MENY

Økt oljeutvinning

Forskere ved UiS og IRIS har i flere tiår forsket på metoder for å få mer ut av reservoarene. Det er et viktig satsingsområde både for industrien og myndighetene.

Økt oljeutvinning

Forskergruppa ved UiS og IRIS teller fysikere, kjemikere, geomekanikere, geologer, geokjemikere og matematikere. Den tverrfaglige gruppa kombinerer eksperimentell forskning med modellering. Dermed kan de utforske komplekse ideer.

Mens den tradisjonelle tankegangen innen kalkforskning har fokusert på storskala mekaniske prosesser, kobler disse forskerne mikroskala og geokjemiske reaksjoner. Slik har de vist at injeksjon av sjøvann endrer kalkens mineralogi, som igjen påvirker mekanisk styrke i reservoarbergarten.

Dialog med industrien
Dette er ny viten og verdifull kunnskap for selskapene som opererer i den utfordrende reservoarbergarten på Ekofisk og Valhall i Nordsjøen.

Gjennom tett og god dialog med fagfolk i oljebransjen får forskerne kunnskap om hverdagen og prosessen på feltet. Slik blir forskerne i Stavanger eksperter i å omdanne grunnforskning til anvendbare modeller og piloter for industrien.

Problem siden 1978
Innsynkning av havbunnen har vært et problem på Ekofisk helt siden 1978. For å fjerne behovet for kostbar skjøting av plattformbein, startet ingeniørene injeksjon av sjøvann for å holde trykket oppe i reservoaret. Dette førte både til økt oljeproduksjon og en mer stabil rigg.

Samtidig var det klart at problemene langt fra var over. For å få mer kunnskap om hvordan operere i kalkreservoar, etablerte myndigheter, forskningsmiljø og oljeselskaper i 1980 det internasjonale kalkforskningsprogrammet Joint Chalk Research.

Universitetet i Stavanger (UiS) var med fra første stund. Forskerne etablerte et bergmekanisk laboratorium hvor de gjenskapte effekten av vanninjisering i laboratoriet og studerte de mekaniske egenskapene til kalkstein.

Målet var å finne hvilken sjøvannssammensetning som er optimal for injisering.

Fra 17 til 50 prosent
I 2003 etablerte UiS sammen med forskningsinstituttet IRIS og oljeselskapet ConocoPhillips et senter for økt oljeutvinning (Corec). I dette senteret samarbeider UiS- og IRIS-forskerne om å undersøke kalksteinbergarten, og da fortrinnsvis i Ekofiskfeltet.

Forskningen ved UiS og IRIS har resultert i ny kunnskap og bidratt til å øke utvinningsgraden på Ekofisk og Valhall i Nordsjøen. Da Ekofiskfeltet startet produksjon, var det med en forventning om at 17 prosent av feltet kom til å bli utvunnet.

I dag er utvinningsgraden tredoblet til rundt 50 prosent. Det har gitt selskapene ekstrainntekter i milliardklassen.

Nye løsninger
Siden 2004 har UiS og IRIS deltatt i Norges forskningsråds Petromaks-program. Programmet som skal stimulere til samarbeid mellom forskningsmiljø og næring om nye teknologiske løsninger for petroleumsnæringen, har vært – og er – en stor suksess for landet. Norge er blitt en ledende nasjon på petroleumsteknologi og ressursutnyttelse fra eksisterende felt.

Ved hjelp av stadige framskritt innen økt oljeutvinning er det forventet at Ekofisk-feltet vil leve til 2050. Men oljenæringen er ikke bare avhengig av at noen tenker nytt. Den er også avhengig av nye funn.

I 2011 ble det oppdaget et nytt gigantfelt i Nordsjøen, som fikk navnet Johan Sverdrup. Det nyoppdagede feltet vil sørge for nye gode tiår for den norske olje- og gassnæringen, med nye, teknologiske utfordringer for forskerne ved UiS og IRIS i årene som kommer.