MENY

Stavangerprosjektet – Det lærende barnet

Stavangerprosjektet er en tverrfaglig, langsgående studie som gjennomføres i samarbeid med Stavanger kommune. Prosjektet følger barns utvikling fra 2–10 år.

Målene med prosjektet:

  • Bidra til økt kunnskap om barns utvikling fra 2 ½ til 10 år innenfor og mellom områdene språk, matematikk, motorikk og sosial kompetanse i barnehagealder, og lesing, skriving og regning i skolealder
     
  • Identifisere tidlige utviklingsfaktorer som fremmer eller hemmer tilegnelse av grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning
     
  • Utvikle kunnskap som kan bidra til tidlig identifisering og stimulering av barn som vil kunne streve med å tilegne seg de grunnleggende ferdighetene
     
  • Bidra til kompetanseheving hos personell i barnehage, skole, PPT og Fysio- og ergoterapitjenesten.

Det er påmeldt 1345 barn. De er født i perioden 01.07.05 til 31.12.07. Deltagelse i prosjektet er basert på foresattes skriftlige samtykke. Prosjektet startet opp i 2007 og avsluttes i 2018.

Barnehage og skole

Det er to hovedfaser i prosjektet, en i barnehagealder og en i skolealder. Datainnsamling i barnehagene er avsluttet, og våren 2015 avsluttes første datainnsamling i skolen.

I barnehagen blir barnas ferdigheter observert av barnehagepersonalet når barna er 2½ år og 4½ år. Ferdigheter i lesing, skriving og regning blir kartlagt av barnas lærere når barna går i 2. og 5. klasse.  

Det er gjennomført 86 kurs i barnehagefasen og til nå (våren 2015) 37 i skolefasen.

Studien er tilrådd av Datafaglig sekretariat og skal pågå til utgangen av 2018. De etiske retningslinjene som følges i prosjektet ivaretar barnas anonymitet. De samme barna deltar i begge periodene. 

Samarbeid på tvers

Prosjektet er tverr-institusjonelt med forskere fra Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret, Institutt for barnehagelærerutdanning og Institutt for grunnskolelærere, idrett og spesialpedagogikk. 

Stavangerprosjektet er et programområde for forskning ved universitetet. Programområder er universitetets satsingsområder innen forskning.

Leder for Stavangerprosjektet er Elin Reikerås.

Les mer om Stavangerprosjektet på Lesesenterets nettside

Stavangerprosjektet