MENY

Vann- og avløpsteknologi

”… there is no such thing as Pure or Applied science, only Good or Bad science…” - John D. Bu´lock (editor of Biotechnology Letters)

Vann er liv. Vann er det primære næringsmiddel som gir alle levende organismer tilgang på hydrogen, oksygen og cellenes løsemiddel. Teknologi for vann- og avløpsbehandling har blitt utviklet over lang tid og er fortsatt vesentlig i et bredt forskningsmiljø. I industriland (utviklede land) har disse teknologiene blitt implementert som en del av infrastrukturen i moderne samfunn og innbyggerne i disse landene tar rent drikkevann og rent vann til rekreasjon som en selvfølge. Imidlertid, i henhold til UNEP, har mer enn 1 milliard mennesker ikke tilgang til rent drikkevann slik som det er definert i FNs egne tusenårsmål. I tillegg mangler 2.6 milliarder mennesker tilfredsstillende sanitæranlegg, 1.8 million mennesker dør hvert år av diaré, og av disse er 90 % barn under 5 år. Vårt program i vann- og avløpsteknologi inkluderer forskning og undervisning på optimalisering av vannbruk og renseteknologi for avløpsvann og i tillegg utvikle metoder for håndtering av nye vannforurensningsproblemer.

Biologisk avløpsrensing ved lav temperatur er en utfordring pga. redusert vekstrate til de involverte mikroorganismene. Studier ved lav temperatur har blitt utført i laboratoriet, pilot- og fullskala for å etablere dimensjoneringskriterier ved lav temperatur. Dette er også et viktig aspekt ved vurdering av nye reaktorteknologier, spesielt UASB (Upflow Anaerobic Sludge Bed) som innebærer anaerob nedbrytning av organisk stoff i avløpsvann. Nye reaktortyper som UASB gjør det mulig å behandle avløpsvann ved lav temperatur og produsere metangass av det organiske stoffet i avløpsvannet. Sammenlignet med konvensjonell aerob behandling som krever energitilførsel vil anaerob behandling produsere energi i form av metangass. SBR (Sequencing Batch Reactor) er en lovende teknologi for disse nye renseprosessene og er et viktig studietema i vårt laboratorium. Vårt siste prosjekt er optimalisering av aerob SBR drift for å maksimere slamproduksjon til biogassproduksjon og samtidig minimere energibehov til lufting av avløpsvannet.

Ettersom oljefelt i Nordsjøen eldes vil volumet av reservoar og injeksjonsvann i oljeproduksjonsstrømmen øke. Produsert vann inneholder betydelige mengder løste og dispergerte hydrokarboner og representerer derfor et miljøproblem ved utslipp. Separasjon av olje fra vann på stedet krever effektive og plassbesparende separasjonsmetoder, hvilket betyr at dagens metoder må forbedres både på grunn av økende vannvolum og strengere utslippskrav. Forskning og optimalisering av metoder for olje/vann separasjon er en pågående aktivitet i vår forskningsgruppe med blant annet optimalisering av design og drift av hydrosykloner og tilpasning av syklonisk separasjonsteknologi i ventildesign (Typhonix). Ikke alle vanntyper fra oljeproduksjon og prosessering kan bli behandlet offshore, men må transporteres til land for behandling. Den mest hensiktsmessige behandlingsmetoden er biologisk rensing, men karakteristikken til avløpsvannet gjør biologisk rensing utfordrende spesielt med tanke på høyt saltinnhold, lite næringssalter, høy konsentrasjon av organisk stoff, komplekse organiske forbindelser og høy konsentrasjon av uorganiske forbindelser. Ved aerob biologisk behandling oppstår problemer som utfelling av næringssalter (N, P + metall), høyt oksygenbehov, toksiske forbindelser, akklimatisering til ulike organiske forbindelser osv. I samarbeid med Nature Terminals studerer vi ulike aspekt ved bruk av biofilmreaktorer for behandling av oljeforurenset vann. Dette er et fullskala studium både for å optimalisere forbehandling av vannet samt renseeffekt til bioreaktoren.

Kontaktperson: Leif Ydstebø