MENY

Disputas om eldre pasienters opplevelse av brukermedvirkning

Else Cathrine Rustad har tatt doktorgrad i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger. Hennes avhandling bidrar med viktig kunnskap om pasienters overføringsløp fra sykehus til kommunal helsetjeneste.

Disputasen for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det helsevitenskaplige fakultet fant sted på Universitetet i Stavanger den 8. desember 2017.

Else Cathrine Rustad har med denne avhandlingen utforsket og beskrevet hvordan eldre pasienter, deres pårørende og sykepleiere fra to ulike helsetjenestenivå erfarer overføring av pasienten fra sykehus til kommunal helsetjeneste.

Pasienter, pårørendes og sykepleieres erfaringer

Doktorgradsprosjektet består av tre delstudier hvor det første utforsker eldre pasienters erfaringer med brukermedvirkning og kontinuitet i pleie og behandling i gjennom overføringsforløpet.

Det andre delstudiet fokuserer på pårørendes erfaringer når deres eldre slektning blir overført fra sykehus til kommunal helsetjeneste.

Siste delstudiet fokuserer på sykepleiere fra sykehus og kommunal helsetjeneste sine erfaringer med kontinuitet i pleie og behandling ved overføring av eldre pasienter fra sykehus til kommunal helsetjeneste.

I tillegg blir sykepleieres forståelse av hva som kjennetegner et optimalt overføringsforløp løftet fram.

Erfarer brudd

Doktorgradsprosjektet bidrar med ny og viktig kunnskap om pasienters overføringsforløp fra sykehus til kommunal helsetjeneste i lys av Samhandlingsreformen.

Et av funnene er at eldre pasienter og deres pårørende erfarer diskontinuitet på flere områder i denne perioden.

Sykepleiere har en nøkkelfunksjon i overføringsforløpet, og er således viktige bidragsytere i videreutviklingen av kontinuerlige helsetjenester på tvers av helsetjenestenivåene.

Om kandidaten

Else Cathrine Rustad kommer fra Haugesund. Hun har fra tidligere et hovedfag i helsefremmende arbeid og helsepsykologi ved Universitetet i Bergen.

Professor Elin Dysvik (UiS) har vært hovedveileder, mens professor Bodil Furnes (UiS) og Berit Seiger Cronfalk (Ersta Sköndal Bräcke Högskola) har vært medveiledere.

Avhandlingens originaltittel er «Continuity of care from hospital to municipal health care. Experiences of older patients, next of kin and nurses». 

Tekst: Karen Anne Okstad

Portrett av Else Cathrine Rustad

Avhandlingen til Rustad viser at sykepleiere bør ha en nøkkelfunksjon i videreutvikling av overføringsforløpet mellom sykehus og kommunal helsetjeneste.