MENY

Disputas om idrett og skatt

Odd Anders Bøyum-Folkeseth disputerer for doctor philos-graden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22. september 2017. Han har forsket på idrett og skatt.

Han forsvarer avhandlingen Idrett og skatt – Inntektsbeskatning av idrettsutøvere og idrettslag.

Inntektsbeskatning 

Avhandlingens hovedformål er å klargjøre og vurdere gjeldende regler for inntektsbeskatning av idrettsutøvere og idrettslag.

Bøyum-Folkeseths framstilling består av tre hoveddeler. Den første vurderer skatteplikten for idrettsutøver bosatt i Norge. Grensen mellom skattepliktig arbeid eller virksomhet og skattefri hobby er en hovedproblemstilling. At idrettsutøvelse normalt anses som noe privat, aktualiserer i tillegg grensen mellom fradragsberettigede yrkeskostnader og ikke-fradragsberettigede privatkostnader.

Idrettslag

Den andre delen ser på skatteplikten for idrettslag hjemmehørende i Norge. Idrettslag har i praksis uten unntak vært ansett som skattefrie etter skatteloven §2-32 første ledd. Bestemmelsen gir skattefritak for «innretning som ikke har erverv til formål». Etter annet ledd er slike institusjoner likevel skattepliktig for «økonomisk virksomhet». Sentrale spørsmål er om idrettslag bør være skattefrie og om tilknyttede selskaper kan være skattefrie.

I den tredje hoveddelen undersøker Bøyum-Folkeseth idrettsutøvere og idrettslag med aktivitet i andre land enn der de er hjemmehørende. De fleste skatteavtaler har egne bestemmelser om beskatning av artister og idrettsutøvere. Bøyum-Folkeseth stiller spørsmål om det er behov for slike særskilte regler.

Odd Anders Bøyum-Folkeseth (47) er høgskolelektor ved Høgskolen i Molde. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Tekst: Benedicte Pentz

Odd Anders Bøyum-Folkeseth