MENY

Petroleumsteknologi - læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten

K1: er i kunnskapsfronten innenfor fagområdet petroleumsteknologi og behersker fagområdets vitenskapsteori og problemstillinger og metoder

K2: er i kunnskapsfronten innenfor minst et av fagområdene reservoarteknologi, boring og brønn, naturgassteknologi eller petroleumsgeologi

K3: kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter

K4: kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdetFerdigheter
Kandidaten

F1: kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid

F2: kan drive forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå

F3: kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innenfor petroleumsteknologi

Generell kompetanse
Kandidaten

G1: kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet

G2: kan styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter

G3: kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler

G4: kan delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora

G5: kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon


Kilde: CP

Publisert 28.07.2015