Obligatoriske emner
Vitenskapsteori og etikk År 1 / Semester 1
Vitenskapsteorien vil bli gjennomgått, og det vil bli lagt vekt på å beskrive hvordan vitenskapelig kunnskap om naturen oppstår og at vår kunnskap om naturen har vært og er i utvikling. Det legges vekt på den kreative prosessen i forskningen. Strukturen til en vitenskapelig teori blir gjennomgått, og hvert av de elementene som inngår i strukturen (antagelser, utledninger, utsagn og testing), og sammenhengen mellom dem, blir grundig diskutert og illustrert med eksempler fra vitenskapens historie.
Etikkdelen av emnet vil omhandle tillempning av fundamentale etiske prinsipper på vitenskapelig aktivitet, herunder forebygging av plagiering og uredelighet innen forskning.
Les mer om Vitenskapsteori og etikk
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Per Arne Bjørkum
Innovasjon og prosjektforståelse År 1 / Semester 1
Hensikten med kurset er å bevisstgjøre PhD-kandidatene om de praktiske implikasjonene av deres forskning. Dette innebærer å forstå hvordan forskningsresultater kan lede til innovasjon, d.v.s. implementeres for å oppnå den tilsiktede nytteverdi for samfunnet. En annen hensikt er å øke kandidatenes bevissthet om de videre samfunnsmessige implikasjonene av forskning og innovasjon.
Les mer om Innovasjon og prosjektforståelse
Studiepoeng: 5
Emneansvarlig:
Knut Erik Bang
Doktorgradsavhandling År 1 / Semester 1

Doktorgradsprogram i Teknologi og naturvitenskap

Studium i informasjonsteknologi, matematikk og fysikk
Studieemne
Foundations of Computer Science År 1 / Semester 1
Behandler fundamentet for datateknikk og diskret matematikk. Sentrale konsepter er konseptuelle og formelle modeller, effektivitet og abstraksjonsnivåer. Både fundamental og avansert teori dekkes.
Les mer om Foundations of Computer Science
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Krisztian Balog
Statistisk signalbehandling År 1 / Semester 1
Kurset inneholder følgende emner: Stokastiske vektorer og prosesser, analyse med 2. ordens momenter, lineære transformasjoner, estimering, optimal filtrering, lineær prediksjon, lineære modeller og spektralestimering.
Les mer om Statistisk signalbehandling
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Karl Skretting
Biomedisinsk dataanalyse År 1 / Semester 1
Kurset starter med en introduksjon til typer av biomedisinske data . Videre ser kurset på grunnleggende begrep fra: tids- og frekvensdomene; støyfjerning, deteksjon av hendelser og objekter; karakterisering av form- og kompleksitet for bølgeformer og objekter; frekvensdomenekarakterisering; mønstergjenkjenning og diagnostiske beslutninger.
Les mer om Biomedisinsk dataanalyse
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Stein Ørn
Matematisk-fysiske metoder År 1 / Semester 1
Kurset inneholder viktige temaer fra matematikk og teoretisk fysikk, blant annet, gruppeteori og symmetri, differensialgeometri, vei-integraler og gaugeteori.
Les mer om Matematisk-fysiske metoder
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sigbjørn Hervik
Funksjonalanalyse med anvendelser År 1 / Semester 1
Kurset er beregnet både for PhD-kandidater i matematisk analyse og for PhD-kandidater i sannsynlighetsteori og stokastiske prosesser. Kurset presenterer noen utvalgte emner innenfor funksjonalanalyse som bl.a. er et viktig grunnlag for å forstå ideer fra sannsynlighetsteori og stokastiske prosesser.
Les mer om Funksjonalanalyse med anvendelser
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Alexander Ulanovskii
Generelle statistiske metoder År 1 / Semester 1
Avhenging av forskningsprosjektet og kandidatens bakgrunn vil følgende emner bil gjennomgått med varierende vekting: statistisk inferensteori, asymptotisk teori, computerintensive metoder, robust estimering og ikkeparametriske metoder; og utvalgte emner innen tidsrekkeanalyse, stokastiske prosesser, forløpsanalyse eller multivariat statistikk.
Les mer om Generelle statistiske metoder
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Tore Selland Kleppe
Prosjektemne
PhD Prosjektemne i Datateknikk År 1 / Semester 1
Prosjektarbeide skreddersydd til kandidatens forskningsområde.
Les mer om PhD Prosjektemne i Datateknikk
Studiepoeng: 10
Veileder:
Krisztian Balog
PhD Prosjektemne i Kybernetikk og signalbehandling År 1 / Semester 1
Prosjektarbeid skreddersydd til kandidatens forskningsområde.
Les mer om PhD Prosjektemne i Kybernetikk og signalbehandling
Studiepoeng: 10
Veileder:
Karl Skretting
PhD Prosjektemne i Fysikk År 1 / Semester 1
Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet fysikk. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.
Les mer om PhD Prosjektemne i Fysikk
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Tomas Brauner
PhD Prosjektemne i Matematikk År 1 / Semester 1
Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet matematikk. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.
Les mer om PhD Prosjektemne i Matematikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tore Selland Kleppe
Studium i risikostyring og samfunnssikkerhet
Studieemne
Econometric Analysis År 1 / Semester 1
Kurset gjennomgår de viktigste metodene innenfor tverrsnitts- tidsserie- og paneldataøkonometri på høyt nivå. Deretter gis det en fordypning innenfor den retningen som er aktuell for den enkelte student.
Les mer om Econometric Analysis
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Atle Øglend
Foundational Issues in Risk Analysis År 1 / Semester 1
I kurset gjennomgås en del grunnleggende prinsipper for analyse av pålitelighet og risiko. Temaer som tas opp er blant annet: Hvordan uttrykke risiko og usikkerhet? Hvordan forstå og bruke modeller? Hvordan forstå og bruke parametriske sannsynlighetsfordelinger? Hvordan bruke analysene i beslutningsprosessen? Kurset vil ta utgangspunkt i aktuelle artikler og bøker i fagområdet, og emner som blir gjennomgått i kurset vil kunne variere. Kurset vil ha seminarform, der studentene skal legge fram og drøfte problemstillinger knyttet til innholdet i utvalgte artikler. Kurset omfatter utarbeiding, presentasjon og forsvar av skriftlig oppgavesvar, og deltaking i diskusjoner under seminarmøtene.
Les mer om Foundational Issues in Risk Analysis
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Terje Aven
Grunnleggende temaer innen samfunnssikkerhet og beredskap År 1 / Semester 1
Kurset tar for seg fundamentale temaer i risikostyring, samfunnssikkerhet og beredskapsplanlegging som blir analysert og drøftet ut fra ulike vitenskapelige perspektiver.
Les mer om Grunnleggende temaer innen samfunnssikkerhet og beredskap
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ove Njå
Prosjektemner
PhD Prosjektemne i Byplanlegging År 1 / Semester 1
The course explores topics at the advanced level in urban planning and design. The course is intended to bring the student to the research front in an area pertaining to his/her PhD project.
Les mer om PhD Prosjektemne i Byplanlegging
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Daniela Müller-Eie
PhD Prosjektemne i Industriell økonomi År 1 / Semester 1
Kursets innhold tilpasses den enkelte doktorgradskandidats forskningstema. Kurset er et veiledet selvstudium hvor kandidaten sammen med veileder velger artikler og bøker fra forskningsfronten på det aktuelle tema. Teorier og metoder anvendes så på kandidatens forskningstema. Presentasjon på internasjonale fagkonferanser er en integrert del av kurset.
Les mer om PhD Prosjektemne i Industriell økonomi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Frank Asche
PhD Prosjektemne i Risikostyring År 1 / Semester 1
Kurset inneholder emner på avansert nivå i risikostyring. Kurset er ment å bringe studenten til forskningsfronten i et område knyttet til hans / hennes doktorgradsprosjekt.
Les mer om PhD Prosjektemne i Risikostyring
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Eirik Bjorheim Abrahamsen
PhD Prosjektemne i Samfunnssikkerhet År 1 / Semester 1
Kurset tar for seg sentral litteratur i forbindelse med kandidatens valgte tema og problemstilling, relaterte metodiske verktøy og teorier som vil belyse kandidatens problemstilling.
Les mer om PhD Prosjektemne i Samfunnssikkerhet
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Ove Njå
Studium i informasjonsteknologi, matematikk og fysikk
Studieemne
Foundations of Computer Science År 1 / Semester 1
Behandler fundamentet for datateknikk og diskret matematikk. Sentrale konsepter er konseptuelle og formelle modeller, effektivitet og abstraksjonsnivåer. Både fundamental og avansert teori dekkes.
Les mer om Foundations of Computer Science
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Krisztian Balog
Statistisk signalbehandling År 1 / Semester 1
Kurset inneholder følgende emner: Stokastiske vektorer og prosesser, analyse med 2. ordens momenter, lineære transformasjoner, estimering, optimal filtrering, lineær prediksjon, lineære modeller og spektralestimering.
Les mer om Statistisk signalbehandling
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Karl Skretting
Biomedisinsk dataanalyse År 1 / Semester 1
Kurset starter med en introduksjon til typer av biomedisinske data . Videre ser kurset på grunnleggende begrep fra: tids- og frekvensdomene; støyfjerning, deteksjon av hendelser og objekter; karakterisering av form- og kompleksitet for bølgeformer og objekter; frekvensdomenekarakterisering; mønstergjenkjenning og diagnostiske beslutninger.
Les mer om Biomedisinsk dataanalyse
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Stein Ørn
Matematisk-fysiske metoder År 1 / Semester 1
Kurset inneholder viktige temaer fra matematikk og teoretisk fysikk, blant annet, gruppeteori og symmetri, differensialgeometri, vei-integraler og gaugeteori.
Les mer om Matematisk-fysiske metoder
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Sigbjørn Hervik
Funksjonalanalyse med anvendelser År 1 / Semester 1
Kurset er beregnet både for PhD-kandidater i matematisk analyse og for PhD-kandidater i sannsynlighetsteori og stokastiske prosesser. Kurset presenterer noen utvalgte emner innenfor funksjonalanalyse som bl.a. er et viktig grunnlag for å forstå ideer fra sannsynlighetsteori og stokastiske prosesser.
Les mer om Funksjonalanalyse med anvendelser
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Alexander Ulanovskii
Generelle statistiske metoder År 1 / Semester 1
Avhenging av forskningsprosjektet og kandidatens bakgrunn vil følgende emner bil gjennomgått med varierende vekting: statistisk inferensteori, asymptotisk teori, computerintensive metoder, robust estimering og ikkeparametriske metoder; og utvalgte emner innen tidsrekkeanalyse, stokastiske prosesser, forløpsanalyse eller multivariat statistikk.
Les mer om Generelle statistiske metoder
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Tore Selland Kleppe
Prosjektemne
PhD Prosjektemne i Datateknikk År 1 / Semester 1
Prosjektarbeide skreddersydd til kandidatens forskningsområde.
Les mer om PhD Prosjektemne i Datateknikk
Studiepoeng: 10
Veileder:
Krisztian Balog
PhD Prosjektemne i Kybernetikk og signalbehandling År 1 / Semester 1
Prosjektarbeid skreddersydd til kandidatens forskningsområde.
Les mer om PhD Prosjektemne i Kybernetikk og signalbehandling
Studiepoeng: 10
Veileder:
Karl Skretting
PhD Prosjektemne i Fysikk År 1 / Semester 1
Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet fysikk. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.
Les mer om PhD Prosjektemne i Fysikk
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Tomas Brauner
PhD Prosjektemne i Matematikk År 1 / Semester 1
Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet matematikk. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.
Les mer om PhD Prosjektemne i Matematikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Tore Selland Kleppe
Studium i offshoreteknologi
Studieemner
Utvalgte tema innen konstruksjonsteknikk År 1 / Semester 1
The course covers advanced knowledge within different specializations in civil and structural engineering .
Les mer om Utvalgte tema innen konstruksjonsteknikk
Studiepoeng: 10
Course teacher:
Luis Manuel Faria Da Rocha Evangelista
Videregående maskindesign og simulering År 1 / Semester 1
The main objective of this course is to provide a comprehensive theoretical and practical understanding of advanced approaches to design, geometric modeling and mechanical analysis and simulation. The course focuses on the methods and tools used for effective design and modeling of mechanical parts and simulation of machines, mechanisms and processes.
Les mer om Videregående maskindesign og simulering
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Hirpa Gelgele Lemu
Videregående tema innen beregningsmetoder År 1 / Semester 1
The course provides a comprehensive theoretical and practical understanding and engineering applications of computational methods such as advanced topics in finite element methods, computational fluid dynamics and linear/nonlinear engineering optimization techniques..
Les mer om Videregående tema innen beregningsmetoder
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Hirpa Gelgele Lemu
Naturlaster på konstruksjoner År 1 / Semester 1
The course is directed towards PhD students who work with problems associated with environmental loads and structural response caused by environmental loads.
Les mer om Naturlaster på konstruksjoner
Studiepoeng: 10
Course teacher:
Muk Chen Ong
Utvalgte tema innen industriell teknologi og driftsledelse År 1 / Semester 1
The course covers different levels of knowledge at a more general level required for optimization of, design, utlization, and operations of industrial assets, infrastructures, systems, and processes, as well as its management.
Les mer om Utvalgte tema innen industriell teknologi og driftsledelse
Studiepoeng: 10
Course teacher:
Idriss El-Thalji
Prosjektemner
PhD prosjektemne i bygg- og offshorekonstruksjoner År 1 / Semester 1
Prosjektemne for PhD-kandidater innen bygg- og offshorekonstruksjoner.
Les mer om PhD prosjektemne i bygg- og offshorekonstruksjoner
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Jasna Bogunovic Jakobsen
PhD prosjektemne i maskinteknikk og materialteknologi År 1 / Semester 1
Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet maskinteknikk og materialteknologi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.
Les mer om PhD prosjektemne i maskinteknikk og materialteknologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Dimitrios Pavlou
PhD prosjektemne i industriell teknologi og driftsledelse År 1 / Semester 1
Emnet vil inneholde et totrinns læreprosess som dekker temaer på avansert nivå innen fagfeltet industriell teknologi og driftsledelse.
Les mer om PhD prosjektemne i industriell teknologi og driftsledelse
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Idriss El-Thalji
PhD prosjektemne i marin- og undervannsteknologi År 1 / Semester 1
Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet marin- og undervannsteknologi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.
Les mer om PhD prosjektemne i marin- og undervannsteknologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Muk Chen Ong
Studium i petroleumsteknologi
Studieemne
Geoscience Application År 1 / Semester 1
Kurset tar for seg innhenting, behandling og fortolkning av geologiske data, samt hvordan disse formidles og brukes i beslutningstakelse.
Les mer om Geoscience Application
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Alejandro Escalona Varela
Kapillartrykk, hysterese og fuktpreferanse År 1 / Semester 1
Emnet gir en innføring i kapillartrykk, hysterese og fuktpreferanse til bruk i reservoartekniske beregninger og nettverksmoldeller.
Les mer om Kapillartrykk, hysterese og fuktpreferanse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Svein Magne Skjæveland
Avansert boreteknologi og modellering År 1 / Semester 1
Kurset tar for seg ulike moderne tema knyttet til boreteknologi og introduserer bruk av modeller i brønnkonstruksjon.
Les mer om Avansert boreteknologi og modellering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Dan Sui
Kolloide systemer År 1 / Semester 1
Grunnleggende mellommolekylære krefter. Overflate krefter i kolloide systemer. Flytegenskaper til konsentrerte suspensjoner.
Les mer om Kolloide systemer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Mahmoud Khalifeh
Prosjektemne
Prosjektemne i Petroleumsgeologi År 1 / Semester 1
I dette emnet får studentene grunnleggende og spesialisert kunnskap i prosjektemnet. Studentene vil oppnå en grunnleggende forståelse for de anvendte metodene og de mange aspektene av databehandling og tolkning. Prosjektemnets tema bestemmes på individuelt grunnlag og er avhengig av doktorgradsstudenten sin spesialisering.
Les mer om Prosjektemne i Petroleumsgeologi
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Wiktor Waldemar Weibull
Prosjektemne i boreteknologi År 1 / Semester 1
The course contain themes on an advanced level in drilling and well technology, leading the candidate to the research front in his/her specialty.
Les mer om Prosjektemne i boreteknologi
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Rune Wiggo Time
Prosjektemne i naturgassteknologi År 1 / Semester 1
The course contain themes on an advanced level in natural gas technology, leading the candidate to the research front in his/her specialty.
Les mer om Prosjektemne i naturgassteknologi
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Jann Rune Ursin
Prosjektemne i reservoarteknologi År 1 / Semester 1
The course contain themes on an advanced level in reservoir technology, leading the candidate to the research front in his/her specialty.
Les mer om Prosjektemne i reservoarteknologi
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Steinar Evje
Prosjektemne i Petroleumsteknologi År 1 / Semester 1
This course gives the PhD candidate a fundamental and specialised knowledge in the project topic. The candidate will learn to understand the fundamentals of the used methods and the many aspects of petroleum engineering. The topic of this project course will be decided on an individual basis and depends on the field of specialisation of the PhD student.
Les mer om Prosjektemne i Petroleumsteknologi
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Reidar Brumer Bratvold
Studium i kjemi og biovitenskap
Studieemne
Utvalgte emner i molekylærbiologi og biologisk kjemi År 1 / Semester 1
Dette emnet gir phd-studenter mulighet til å fordype seg i instituttets forskingsområder samt i sitt eget forskingsområde.
Les mer om Utvalgte emner i molekylærbiologi og biologisk kjemi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Hanne Røland Hagland
Anvendt instrumentell analyse År 1 / Semester 1
Instrumentell analytisk kjemi anvendt i kjemisk og miljøteknologisk forskning.
Les mer om Anvendt instrumentell analyse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Roald Kommedal
Prosjektemner
PhD Prosjektemne i biologisk kjemi År 1 / Semester 1
Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet biologisk kjemi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.
Les mer om PhD Prosjektemne i biologisk kjemi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Hanne Røland Hagland
PhD Prosjektemne i miljøvitenskap og teknologi År 1 / Semester 1
Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet Miljøvitenskap og Teknologi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.
Les mer om PhD Prosjektemne i miljøvitenskap og teknologi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Roald Kommedal
PhD Prosjektemne i kjemi År 1 / Semester 1
Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet kjemi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.
Les mer om PhD Prosjektemne i kjemi
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Kåre Bredeli Jørgensen
Studium i petroleumsteknologi
Studieemne
Geoscience Application År 1 / Semester 1
Kurset tar for seg innhenting, behandling og fortolkning av geologiske data, samt hvordan disse formidles og brukes i beslutningstakelse.
Les mer om Geoscience Application
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Alejandro Escalona Varela
Kapillartrykk, hysterese og fuktpreferanse År 1 / Semester 1
Emnet gir en innføring i kapillartrykk, hysterese og fuktpreferanse til bruk i reservoartekniske beregninger og nettverksmoldeller.
Les mer om Kapillartrykk, hysterese og fuktpreferanse
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Svein Magne Skjæveland
Avansert boreteknologi og modellering År 1 / Semester 1
Kurset tar for seg ulike moderne tema knyttet til boreteknologi og introduserer bruk av modeller i brønnkonstruksjon.
Les mer om Avansert boreteknologi og modellering
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Dan Sui
Kolloide systemer År 1 / Semester 1
Grunnleggende mellommolekylære krefter. Overflate krefter i kolloide systemer. Flytegenskaper til konsentrerte suspensjoner.
Les mer om Kolloide systemer
Studiepoeng: 10
Emneansvarlig:
Mahmoud Khalifeh
Prosjektemne
Prosjektemne i Petroleumsgeologi År 1 / Semester 1
I dette emnet får studentene grunnleggende og spesialisert kunnskap i prosjektemnet. Studentene vil oppnå en grunnleggende forståelse for de anvendte metodene og de mange aspektene av databehandling og tolkning. Prosjektemnets tema bestemmes på individuelt grunnlag og er avhengig av doktorgradsstudenten sin spesialisering.
Les mer om Prosjektemne i Petroleumsgeologi
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Wiktor Waldemar Weibull
Prosjektemne i boreteknologi År 1 / Semester 1
The course contain themes on an advanced level in drilling and well technology, leading the candidate to the research front in his/her specialty.
Les mer om Prosjektemne i boreteknologi
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Rune Wiggo Time
Prosjektemne i naturgassteknologi År 1 / Semester 1
The course contain themes on an advanced level in natural gas technology, leading the candidate to the research front in his/her specialty.
Les mer om Prosjektemne i naturgassteknologi
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Jann Rune Ursin
Prosjektemne i reservoarteknologi År 1 / Semester 1
The course contain themes on an advanced level in reservoir technology, leading the candidate to the research front in his/her specialty.
Les mer om Prosjektemne i reservoarteknologi
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Steinar Evje
Prosjektemne i Petroleumsteknologi År 1 / Semester 1
This course gives the PhD candidate a fundamental and specialised knowledge in the project topic. The candidate will learn to understand the fundamentals of the used methods and the many aspects of petroleum engineering. The topic of this project course will be decided on an individual basis and depends on the field of specialisation of the PhD student.
Les mer om Prosjektemne i Petroleumsteknologi
Studiepoeng: 10
Course coordinator:
Reidar Brumer Bratvold

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.