MENY

Literacy og læring

Forskningen i literacy og læring foregår i tre ulike forskergrupper der alle tre prosjektene er tverrfaglige og hviler på en felles forståelse av literacy som tilgangskompetanse og forutsetning for læring.

Literate expertise revisited (LER) 
Prosjektleder: Atle Skaftun

Forskningen i Literate expertise revisited er innrettet mot å beskrive og forstå utviklingen av leseferdighet og literacy i livstidsperspektiv med særlig fokus på familiaritet med oppgaver og genre som bindeledd mellom individ og omgivelser. Prosjektet er flermetodologisk, og har fra starten vært tett knyttet til øyebevegelseslab'en ved Lesesenteret.

I dette prosjektet retter forskernes interesse seg mot tekstbruk og faglighet, inkludert teknologiske rammebetingelser for tekstbruk i skolen. Det foreløpig største prosjektet er en studie av elevers faglige bruk av språk og skriftspråk i norskfaget. Prosjektet har en særlig interesse for høytpresterende elever, og følger tre skoleklasser fra VG1 til VG3 (første datainnsamling gjennomført september 2012).

Forskergruppen forsker også på bruk av digitale ressurser i skolen, med fokus på hvordan teknologien gir nye rammebetingelser for kunnskapsorganisering, deling og deltakelse. Kjernegruppen i dette prosjektområdet arbeider i all hovedsak kvalitativt, med tekster samt samtale- og observasjonsdata.

Contextual aspects of text organization (CATO)
Prosjektleder: Per Henning Uppstad

Forskerne i Contextual aspects of text undersøker blant annet hvordan og i hvilken grad kunnskap om skriveratferd kan gjøre stavekontroll/teknologisk skrivehjelp mer funksjonell. Sentrale spørsmål er: Når er skrivere mest mottakelige for tilbakemelding fra en stavekontroll? Hvor mye tilbakemelding kan skrivere med ulike forutsetninger gjøre seg nytte av? Skrivestøtte har særlig fokusert på automatisk korreksjon av skrivefeil, men lite på flyt i skriveprosessen.

Forskergruppen søker også å utvikle en kontekstsensitiv skrivestøtte gjennom å finne og bruke relevante lingvistiske mønstre og utforske noen faktorer for forbedring av brukervennlighet i kontekstsensitive systemer for tekstproduksjon.

Forskergruppen har som mål å støtte og stimulere tekstproduksjon for grupper av skrivere som strever med mestring av skrift. I dette arbeidet utnytter forskergruppen norske tekstressurser som AVIS-korpuset (et stort korpus av samtidige avistekster på norsk) og ASK- og ASKELADDEN-korpuset (andrespråkskorpus på norsk). Evaluering av resultatene vil foregå med brukerrapporterting så vel som med eye-tracking og key-logging.

From late to early
Prosjektleder: Oddny Judith Solheim

Forskergruppens bidrag til kunnskap om tilgangskompetanse uttrykkes særlig i prosjektet From late to early intervention in remedial reading instruction  – reducing the number of children with reading difficulties. Utgangspunktet for dette prosjektet er at lese- og skrivevansker er den hyppigst forekommende årsaken til spesialundervisning i den norske skolen og at forekomsten øker gjennom skoleløpet. Det er et uttrykt ønske fra skolepolitisk hold å snu den spesialpedagogiske innsatsen i skolen fra seint til tidlig for å fremme elevenes læringsutbytte.

Gjennom prosjektet From late to early ønsker forskergruppen å bidra til dette, samt å redusere forekomsten av lese- og skrivevansker. Forskergruppen sikter på å utvikle et verktøy for tidlig å identifisere barn som står i fare for å utvikle lesevansker  – og ikke minst å utvikle evidensbaserte opplæringsprogrammer gjennom en randomisert intervensjonsstudie.