MENY

Bærekraftig miljørettet bioteknologi

” The world we inhabit totay teeters between becoming the lovely garden or the barren desert that our contrary impulses strive to bring about. Our future is now closely tied to human creativity…”  - Mihaly Csikszentmihalyi (the world leader in positive physiology)

Utvikling av miljørettet bioteknologi har blitt den viktigste teknologiske tilnærmingsmåten for å utnytte aktiviteten og diversiteten til mikroorganismer for å rense opp i negative miljøeffekter som har blitt forårsaket av mennesker. Bærekraftig utvikling, slik det ble lansert i Brundtland rapporten ”Vår felles fremtid” for 20 år siden, fremhevet at utvikling av nye teknologier ikke må bidra til å skape nye miljøproblemer. Vårt program på bærekraftig utvikling har som mål å oppfylle denne målsettingen ved å fokusere på ny teknologi for å løse miljøproblemer og ved å bruke minst mulig ikke-fornybare ressurser. Tre hovedprosjekter er definert under dette tema:

Det er flere måter å utvinne energi og ressurser fra avfallsstrømmer slik som fra industrielle og kommunale avløpsvann. Anaerob behandling av slam separert fra avfallsstrømmer er den tradisjonelle måten for energigjenvinning, men ofte med større fokus på tørrstoffreduksjon enn på energiproduksjon. Utvikling og implementering av renseteknologier og optimalisering av renseprosesser med mål å maksimere energiutbyttet er det primære målet i vårt Avfall til Energi prosjekt. Gjennom forskning og utvikling sammen med lokale industripartnere vil vi fremme bærekraftige avløpsløsninger som utnytte anaerobe rensemetoder (eks. UASB) og å energioptimalisere ulike rensemetoder. Vår tilnærming er pilot UASB testing og matematisk modellering for driftsoptimering.
Det siste prosjektet innenfor bærekraftig bioteknologi er design og bruk av naturbaserte renseanlegg. Vi ser på bruk av naturbaserte renseanlegg for å redusere eutrofiering forårsaket av landbruksavrenning og bruk av plantesoner som tertiær rensing i forbindelse med småskala avløpsrenseanlegg.

Kontaktperson: Torleiv Bilstad