MENY

Jus og økonomi

Økonomi er en vitenskap om menneskelig atferd, og insentiver er selve hjertet av faget Det er insentivene som motiverer deg til å gjøre en bestemt handling eller som gjør at du foretrekker ett valg framfor et annet.

Et annet ord for insentiv er beveggrunn eller motiv, altså den faktor som motiverer deg til å gjøre en bestemt handling eller som gir grunn til å foretrekke ett valg framfor et annet valg.

I tradisjonell økonomisk teori er menneskene motivert av egeninteresse, og da spesielt penger. Dette er en forståelse som har vist seg å være fruktbar. Økonomene har slik kunnet formulere presise hypoteser om optimale insentiver i ulike situasjoner.

Men i de siste tiårene har økonomifaget tatt inn over seg at folks valg og preferanser, og institusjonene som omgir dem, er mer kompliserte og mindre definerte enn hva de enkleste økonomiske modellene tradisjonelt har foreskrevet. Økonomifaget kan derfor med fordel trekke veksler på innsikter fra jus, statsvitenskap, sosiologi og psykologi.

Forskergruppa i «jus og økonomi» ved UiS tar inn perspektiver fra rettsvitenskapen i sin forskning på økonomiske insentiver. De forsker blant annet på:

  • Insentiver og belønningssystemer internt i bedriftene og mellom bedriftene
  • Insentiver til økt innsats, insentiver til å ta risiko, insentiver til å arbeide med ulike prosjekter samtidig og insentiver knyttet til kriminalitet
  • Samspillet mellom ikke-økonomiske og økonomiske insentiver og i hvilken grad sosiale preferanser påvirker atferden til enkeltpersoner og bedrifter
  • Hvordan nye bestemmelser, juridiske reformer eller nye skatteregimer stimulere bedrifter eller enkeltpersoner til å utføre handlinger som enten reduserer eller øker sosial velferd
  • Hvordan land kan beskytte sitt skattegrunnlag ved hjelp av direkte reguleringer og andre former for insentiver.


Forskergruppen er i all hovedsak tilknyttet Handelshøgskolen ved UiS.

Kvinne leser nettbrett.

På hvilken måte påvirker sosiale preferanser atferden til enkeltpersoner og bedrifter?