MENY

Forslag til bedømmelseskomité

Før innlevering av avhandling skal hovedveileder sørge for at fagmiljøet utarbeider et begrunnet forslag til bedømmelseskomité og, via aktuell instituttleder, sende dette til doktorgradsutvalget.

Komiteen skal bestå av minst tre medlemmer og skal settes sammen slik at

  • forskjellige kjønn, såfremt mulig, er representert,
  • minst ett av medlemmene er uten tilknytning til UiS,
  • minst ett av medlemmene har hovedstilling ved en utenlandsk institusjon
  • og alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.

 

Forslaget skal vise hvordan komiteen samlet dekker avhandlingens fagfelt.

Alle parter i saken plikter å klargjøre relasjoner til de foreslåtte komitémedlemmer, som kan ha betydning ved vurderingen av habilitet. Dette gjelder både faglige og familiære bånd. Denne plikten påhviler ikke bare kandidaten og potensielle komitémedlemmer, men også veiledere, medveiledere og enhetsleder og evt. prosjektleder eller finansierende instans.

Før oppnevning kan kandidaten gi merknader til sammensetningen slik at doktorgradsutvalget i sin behandling er best mulig informert om mulig inhabilitet eller andre avgjørende forhold også gjennom informasjon fra kandidaten.

I forslaget skal det utpekes en administrator blant komiteens medlemmer, eller i tillegg til komiteens medlemmer. Komiteens administrator har ansvaret for å organisere komiteens arbeid, herunder sørge for at arbeidet kommer raskt i gang og at tidsrammen for komitéarbeidet overholdes. Administratoren skal bidra til å samordne komiteens innstilling om avhandlingen og avklare arbeidsdelingen mellom komitémedlemmene under disputasen. Administratoren skal også sikre at komiteens arbeid skjer i samsvar med både Forskrift for graden philosophiae doctor ved UiS og Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader.

Forslag til bedømmelseskomité skal normalt være klart før, eller samtidig med innlevering av avhandlingen. Fagmiljøet skal ha avklart med de foreslåtte personene hvorvidt de ønsker og har mulighet til å delta i komiteen før forslaget sendes til doktorgradsutvalget for behandling og endelig fastsetting av bedømmelseskomité på vegne av rektor. Doktorgradsutvalget har det endelige ansvar for å påse at de foreslåtte medlemmene ikke er inhabile eller har for tette relasjoner til noen av partene i avhandlingen.

Når fakultetet har godkjent søknad om å få avhandlingen bedømt, skal bedømmelseskomiteen oppnevnes. Dersom doktorgradsutvalget anbefaler komiteen, får doktoranden anledning til å gi skriftlige merknader til komiteens sammensetning innen én uke (ph.d.-forskriften § 7-4) – med mindre han/hun allerede har hatt slik anledning Hvis det ikke foreligger merknader, sendes avhandlingen til komiteen, sammen med navn på veileder(e), informasjon om doktorandens opplæringsdel og eventuelle medforfattererklæringer. Forskrift for graden philosophiae doctor ved UiS og Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader skal legges ved.

Disputasdato skal normalt settes til senest fem måneder etter at avhandlingen er innlevert.