MENY

Disputas om forebygging av ulykker

Ingrid Årstad har forsvart doktorgraden sin ved Det teknisk-natur-vitenskaplige fakultetet. Tema for avhandlingen er forebygging av storulykker og forutsetninger for forsvarlig virksomhet.

Denne avhandlingen er opptatt av hvorfor storulykker kommer som en overraskelse. Det kan være blindsoner i eksisterende praksis, noe som mangler uten å bli savnet. Hvordan ville vi oppdage om det var noe dysfunksjonelt i hva vi tror på, måten vi tenker på, det vi gjør vanemessig? Hvis det vi gjør i dag er referansepunktet for det vi forbedrer, hvordan vet vi at vi ikke viderefører noe vi burde endre?

Avhandlingen viser hvordan eksisterende praksis kan utfordres utfra ulike innfallsvinkler for å klargjøre om det er vaner som bør revurderes og om premissene for eksisterende praksis er oppdatert i lys av ny kunnskap.  

Forsvarlighetskonseptet

Selv om utfallet av det en gjør i nåtid er ofte usikkert, er det viktig å kunne forsvare hvorfor en tror at det en gjør i praksis kan gi ønsket resultat. Dette er noe av grunn­ideen bak forsvarlighets­konseptet som er sentralt i det norske petroleums­regelverket. Vi må kunne forsvare at det vi gjør ikke bare er påkrevd, men også hensiktsmessig i den aktuelle konteksten og med hensyn til det vi ønsker å oppnå.

Denne måten å tenke på er tilpasset problemstillinger som følger av dynamiske interaksjoner mellom tekniske og sosiale systemer. Storulykker er resultatet av slike interaksjoner over tid.

I dette arbeidet brukes forsvarlighetskonseptet som et redskap for å utfordre verktøy, modeller og begreper i eksisterende styringspraksis. Å skifte oppmerksomhet fra sikkerhet til forsvarlighet kan tilrettelegge for et mer edruelig forhold til hva hendelser og avvik sier om evne til å unngå en storulykke. Det kan fremme mer realistiske forventninger til hvor mye oversikt og kontroll en kan ha, og et mer kritisk blikk på hvorfor eksisterende praksis vurderes funksjonell. 

Hva kan dette brukes til?

Dette arbeidet kan brukes til å skape større interesse for eventuelle blindsoner i eksisterende praksis og forbedre den proaktive kontroll av eksisterende praksis, både i aktørenes egen regi og i myndighetenes regi. Det er særlig egnet til å identifisere eventuelle overforenklinger som kan føre til å overse eller misforstå hva som krever oppmerksomhet i praksis.

Det kan brukes i granskninger for å identifisere systemiske utfordringer, det vil si felles utfordringer på tvers av installasjoner, operasjoner, organisasjonsnivåer, selskap og/eller geografiske områder. De kan brukes til å få en bedre forståelse av problemer som følger av økende kompleksitet og skape større interesse for å forholde seg til det som ikke kan planlegges, ikke kan predikeres, ikke kan forhåndsbestemmes, ikke kan dokumenteres.

Dette kan brukes til å styrke egenkontroll av ulike aktører, styrke forståelse av egen og andres roller, mobilisere flere aktører og forbedre relevansen og effektiviteten av de gjør i praksis, enkeltvis og samlet.

Om kandidaten

Ingrid Årstad er 58 år gammel. Hun er DH-kandidat i petroleumsteknologi og har en Master of Management fra BI med fokus på corporate risk management. Hun er ansatt som sjefingeniør i Petroleumstilsynet.

Hun forsvarte sin avhandling Preventing major accidents – conditions for prudence ved UiS 7. mars 2019. Hennes hovedveileder var professor Terje Aven og hennes medveileder professor Ole Andreas H. Engen.

Foto av Ingrid Årstad under disputasen

Ingrid Årstad