MENY

Disputas om vekstkinetikk for gasshydrat

Remi-Erempagamo Tariyemienyo Meindinyo forsvarte sin doktorgrad i petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger 16.februar. I sitt doktorgradsarbeid har han utviklet en matematisk modell som anvender temperaturøkning mot varmetransport ut av systemet for å beskrive vekstkinetikk / dannelseskinetikk for gasshydrat.

Enklere å fjerne gasshydrater

Gasshydrat er en islignende substans som minner mye om is eller snø. Dersom det dannes gasshydrater under produksjon og rørledningstransport av olje og gass, kan det stanse produksjonen. Fjerning av hydratplugger kan være både risikofylt, tidkrevende og dyrt.

Ny kunnskap om hvordan hydrater dannes, samt vokser og beveger seg er avgjørende for å utvikle bedre og billigere løsninger for hydratproblemet.

I kjemien brukes begrepet «kinetikk» for å beskrive forløpet av kjemiske reaksjoner, og for gasshydrater påvirker både trykk og temperatur hastigheten.

Reaksjoner som kan gå av seg selv frigir energi i form av varme, og hvor mye varme som blir frigjort er proporsjonalt med mengden stoff som dannes og mengden stoff som reagerer. Ved å se på hvor mye varme som blir frigitt over en viss tid, kan man si noe kinetikk og reaksjonshastighet.» Det har vært vanlig å se på konsentrasjonsendring over tid når en studerer gasshydraters dannelsesforløp.

I sitt doktorgradsarbeid har Meindinyo undersøkt om vekstkinetikke for gasshydrat kan beskrives ut fra en modell der en balanserer temperaturøkning i systemet mot varmetap ut av systemet. Hvis det er tilfellet, kan det være en mye enklere måte å beskrive hydratdannelse og vekstkinetikk på.

Matematisk modell

Han har utviklet en matematisk modell som anvender temperaturøkning mot varmetransport ut av systemet for å beskrive vekstkinetikk for gasshydrat. For å optimalisere modellen har han sett på sammenhengen mellom mengde hydrat i systemet og varmetransportegenskapen.
Etter å ha fastlagt sammenhengen, har han kjørt forsøk der han har målt mengden hydrat dannet per tidsenhet, for så å kjøre modellen i "revers" og beregnet temperaturforløpet i systemet under hydratdannelsen ut fra mengde energi (varme) tilført og varme tapt til omgivelsene.

Beregnet temperaturforløp er i god overensstemmelse med målt temperaturforløp og modellen ser således ut til å gi akseptable resultat. En ser imidlertid fremdeles en del utfordringer med en god beskrivelse av varmetransportegenskapene i systemet og dette er noe en vil se på i det videre arbeidet på gasshydrater.

Avhandlingen har tittelen «Gas Hydrate Growth Kinetics». Førsteamanuensis Thor Martin Svartås (UiS) har vært hovedveileder, mens førsteamanuensis Runar Bøe (UiS) har vært medveileder.

Remi-Erempagamo Tariyemienyo Meindinyo

Remi-Erempagamo Tariyemienyo Meindinyo