MENY

Risikostyring og samfunnssikkerhet

Risikostyring og samfunnssikkerhet er en av retningene i doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS.

Studiet er bygget opp med en opplæringsdel på 30 sp og en forskningsdel på 150 sp. Læringsutbyttet er dels dekket opp ved emner som igjen er delt inn i tre typer: 1) programemner (10 sp), 2) studieemner (10 sp), og 3) prosjektemner (10 sp).

Programemner:

Det tilbys to programemner:

Begge emnene er obligatoriske i studiet.

Studieemner:

Det tilbys 3 studieemne:

Det kan også, eller alternativt, velges studieemner fra andre universiteter etc. I så fall må emnet dekke læringsutbytte for studiet.

Prosjektemner:

Følgende prosjektemner tilbys:

 

Innholdet i prosjektemnene justeres etter PhD-prosjektets behov og har et totalomfang på 10 SP. I tillegg dekkes læringsutbytte ved gjennomføring av forskning dokumentert ved PhD avhandling, disputas, konferansedeltakelse med presentasjon, forsknings/ utenlandsopphold og utarbeidelse av papers.

Doktorgradsstudiet i Risikostyring og samfunnssikkerhet har fordypninger i:

  • Risikostyring
  • Samfunnssikkerhet
  • Industriell økonomi
  • Byutvikling og urban design

Doktorgradsstudiet i Risikostyring og samfunnssikkerhet er et tverrfaglig samarbeid mellom Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Samarbeidet åpner for muligheten til å tilnærme seg området fra forskjellige utgangspunkt, og både tekniske, økonomiske, finansielle og samfunnsvitenskapelige tilnærminger er innlemmet i studiet.

Den delen av studiet som administreres av Det teknisk-naturfaglige fakultet er inndelt i spesialiseringsområdene Risikoanalyse og risikostyring, Økonomisk risikostyring og Samfunnssikkerhet.

Fire tema-områder

Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er programmet bygget opp omkring fire tematiske områder:

  • Risiko, regulering og samfunnsplanlegging
  • Sårbarhet, teknologi og organisasjon
  • Ulykkes- og krisehåndtering 
  • Risikoanalyser og beslutninger

Fagområdet omhandler prinsipper, teorier og metoder for analyse, vurdering, kommunikasjon og styring av risiko og sikkerhet. Det legges til grunn et bredt perspektiv på risiko, med fokus på risikostyring i prosjekter og bedrifter så vel som overordnede strukturer og samfunnssikkerhet. Tilnærmingen er både teknisk, økonomisk, finansiell og samfunnsvitenskapelig. For å få en helhetlig tilnærming til risiko i komplekse systemer og få til en god ressursutnyttelse, vektlegges en flerfaglig tilnærming.

Sentrale temaområder er risiko- og sårbarhetsanalyser, risikoakseptproblematikk, risikohåndtering, beredskapsplanlegging og krisehåndtering, samfunnsplanlegging, regulering og sikkerhet; kontrakter og omsetningsformer, sårbarhet, teknologi og organisasjon; risikopersepsjon; håndtering av usikkerhet og beslutningsanalyse.

Risikoanalyse

Innenfor området Risikoanalyse og -styring har fokus tradisjonelt vært en teknisk risikofaglig tilnærming til risiko- og sårbarhetsanalyser og risikohåndtering, men fagmiljøet har i de senere årene lagt til grunn bredere perspektiver på risiko og sårbarhet, i samsvar med utviklingen av fagområdet Risikostyring og samfunnssikkerhet.

Petroleumsnæringen har vært og fortsetter å være viktig i anvendte problemstillinger. Andelen av forskningen rettet mot andre anvendelser er også betydelig og økende og inkluderer tema som trafikksikkerhet, pasientsikkerhet, operasjonell risiko i finans, og flysikkerhet.

Økonomisk risikostyring

Innenfor området økonomisk risikostyring er det en økonomisk og finansiell tilnærming til effekter av risiko, usikkerhet og risikohåndtering og reguleringers betydning. Også her er petroleumsnæringen et viktig område for anvendte problemstillinger, men en studerer også et stort antall andre næringer, sektorer og markeder inkludert fisk og oppdrett, strøm, finans, landbruk, medisin, og på forskjellige nivå i verdikjeden som leverandørindustri, detaljister, eksportører.

Samfunnssikkerhet

Inn under området Samfunnssikkerhet er forskningstemaene i stor grad vinklet mot risiko- og sårbarhetsanalyse, og styring, spesielt i forhold til offentlige myndigheter og reguleringsproblemstillinger, innenfor områder som transport, kommunikasjon, helse og beredskap.

Doktorgradsprogrammet i Risikostyring og samfunnssikkerhet er knyttet til forskningen innenfor hver av disse spesialiseringsområdene foruten problemstillinger som innebærer flerfaglige tilnærminger. På området Samfunnssikkerhet er programmet også nært knyttet opp mot tilsvarende program ved det samfunnsvitenskapelig fakultet.


Kilde: CP Publisert 21.09.2017