MENY

Huskeliste for bedømmelseskomiteens administrator og ph.d.-koordinator

Ansvaret for det praktiske rundt disputasen hviler på fakultetet. Bedømmelseskomiteens administrator og fakultetets ph.d.-koordinator blir på forhånd enige om ansvarsfordelingen seg imellom.

Normalt har bedømmelseskomiteens administrator ansvaret for følgende oppgaver i forkant av, eller på selve disputasdagen:

 • Avtal fremdriftsplan for avslutningsfasen med ph.d.-kandidat, veiledere og komité. Husk at tidsfrist for perioden fra innlevering av avhandling til eventuell disputas normalt ikke skal være lengre enn fem måneder.
 • Dato for disputas kan avtales før avhandlingen er godkjent, men husk at det alltid er en risiko for å måtte avlyse disputasen hvis avhandlingen ikke godkjennes. Husk også at både ph.d.-kandidat, veileder, komitémedlemmer og dekan er avtaleparter ved fastlegging av dato for disputasen.
 • Sørg for at komiteens arbeid med å vurdere avhandlingen sammenfattes i en begrunnet innstilling om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden. Innstillingen skal være klar senest 25 virkedager før planlagt disputas. Ph.d.-kandidaten, veilederne og ph.d.-koordinatoren skal ha kopi av innstillingen.
 • Be om forslag til oppgitt emne for prøveforelesning fra de to opponentene og sørg for enighet om emnet. Sørg for at ph.d.-koordinatoren får tema for prøveforelesning i god tid før emnet skal offentliggjøres for ph.d.-kandidaten, ti virkedager før disputasen.
 • Administrer arbeidet med vurdering av prøveforelesning og disputas. Fyll ut skjema for melding fra bedømmelseskomiteen og lever det til ph.d.-koordinatoren.
 • Dersom administrator ønsker å ta med komitémedlemmene på middag kvelden før disputas, gjelder Statens Personalhåndboks regler for representasjon, bevertning, utgifter til mat m.v.

Normalt har ph.d.-koordinatoren ansvaret for følgende oppgaver i forkant av eller på selve dagen:

 • Sørg for at ph.d.-kandidaten får anledning til å gi skriftlige merknader til bedømmelseskomiteens sammensetning etter at doktorgradsutvalget har anbefalt komiteen
 • Send avhandlingen til komiteen, sammen med oversikt over hvor arbeidet er utført, navn på veileder(e), dokumentasjon på godkjent opplæringsdel og eventuelle medforfattererklæringer. Send også ph.d.-forskrift, Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader og Prosedyrer for disputasens gang ved UiS til bedømmelseskomiteens medlemmer.
 • Sørg for at oppgitt emne for prøveforelesning offentliggjøres og gjøres kjent for ph.d.-kandidaten kl. 10:00, ti virkedager før prøveforelesning
 • Bestill rom for disputas. Sørg også for at komiteen får avsatt et rom som den kan bruke mellom prøveforelesning og disputas dersom disse gjennomføres på samme dag.
 • Avtal med administrator angående ankomst og avreise for komitémedlemmene, og sørg for at innkvartering blir ordnet
 • Sørg for lunsj for komiteen, veiledere og ordstyrer på disputasdagen
 • Sørg for å ha en IT-kyndig i bakhånd under disputasen
 • Vis fram disputaslokalet og utstyret der til komitémedlemmene. Avtal med dem om de vil bruke mikrofon.
 • Sørg for at komitémedlemmene, etter godkjent disputas, signerer et eksemplar av avhandlingen
 • Sørg for at komitémedlemmene får nødvendige skjema for reiseregning og utbetaling av honorar i forkant av disputasen, og sørg for at de i ettertid sender kopi av pass sammen med reiseregning og skjema for utbetaling av honorar til fakultetet
 • Sørg for at avhandlingen er tilgjengelig i auditoriet fra kl. 12.00. Det er også en fordel om sammendraget av avhandlingen kopieres opp og legges lett tilgjengelig i disputaslokalet