Det forskes også på å modellere kobling mellom fluidstrøm og bergartsmekanikk med samme formål.

Forskningen innen fordypningen boring og brønn går blant annet på automatiserte boreprosesser, brønndesign, komplettering og boreoperasjoner.

Naturgassfordypningen er ment å inkludere forskning innen alle tema relatert til produksjon, strømning, foredling og transport av naturgass.

Hovedtyngden av forskningen innen Petroleumsgeologi konsentreres om å forstå de prosesser og mekanismer som danner og former reservoarer og petroleumssystemer. Dette inkluderer både å beskrive egenskaper til reservoarer og dannelse, migrasjon og akkumulasjon av hydrokarboner. 


Kilde: CP Publisert 28.07.2015