MENY

Tverrfaglig kjønnsforskning

Hvordan skapes kjønn og identiteter? Forskere ved Universitetet i Stavanger studerer kjønn og identitet på ulike arenaer, som i kulturlivet, i media, i offentligheten, i arbeidslivet, i organisasjoner og i det private.

Legofigur i forstørrelsesglass

Forskergruppen vil utfordre etablerte forståelser av og generere ny kunnskap om hvordan kjønn og maktforhold virker inn på identiteter, representasjoner, institusjoner og praksiser.

Problemstillingene forskerne jobber med er: Hvordan er kjønn med på å konstituere identiteter, representasjoner, institusjoner og praksiser? Hvordan påvirker kjønn hvordan vi handler og oppfatter oss selv og andre?

Ifølge forskerne forankres identiteter og praksiser i den materielle, fysiske kroppen. Kroppen er i dag en regulær kamparena for varierende fortolkninger og samtidig et åsted for en intens betydningsproduksjon. Identiteter og kroppsforståelse skrives inn i hierarki og maktforhold, men identiteter og praksiser er også grunnleggende relatert til seksualitet.

Fenomen som sosialitet, seksualitet og fantasier er dermed uløselig knyttet til identitetsbegreper. Kropp som situasjon og levd erfaring er sentrale teoretiske innganger for forskergruppen.

I fagmiljøet drøftes også psykososiale perspektiv, som viser hvordan mennesker konstitueres gjennom en utveksling mellom individuelle livshistorier og samfunnet de er en del av. Forskerne er derfor opptatt av identitetsdannelser, kroppsliggjøring, levd erfaring, intersubjektivitet og performativitet.

Forskergruppen som jobber med kjønn og identitet er tverrfaglig og tilknyttet både det samfunnvitenskapelige fakultet og det humanistiske fakultet ved UiS. Forskergruppen er en del av Nettverk for kjønnsforskning.