MENY

Forskningsprosjektet "Animals in changing environments: Cultural mediation and semiotic analysis"

Målet til dette forskningsprosjektet var å undersøke hvordan mennesker opplever dyr i miljøer i endring, hvordan kulturell mediering (formidling) av dyr bidrar til miljøforandringer, og hvordan miljøforandringer i sin tur påvirker relasjoner mellom mennesker og dyr.

De transformasjonene økologiske relasjoner gjennomgår er et relevant tema for samtidig estisk og norsk kultur, i og med at begge land opplever betydelige endringer i bruken av landarealer osv. – for eksempel en nedgang i småskala landbruk, og utbredt skogvekst (i Norge gjerne kalt «gjengroing») de siste tiårene.

Disse utviklingstrekkene kommer ved siden av globale miljøforandringer, inkludert klimaendringer, som også manifesterer seg med regionale forskjeller.

Både i estisk og norsk kultur resulterer samspillet mellom så vel tradisjonelle levemåter og mediert kultur som kulturarv og samtidig kultur i konstruksjon og forming av identiteter.

Prosjektet besto av følgende studier:

  • Representasjoner av store pattedyr, spesielt ulv. Dette casestudiet tar spesielt for seg konflikter (mennesker imellom) mellom ulv og a) sau, b) reinsdyr og c) jakthunder. Casestudiet fokuserer på miljøer i endring under forskjellige økologiske og demografiske forhold, og inkluderer arkeologisk forskning om vikingtidens kulturelle representasjoner av ulv. Delprosjektet inkluderer videre analyse av den kulturelle mottakelsen av nye/innvandrede arter som gullsjakalen i Estland. Populærvitenskapelig sammendrag av feltarbeid: "Oppfatninger av ulv og relaterte dyr"
  • Aktører og interessekonflikter i dyreparker (i samarbeid med Tallinn Zoological Gardens). Dette casestudiet fokuserer på kompromisser og konflikter mellom folks ønsker og dyrs behov i forskjellige slags fangenskapsmiljøer i dyreparker. Delprosjektet omfatter i Norge bl.a. studier i Amadeus Dyrepark.
  • Dyrs aktørstatus i naturskriving (inkludert dyriske trekk ved mennesket). Kildematerialet for den kulturelle, semiotiske og litterære analysen i dette casestudiet skriver seg fra estisk og norsk naturskriving og dyrehistorier samt generell kulturell og filosofisk litteratur. Delprosjektet inkluderer dessuten analyse av maritim litteratur og litterære representasjoner av fisk og fiskeri.

Se også forskningsprosjektet formidlingsplan.

En ulv skjuler seg under snødekte trær.

Foto: Morten Tønnesen