MENY

Veiledning

Ph.d.-graden er en veiledet forskerutdanning. Kandidaten skal ha jevnlig kontakt med sin(e) veileder(e), og inngå i et aktivt forskningsmiljø.

Ph.d.-kandidaten skal normalt ha minst to veiledere, hvorav den ene skal oppnevnes som hovedveileder med hovedansvar for faglig oppfølging. Minst én av veilederne skal være ansatt ved UiS.

Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagfeltet og være aktive forskere. Minst én av de oppnevnte veilederne skal ha ledet minst én kandidat gjennom et ph.d.-løp, fra start til disputas. Hvis kravet ikke kan oppfylles, plikter oppnevnte veiledere å gjennomføre opplæring som veileder av ph.d.-kandidater i løpet av de første to årene av ph.d.-veiledning (jf. ph.d.-forskriften § 7-1). Informasjon om veilederutviklingskurset ved UiS finnes på www.uis.no/vuk.

I Avtale ved opptak til ph.d.-utdanningen ved UiS, del B, heter det at veileder skal:

  • gi råd om formulering og avgrensing av tema og problemstilling samt å drøfte og vurdere hypoteser og metoder

  • drøfte opplegg og gjennomføring av framstillingen (disposisjon, språklig form, dokumentasjon m.v.)

  • drøfte resultater og tolkningen av disse

  • holde seg orientert om framdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til den planlagte framdriften

  • hjelpe med å føre kandidaten inn i relevante vitenskapelige miljøer, herunder legge til rette for utenlandsopphold under gjennomføringen av avhandlingen

  • gi kandidaten veiledning i faglig formidling

  • gi veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen.
     

Veileders overordnede ansvar er å sikre at kvaliteten på det faglige produktet blir best mulig innenfor den tidsrammen som er satt for ph.d.-studiet. I tillegg skal veileder holde kandidaten løpende informert om forhold av betydning for gjennomføring av studiet, og han/hun skal være med å legge til rette for at kandidaten får et utenlandsopphold ved en institusjon som kan bidra faglig til aktuelt prosjekt.

Etiske retningslinjer for veiledere

Både veileder og kandidat skal levere årlig framdriftsrapport på fastsatt skjema.

Ved langvarig sykdom har instituttleder, i samarbeid med faglig leder for ph.d.-studiet, ansvar for å etablere et midlertidig veiledningsforhold.

Dersom kandidat eller veileder finner at den annen part ikke overholder sine forpliktelser, skal dette tas opp med den annen part. Partene skal i fellesskap søke å finne en løsning på den situasjonen som er oppstått. Dersom partene etter drøfting ikke er kommet fram til enighet om hvordan situasjonen skal løses, kan kandidat eller veileder be om å bli løst fra veiledningsavtalen. En anmodning om å bli løst fra veiledningsavtalen skal sendes til doktorgradsutvalget som eventuelt fatter vedtak. Ph.d.-kandidat og veileder kan ved enighet be doktorgradsutvalget om å oppnevne ny veileder for kandidaten. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt.

Forhold rundt endring av veileder er nærmere beskrevet i Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning ved UiS, del B.